Snežienky & biblie – Jozef Urban

Dielo: Snežienky & biblie (rok vydania 1996)
Autor: Jozef Urban (1964 – 1999)

Narodil sa v Košiciach, vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Pracoval ako redaktor, neskôr šéfredaktor literárneho mesačníka Dotyky, týždenníka Mladé letá. Bol veľkým talentom slovenskej poézie, písal piesňové texty mnohým slovenským skladateľom a hudobným skupinám (napr. Miroslav Žbirka, Peter Lipa, Jožo Ráž, Vašo Patejdl).

Je často spájaný s tzv. rockovou generáciou (je označovaný ako jej spoluzakladateľ) a výrazne ovplyvnil autorov tzv. barbarskej generácie.

V roku 1999 tragicky zahynul pri autonehode. Písal síce krátko, no stopa, ktorú v slovenskej literatúre zanechal, je o to intenzívnejšia.
Z tvorby: zbierky básní Malý zúrivý Robinson, Hluchonemá hudba, Kniha polomŕtvych, Snežienky & biblie; esej Utrpenie mladého poeta, muzikál Kráľ Dávid

Útvar: básnická zbierka

Charakteristika a obsah diela diela

Básnická skladba Snežienky & biblie predstavuje zbierku milostných a buričských veršov Jozefa Urbana, v ktorých dominuje osobná lyrika – predovšetkým ľúbostná téma a spoločenská téma. Nájdeme v nej znaky, ktoré charakterizujú nielen toto dielo, ale aj celú autorovu tvorbu.

Pre jeho tvorbu je príznačný cielený paradox, ktorý dosahuje netradičnými až šokujúcimi spojeniami – drsný obsah (napr. použitie trpkého až vulgárneho slovníka) vyjadrí prostredníctvom vznešenej veršovej formy – pomocou perfektnej formy klasického sonetu (pozri nižšie sonet – sonetový veniec). Používa pritom svieže obrazy a iskrivé metafory, ktorými vynikal a ktorými prejavil svoj veľký talent. V tvorbe však nájdeme aj básne písané modernistickým voľným veršom.

Vo veršoch cítiť ozveny modernizmu, ale aj výrazný vplyv americkej beatnickej poézie, ku ktorému sa hlásil. Nájdeme v nich typické beatnické témy, ako napr. skepsa, nespokojnosť človeka so spoločnosťou či neochota prispôsobiť sa všeobecne uznávaným normám a pravidlám, ale aj témy z oblasti lásky a erotiky.

Autor využíva sarkazmus, humor, iróniu aj kritiku, ktorými nešetrí nikoho – ani seba, čo ešte viac zvyšuje atraktivitu jeho tvorby. V obsahu jeho básní nájdeme vtip, hĺbku, ale aj smútok z nešťastných vzťahov, bôľ či žiaľ. Písal pravdivo a s veľkým nadhľadom. Pre jeho tvorbu je príznačné, že písal surovo, miestami až kruto, ale zároveň s veľkou nežnosťou.

Text Jozefa Urbana je autentický, založený na skutočnosti, preto sa v ňom nejeden čitateľ našiel a stotožnil sa s ním. Aj vďaka tomu bol tento básnik úspešným autorom nadčasových piesňových textov, ktoré dokážu osloviť aj dnešného mladého človeka (napr. Voda, čo ma drží nad vodou; Vráť trochu lásky medzi nás).

Vybrané témy zo zbierky

Dielo Snežienky & biblie je zbierka osobnej lyriky, ktorá sa zameriava na pocity plné pochybností, nedôvery, sklamania zo života, pocit prázdnoty či nespokojnosť so situáciou vo svete až zhnusenie zo stavu, v ktorom sa svet nachádza.

Tematicky nie je bohatá, prevažuje v nej ľúbostná téma (láska, potreba ľúbostného citu, rozchod, frustrácia a smútok zo skončeného vzťahu, erotika), no nájdeme v nej aj spoločenskú tému, ktorá je najvýraznejšia v básni Grganie revolúcie.

