Hamlet – William Shakespeare

Dielo: Hamlet (rok vydania 1600)Autor: William Shakespeare (1564 – 1616)Narodil sa v meste Stratford nad Avonou. stredoškolské vzdelanie získal pravdepodobne na strednej škole vo...

Umelecký opis (ako napísať umelecký opis?)

Opis je jedným zo základných útvarov opisného slohového postupu. Zameriava sa na zachytenie vlastností a znakov prostredia, osôb, predmetov a javov. Základom je vymenovanie...

Metafora

Metafora vzniká porovnávaním, prenášaním významu na základe vonkajšej podobnosti niektorých znakov – podobnosť tvarov, funkcií, vlastností, farieb, rozsahu, množstva atď.Metafora sa skladá z troch...

Predložky (prepozície)

Predložky sú neplnovýznamové neohybné slovné druhy, ktoré sa spájajú s podstatnými menami, prídavnými menami, zámenami a číslovkami. Vyjadrujú okolnostné, predmetové a prívlastkové vzťahy medzi...

Komunikácia

Komunikácia (z lat. communicare – dorozumievať, oznamovať) je proces vymieňania alebo odovzdávania informácií, myšlienok pomocou dorozumievacích prostriedkov. Môže mať verbálnu alebo neverbálnu formu. Jazyk a...

Slovná zásoba. Lexika

Slovná zásoba je usporiadaný súbor všetkých slov, výrazov a viacslovných pomenovaní v určitom jazyku. Základnou jednotkou slovnej zásoby je slovo. Slovná zásoba je mimoriadne rozsiahla,...

Hovorový štýl

Hovorový štýl je subjektívny jazykový štýl využívajúci sa v bežnej komunikácii. Je to štýl, ktorý sa využíva v súkromných rozhovoroch s priateľmi, rodinou, známymi,...

Priraďovacie súvetie

Priraďovacie (parataktické) súvetie je spojenie dvoch rovnocenných viet, ktoré sú od seba syntakticky nezávislé a mohli by sa vyskytovať samostatne. Sú to dve hlavné...

Kryosféra

Kryosféra (z gr. kryos – ľad, mráz) je časť fyzicko-geografickej sféry, ktorá označuje tú časť našej planéty, na ktorej sa voda dlhodobo vyskytuje v pevnom...

Lomka

Lomka (/) je interpunkčné znamienko v podobe šikmej čiary.Niekedy sa stretávame aj s nespisovným označením lomítko. Toto slovo je prebraté z češtiny a v...