Vybrané slová (+ rozšírenia a zapamätateľné pomôcky)

Vybrané slová sú slová domáceho pôvodu v slovenčine, v ktorých sa po obojakých spoluhláskach (b, m, p, r, s, v, z, (f)) píše písmeno y a nie i.

Vybrané slová po B

By, aby, býk, býčí, byvol, byľ, bylina, bystrý, bystrina, Bystrica, Bytča, byť (jestvovať, ale biť palicou), živobytie, bytosť, bytostný, bývalý, bývať, obývať, obyvateľ, prebývať, bydlo (miesto na bývanie, ale bidlo – žŕdka pre sliepky), bydlisko, byt, bytná, príbytok, dobyť (zmocniť sa, ale dobiť batériu), vydobyť, výdobytok, dobývať, dobýjať (zmocňovať sa, dobýjať hrad), dobytok, nábytok, zbytočný, nadbytočný, prebytok, úbytok, odbyt, neodbytný, prvobytný, kobyla, obyčaj, obyčajný.

Aby si bývalý bystrý byvol vydobyl živobytie s bydlom pri bystrine medzi Bystricou a Bytčou, musel by zožrať bylinu, ktorá ide medzi dobytkom na odbyt. Zabránil by úbytku hmotnosti, no neodbytná kobyla by musela bývať v byte plnom nábytku a zbytočných výdobytkov. Obyčajný býk by zasa musel dobyť hrad, bytostne v ňom prebývať a byť jeho nadbytočným obyvateľom.

Vybrané slová po M

My (my píšeme – zámeno, N pl., ale podaj mi: D sg.), mykať, myknúť, zamykať, odmykať, pomykov, mýliť sa, mýlka (mýlka – omyl, chyba; ale Milka – ženské rodné (krstné) meno), mylný, omyl, myslieť, myšlienka, myseľ, premýšľať, zmysel, úmysel, výmysel, priemysel, zlomyseľný, mys, myš, umyť, umývať, umývačka, umyváreň, pomyje, mydlo, Myjava, myšiak, mýto, mýtnik, čmýriť sa, hmýriť sa, hmyz, smyk, priesmyk, šmýkať sa, šmyknúť sa, šmyk, šmykľavka, zmyť, žmýkať.

My Myjavčania sme v priemyselne vyžmýkanej umyvárni premýšľali o zlomyseľnom myšiakovi s myšou, ktorí sa v priesmyku plnom pomyjí šmýkali, čmýrili, ba dokonca hmýrili ako mykajúci sa hmyz umytý mydlom. Mýtnik v myse s dobrým úmyslom pozamykal a dostal sa do pomykova, lebo tento vymyslený, mylný omyl je mýlka bez zmyslu.

Vybrané slová po P

Pýcha, pýšiť sa, pyšnieť, pyšný, prepych, pykať, pýr, pýriť sa, pysk (pysk – predná časť papule; ale pisk, piskot – prenikavý zvuk), pyskatý, pyštek, pýtať sa, spytovať sa, opytovať sa, vypýtať si, dopyt, pytliak, kopyto.

Pyšný pytliak v prepychu pykal za pýr v záhrade a spytoval sa na dopyt kopýt, pyskov a pyštekov.

Doplnené vybrané slová po P

Pygmej, pylón, pyramída, Pyreneje, pyré, pyrit, pyrotechnik, pytón, pyžamo.

Pygmej s pyrotechnikom v pyžame s pytónom jedol pyré v pyritovej pyramíde podopretej pylónom.

Vybrané slová po R

Ryba, rybník, rybina, ryčať, ryk, rýdzi, rýdzik, ryha, rýchly, zrýchliť, zrýchľovať, rys (rys – aj mačkovitá šelma, aj narysovaný výkres, aj črta), rysovať, rysavý (červenohnedý), ryšavý, ryť (rozrušovať povrch), rozrývať, rýľ, úryvok, poryv, brýzgať, hrýzť, koryto, korytnačka, Korytnica, kryť, krypta, skryť, pokryť, pokrývka, prikryť, prikrývka, skrýša, úkryt, kryha, prýštiť, strýko, strýc, stryná, trýzniť, tryzna, trysk, varyto, rým, rýmovať sa, rýpať, rytier, ryža, ryžovisko, bryndza, Torysa, štvorylka.

