Vybrané slová (+ rozšírenia a zapamätateľné pomôcky)

Vybrané slová sú slová domáceho pôvodu v slovenčine, v ktorých sa po obojakých spoluhláskach (b, m, p, r, s, v, z, (f)) píše písmeno...

Písanie i/y po tvrdej spoluhláske

V slovenskej abecede sa nachádzajú tieto tvrdé spoluhlásky: d, t, n, l, ch, h, g, k Kde sa píše „i“ po tvrdej spoluhláske V slovenskom jazyku...

Písanie y po mäkkej spoluhláske

Na jednoduché zapamätanie si mäkkých spoluhlások nám pomôže veta: Jedz cicu mäkčeňovú. Význam tejto vety si môžeme vyložiť nasledujúcim spôsobom: V slovnom spojení „jedz...

Písanie i/y v koncovkách podstatných mien

Pri písaní i/y v koncovkách podstatných mien sa odporúča postupovať podľa týchto štyroch krokov: 1. krok – zistiť, či ide o koncovku2. krok – zistiť,...

Písanie i/y v koncovkách prídavných mien

Prídavné mená sa delia na vlastnostné (akostné a vzťahové) a privlastňovacie. Vlastnostné prídavné mená majú vzory pekný, cudzí, páví. Privlastňovacie prídavné mená majú vzory...

Písanie i/y v koncovkách zámen

Zámená sú plnovýznamový ohybný slovný druh. Poukazujú alebo odkazujú na osoby, zvieratá, veci a javy – neoznačujú skutočnosť priamo. Môžu zastupovať iný slovný druh. Písanie...

Písanie i/y v koncovkách čísloviek

Číslovky označujú počty, množstvo, poradie, násobnosť a členenie. Delíme ich na: základnékoľko?jeden, sedem dvadsaťskupinovékoľko?jedny, dvoje, štvororadovékoľký? (ktorý?)prvý, druhý, štvrtýdruhovékoľkoraký?dvojaký, trojakýnásobnékoľkokrátdvakrát, trikrát, päť ráz Základné číslovky majú...

Populárne