Zvuk ako znak

Pred vznikom reči mala komunikácia predovšetkým neverbálnu formu (komunikácia prostredníctvom gest). Vznik reči súvisel s potrebou ľudí vyjadriť zložitejšie myšlienky, predstavy, úmysly ap. Reč...

Spodobovanie – znelostná asimilácia

Spodobovanie (znelostná asimilácia) je jav vo výslovnosti, ku ktorému dochádza pri strete spoluhlások rozličnej znelosti. Pri takomto strete sa hláska alebo skupina hlások v...

Prozodické vlastnosti reči – intonácia

Hlásky sú základne a najmenšie jednotky zvukovej stránky jazyka označujúce sa aj ako segmenty. Tvorenie hlások prebieha prostredníctvom rečových orgánov, tento proces sa nazýva...

Tónová modulácia reči

Hlasový register Hlasový register vzniká nasadením hlasu do istej výšky, výšky tónu hlasu. Výška tónu hlasu je daná predovšetkým frekvenciou kmitania hlasiviek (frekvencia sa udáva...

Silová modulácia reči

Sila hlasu Sila/intenzita hlasu predstavuje hlasitosť prejavu, mieru intenzity zvuku. Pri meraní hladiny intenzity zvuku sa v praxi používa jednotka decibel (dB). Prah počutia je...

Časová modulácia reči

Tempo Tempo reči súvisí s rýchlosťou artikulácie a predstavuje množstvo slabík (alebo slov) vyslovených za jednotku času (napr. počet slov vypovedaných za 10 sekúnd). Tempo...

Populárne