Lomka

Lomka (/) je interpunkčné znamienko v podobe šikmej čiary.
Niekedy sa stretávame aj s nespisovným označením lomítko. Toto slovo je prebraté z češtiny a v spisovnej slovenčine by sa nemalo používať.

Lomka sa píše:

1. medzi variantnými alebo protikladnými výrazmi (najmä v odborných textoch), napr.
-i/-ia/-ovia (pádové koncovky); osovo súmerné/nesúmerné (objekty osovo súmerné alebo nesúmerné, objekty osovo súmerné a nesúmerné);

2. na vyjadrenie pomerného alebo podielového vzťahu dvoch veličín, napr.
Rýchlosť auta je 130 km/h (130 kilometrov za hodinu); 25 g/l (25 gramov na liter); 2/3 (dve tretiny);

3. na označenie školského roka, napr.
2007/2008, 2015/2016;

4. na oddelenie veršov v súvislom texte napr.
Idú roky zo sta do sta, / zem cudzinou nám zarostá; / kto slovenskej pravde žije, / pekelná ho krivda bije. (Samo Chalupka)
Poznámka. – V takomto prípade sa pred aj za lomkou vynecháva medzera.

V niektorých cudzojazyčných grafických systémoch má lomka aj funkciu diakritického znamienka, napr. Ø (písmeno používajúce sa v nórskom a dánskom jazyku).


Zdroje

  1. Kolektív autorov. Praktická pravopisná príručka. Bratislava: OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, 2008. ISBN 978-80-7360-699-2.
  2. Kolektív autorov. Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013. ISBN 978-80-224-1331-2.

Kategórie: Slovenčina | Pravopis