Futurizmus

Futurizmus (z lat. futurus – budúci) je avantgardný umelecký smer, ktorý vznikol v talianskej literatúre a umení v prvých desaťročiach 20. storočia. Odmietal akúkoľvek...

Naturalizmus

Naturalizmus (z lat. natura – príroda) je filozofický a literárny smer, ktorý vznikol vo Francúzsku v druhej polovici 19. storočia. Vznikol pod vplyvom pozitivistickej...

Vitalizmus

O vitalizme sa najčastejšie hovorí ako o myšlienkovom prúde a spôsobe nazerania na svet. Niektorí literárni teoretici ho totiž nepovažujú za samostatný literárny smer,...

Povinné čítanie – stredné školy a gymnáziá

Autori a štandardizované diela Slovenská literatúra Poézia H. Gavlovič: Valaská škola – mravúv stodola (vlastný výber z tvorby) J. Kollár: Předzpěv zo Slávy dcery S. Chalupka: Mor ho! A. Sládkovič:...

Umelecké jazykové prostriedky

Jazykové prostriedky, ktoré majú estetickú funkciu, delíme na: Trópy Figúry Trópy Trópy sú výrazové umelecké prostriedky založené na obmieňaní lexikálneho významu slova (prenášaní významu). Sú to nepriame obrazné...

Literárne druhy, žánre a básnické formy

Problematikou literárnych druhov a žánrov sa zaoberá literárnovedná disciplína genológia. Rozlišujeme tri základné literárne druhy: lyriku, epiku a drámu. Lyrika Lyrika je literárny druh, ktorý nemá...

Rozprávač, typy rozprávačov

V epickom diele je určitý dej podávaný rozprávačom, ktorého si vymyslel autor. Prostredníctvom rozprávača sú čitateľovi predkladané opisy a charaktery postáv, opis prostredia i...

Verš. Veršové systémy

Vedná disciplína, ktorá skúma verš, veršové systémy, teóriu rýmu a sčasti aj strofiku sa nazýva Metrika. Verš Verš je základná rytmická jednotka básne, formuje rytmus poézie....

Rýmy

Rým je zvuková zhoda slabík na konci dvoch alebo viacerých veršov či poloveršov. Rozdelenie rýmov Vlastný rým – úplná zhoda samohlások a spoluhlásokTo sa chlapci, to...

Román, druhy románov

Román je rozsiahle epické dielo, najväčší prozaický žáner so zložitou výstavbou. Zaraďujeme ho medzi žánre veľkej epiky. Okrem hlavnej dejovej línie môže obsahovať aj...

Poviedka

Poviedka (krátka epická próza) je prozaický epický žáner kratšieho rozsahu, ktorý je zvyčajne venovaný jednej osobe alebo jednej udalosti v živote človeka (určitý vymedzený...

Balada

Balada (lyrickoepická poézia)je lyrickoepická báseň so smutným až pochmúrnym dejom, ktorá sa obyčajne končí tragicky. Smrť môže byť spôsobená nadprirodzenou bytosťou, iným človekom alebo...

Populárne