Charakteristika osoby (ako napísať charakteristiku?)

Charakteristika

Charakteristika osoby je výstižný opis zachytávajúci typické vlastnosti osoby. V charakteristike sa autor sústreďuje na vnútorné (povahové vlastnosti, schopnosti, postoje, názory, temperament, vzťah osoby k sebe, k iným ľuďom, k práci, k svetu ap.) i na vonkajšie vlastnosti a znaky (výzor, vzhľad, výška, farba vlasov, farba očí ap.). Nezameriava sa na detaily, ale vyberá typické vlastnosti.

Veľmi dôležitý je správny pomer typických vonkajších znakov a charakterových vlastnosti. Vonkajšie znaky by sa mali spájať s povahovými vlastnosťami (vytvoriť prepojenie medzi nimi, napr. Jej krásne azúrovo modré oči dokážu uchvátiť človeka už pri jedinom pohľade na ňu, ukrýva sa v nich akási dobrota, priateľskosť a ľudskosť.). Charakteristika by mala byť komplexná – vlastnosti človeka treba opísať z viacerých uhľov pohľadu. Dobré a zlé vlastnosti by mali byť vyvážené (netreba byť príliš kritický, len karikatúra zveličuje zlé vlastnosti).

Poznámka. Často sa stáva, že žiaci pri písaní charakteristiky skĺznu do opisu vonkajších znakov – opisujú vonkajšie znaky bez spojenia s povahovými vlastnosťami. Charakteristika však nie je opis, preto sa to považuje za chybu.

Charakteristika je slohovým útvarom opisného slohového postupu. Ak charakterizujeme inú osobu, hovoríme o charakteristike. Charakterizovať však môžeme aj seba samého, vtedy ide o autocharakteristiku.

Charakteristika môže byť priama – vlastnosti osoby sú pomenované priamo, prostredníctvom prídavného mena (napr. veselý, žartovný, zábavný atď.), alebo nepriama – vlastnosti osoby vyplývajú z jej konania, napr. Svojím jedinečným spôsobom vždy rozveselí všetkých na okolí a dokáže vyčariť úsmev aj na tej najzamračenejšej tvári. Odporúča sa kombinovať priamu i nepriamu charakteristiku a uvádzať príklady.

Odporúča sa využívať rôznorodé jazykové prostriedky: pestrá stavba vety, modalita vety, dĺžka vety, členitosť, modifikácie vetnej stavby (napr. elipsa, vytýčený vetný člen ap.), enumerácia, vety s viacnásobným vetným členom, bohatá slovná zásoba, množstvo prídavných mien, prítomné môžu byť aj netradičné, menej frekventované slová. Pozor však na opakovanie slov, je dôležité používať synonymá.

Jazyk by mal byť živý, kvetnatý, môžu sa využívať aj prvky humoru. V texte sa môžu vyskytovať aj expresívne (citovo zafarbené) slová slová s kladným i záporným citovým postojom (napr. zjemňujúce výrazy, zveličujúce výrazy ap.).

Jazykové prostriedky by mali byť použité funkčne a vyvážene.

Kompozícia charakteristiky

Autor si zvolí určitý kompozičný plán, ktorý dodržiava. Kompozíciu ovplyvňuje aj zámer autora.

Úvod – predstavenie charakterizovanej osoby, napíšeme o kom píšeme a pridáme nejaké základné informácie (kto je, ako dlho ju poznáme, kde sme sa s ňou stretli ap.).

Jadro – samotný popis, zachytenie typických charakterových čŕt. Môžeme začať vonkajšou charakteristikou – popíšeme, čo si všimneme pri pohľade na osobu. Následne prejdeme k vnútornej charakteristike. Dôležitý je pomer a prepojenie medzi nimi.

Niektorá odborná literatúra odporúča zvoliť takýto postup (od vonkajšej charakteristiky k vnútornej), pretože prijímateľ textu si dokáže jednoduchšie priradiť povahové vlastnosti k osobe, ktorej výzor si vie predstaviť. Samozrejme, autor môže zvoliť aj iný kompozičný postup (napr. môže postupovať od vnútorných vlastností k vonkajšiemu vzhľadu).

Záver – celkový dojem z osoby a jej pôsobenie na nás, môžeme zhrnúť najdôležitejšie vlastnosti. Charakteristiku môžeme zavŕšiť krátkou úvahou alebo nejakou myšlienkou.

Témy charakteristík na maturitnej skúške

  • To najkrajšie bolo v nej/v ňom ukryté…
    • (Charakteristika osoby) Maturita 2016
  • Sme naozaj príbuzní?
    • (Charakteristika) Maturita 2013

Zdroje

  1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: Enigma Publishing, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
  2. Caltíková, M. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2010. ISBN 978-80-89509-02-7.
  3. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-719-8.
  4. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.

Kategória: Ako napísať | Maturitné útvary/žánre