Domov Literatúra Umelecké jazykové prostriedky

Umelecké jazykové prostriedky

Metafora

Metafora vzniká porovnávaním, prenášaním významu na základe vonkajšej podobnosti niektorých znakov – podobnosť tvarov, funkcií, vlastností, farieb, rozsahu, množstva atď.Metafora sa skladá z troch...

Epiteton

Epiteton je básnický prívlastok, ktorý patrí k obrazným pomenovaniam. Je to umelecký prívlastok, výrazový prostriedok s estetickou funkciou, ktorým autor bližšie určuje vlastnosť osoby,...

Personifikácia

Personifikácia je druh metafory. O personifikácii hovoríme vtedy, keď sa predmetom alebo abstraktným javom pripisujú ľudské vlastnosti a správanie. Napr. Mesiac sa díva Neživej veci –...

Metonymia

Metonymia je obrazné pomenovanie, ktoré vzniká prenášaním významu na základe vnútornej vecnej alebo logickej súvislosti (na základe vnútorných vzťahov). Súvislosť dvoch predmetov môže byť...

Synekdocha

Synekdocha je osobitý druh metonymie založený na prenášaní významu na základe kvantitatívnych súvislosti. V textoch sa najčastejšie vyskytuje zámena: časti za celok (pars pro toto)Nebolo...

Prirovnanie

Prirovnanie je obrazné pomenovanie,výrazový prostriedok, pri ktorom jeden predmet sa prirovnáva k inému. Predmety porovnávame na základe zhodných alebo odlišných vlastností. Prirovnanie zvyšuje expresívnosť...

Populárne