Kompozícia a forma

Zbierka sa skladá zo siedmich skladieb (Snežienky & biblie I; Nič viac, nič menej; Grganie revolúcie; Dnes je Mikuláša; Trosky posunkovej reči; Zlaté časy; Snežienky & biblie II). Je rámcovaná skladbami Snežienky & biblie I (Nataši) a Snežienky & biblie II (Zuzanke).

Skladby Nič viac, nič menej (balada pre Martinu), Dnes je Mikuláša (balada pre Táňu), Zlaté časy (balada pre Ivanu) sú písané formou sonetu a usporiadané do sonetového venca, ktorý je pre slovenskú literatúru dosť vzácny. Básnik ich nazýva baladami a venuje ich konkrétnym ženám. V ostatných básňach nájdeme voľný verš.

Dielo upúta svojou formou (voľný verš, ale aj forma viazaného verša v tradičnom sonete; veršový presah – veta presahuje verš; drobenie textu do krátkych viet; modifikácia vetnej stavby – využíva pričlenené vetné členy – pričlenenie) a naozaj originálnymi a výstižnými umeleckými prostriedkami a slovníkom.

Poetická stavba textu, nezvyčajné umelecké obrazy a prostriedky sú prvky, ktoré zdobia tvorbu Jozefa Urbana. Jeho básne sú bohaté na nevšedné, iskrivé metafory, prirovnania, prostriedky založené na opakovaní či iné originálne umelecké obrazy.

Z básne Nič viac, nič menej spomenieme napr. synestéziu Zvuk slepne. Zosivel (metafora aj osobitný prostriedok z metaforickej skupiny), ktorá vzniká na základe spájania nespojiteľných vecí alebo javov – takých, ktoré označujú iné zmyslové vnemy a predstavy, v tomto prípade zvukový a vizuálny vnem.

Slovník skladby je moderný, nájdeme v ňom množstvo hovorových slov (napr. zdrhla, ksicht, šuster), slangových výrazov (napr. hodiť salámu, nestratiť ksicht) i vulgarizmov. Je to jazyk, ktorý je charakteristickým znakom rockovej i barbarskej generácie. Autori patriaci do týchto generácií ho používali najmä v spojení s pocitom sklamania z osobného i spoločenského života.

Sonet a sonetový veniec

Báseň Nič viac, nič menej

Sonet (znelka) je forma lyrickej básne zložená zo 14 veršov v 4 strofách so schémou 4 + 4 + 3 + 3 (dve štvorveršové strofy a dve trojveršové strofy). Sonetový veniec je mimoriadne náročná forma viazaného verša, ktorá sa skladá z 15 sonetov, teda z 210 veršov.

Prvých štrnásť sonetov je spolu prepojených a písaných tak, že posledný verš jedného sonetu je zároveň začiatočným veršom nasledujúceho sonetu. V básni Nič viac, nič menej sa prvý sonet končí veršom: „Láska je moja dlaň. A tvoja. Slovom, dlane.“ No a nasledujúci sonet (druhý v poradí) sa začína tým istým veršom, teda: „Láska je moja dlaň. A tvoja. Slovom, dlane.

Posledný pätnásty sonet, označovaný aj ako majstrovský, je vytvorený z prvých veršov predchádzajúcich štrnástich sonetov (z každého jedného sonetu sa zoberie prvý verš) a poskladaný tak, aby dával zmysel.

A Jozef Urban to dokázal bravúrne. Nielenže tým báseň nič nestratila zo svojej poetiky, ba dokonca akoby ešte niečo získala a vygradovala. V tom, ako autor túto náročnú formu zvládol, sa prejavilo jeho majstrovstvo.


Zdroje

  1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
  2. Caltíková, M. Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry – výber D. ENIGMA PUBLISHING, 2016. ISBN 978-80-8133-056-8.
  3. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
  4. Polakovičová, A. a kol. Literatúra pre stredné školy 4. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-774-7.
  5. Urban, J. Snežienky & biblie. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1996. ISBN 80-220-0685-8.