Komunikácia

Komunikácia (z lat. communicare – dorozumievať, oznamovať) je proces vymieňania alebo odovzdávania informácií, myšlienok pomocou dorozumievacích prostriedkov. Môže mať verbálnu alebo neverbálnu formu. Jazyk a...

Jazyk a písmo

Jazyk je abstraktný systém zvukových, lexikálnych a gramatických znakov – vyjadrovacích prostriedkov istého spoločenstva, ktorý sa používa ako prostriedok myslenia, dorozumievania a ukladania poznatkov. Vznik...

Formy národného jazyka

Národný jazyk je prirodzený živý jazyk národného spoločenstva. Je to zložitý, územne vymedzený, vnútorne diferencovaný a sociálne rozvrstvený systém, ktorý zahŕňa veľké množstvo jazykových...

Vznik a vývin slovenského jazyka

Počiatky slovenského jazyka siahajú až do 5. storočia. Z hľadiska existencie kodifikovanej podoby slovenčiny rozlišujeme dve obdobia: predspisovné obdobiespisovné obdobie Predspisovné obdobie Praslovančina (do 8. stor) Praslovančina je...

Vývin jazyka. Indoeurópske a slovanské jazyky

Indoeurópske jazyky Indoeurópske jazyky sú najrozšírenejšou jazykovou rodinou na svete. Svoje pomenovanie dostali z predpokladu, že vznikli z jedného spoločného indoeurópskeho prajazyka. Patria medzi najpoužívanejšie...

Populárne