Strýko po tryzne v rytierskom úkryte rysavým rýľom rýchlo rozrýval koryto rybníka Korytnica, zatiaľ čo stryná v krypte skrytá pod pokrývkou hrýzla ryžu s bryndzovým rýdzikom a trýznila ryšavého rysa, ktorý ryčal a rýmoval úryvok o varyte. Korytnačka na kryhe pri Toryse brýzgala na strýca a spolu s rybou tryskom tancovala štvorylku, rýpajúc krytú, prýštiacu, rysovanú ryhu.

Vybrané slová po S

Sychravý, syčať (syčať – vydávať zvuk, napr. para syčí; ale sipieť – vydávať zvuk, napr. hus sipí), sykať (sykať – syčať, vydávať zvuk; ale síkať – striekať, močiť, napr. krv síkala), sykavý, sykot, sýkorka, syn, sypať, sýpka, osýpky, sypký, syr, syrovník, syseľ, sýty, nasýtiť, nenásytný, vysychať.

Sýty syn sypal syčiacej sýkorke v sychravom počasí sypký syr zo syrovníka, aby ju nasýtil. Sykavý sykot vydával nenásytný syseľ trpiaci osýpkami, ktorý stál vedľa sýpky s vysychajúcim stromom.

Doplnené vybrané slová po S

Asýrčan, psychológ, sylaba, symbióza, symbol, symetria, symfónia, sympatický, synagóga, syndikát, synonymia, syntax, syntéza, systém.

Sympatický psychológ v synagóge symbolickým a symetrickým systémom vysvetľoval syndikátu Asýrčanov syntax a synonymiu. Bol s nimi v takej symbiotickej symfónii, až prehĺtal sylaby.

Vybrané slová po V

Vy- (predpona); vy (zámeno), vykať, vydra, vyhňa, výr (výr – druh sovy; ale vír – prudký pohyb okolo zvislej osi, napr. vír v rieke), výskať, výskot, vysoký, výška, výšina, Vyšehrad, vyše, vyť (vyť – vydávať zvuk; ale viť – spletaním zhotovovať, napr. viť veniec), zavýjať, vyza (ryba), vyžla (rasa psa), zvýšiť sa, zvyšovať, zvyšok (pozor, slovo zbytok je nespisovné), zvykať, zvyknúť, zvyčajný, návyk, privykať.

Vy výskajúca vydra ste vo vysokej vyhni na výšine vo Vyšehrade vykali vyze a vyše tri hodiny vyli na zavýjajúceho výra. Vyžla sa ako zvyčajne snažila vytvoriť si návyk a zvyknúť si na zvyšujúci sa zvyšok.

Vybrané slová po Z

jazyk, jazyčný, jazyčnica, -zývať (viazaný slovotvorný základ; ale zívať: sloveso – naširoko otvárať ústa od únavy), nazývať, ozývať sa, pozývať, vyzývať, vyzývavý, prezývat, prizývať, vzývať.

Jazyčný jazyk všetkých vyzýval, aby ho prestali vzývať, prizývať, pozývať a prezývať. Ozývala sa aj vyzývavá jazyčnica.

Slová po F

Chlorofyl, fyloxéra, fytokrém, fyzik, fyziognómia, fyziológia, hypofýza.

Fyzik s fyziologickou funkciou hypofýzy a bolestivou fyziognómiou z chlorofylu vyrábal fytokrém ničiaci fyloxéru.


Zdroje

  1. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-685-6.
  2. Kolektív autorov. Praktická pravopisná príručka. Bratislava: OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, 2008. ISBN 978-80-7360-699-2.
  3. Kolektív autorov. Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013. ISBN 978-80-224-1331-2.

Kategórie: Slovenčina | Pravopis