Ako sa čítajú a skloňujú desatinné čísla

Číslovky dokážu potrápiť nejedného používateľa slovenčiny. Môžeme pri nich naraziť na množstvo úskalí. Medzi tie najproblematickejšie patria desatinné čísla a zlomky.

Čítanie zápisu s desatinným číslom

Desatinné čísla sa skladajú z dvoch častí – z celého čísla a z desatinného zlomku. Celé číslo sa označuje slovom celá, čiže jedna celá jednotka. Slovo jednotka (v ostatných prípadoch jednotky, jednotiek) sa však vypúšťa – nevyslovuje sa.

Tvar celá sa používa v spojení s číslovkou jedna – jedna celá (myslí sa jednotka), napr.

 • 1,3 –► jedna celá (a) tri desatiny
 • 1,12 –► jedna celá (a) dvanásť stotín

V spojení s číslovkami 2, 3 a 4 má tvar nominatívu množného čísla – dve (tri, štyri) celé (myslia sa jednotky), napr.

 • 2,4 –► dve celé (a) štyri desatiny
 • 3,5 –► tri celé (a) päť desatín
 • 4,8 –► štyri celé (a) osem desatín

Od číslovky 5 a vyššie je slovo celá v tvare genitívu množného čísla – päť (šesť, sedem…) celých (jednotiek), napr.

 • 5,18 –► päť celých (a) osemnásť stotín
 • 6,4 –► šesť celých (a) štyri desatiny
 • 17,40 –► sedemnásť celých (a) štyridsať stotín

Tvar genitívu množného čísla sa používa aj v spojení s číslovkou nulanula celých, pretože slovo celých tu zastupuje spojenie celých jednotiek (podobne ako nula sekúnd, nula percent, nula stupňov), napr.

 • 0,7 –► nula celých (a) sedem desatín
 • 0,3 –► nula celých (a) tri desatiny

Skloňovanie zápisu s desatinným číslom

Desatinné čísla sa najčastejšie spájajú s podstatnými menami, ktoré označujú napríklad hmotnosť, čas alebo dĺžku – teda s veličinami, ktoré sa používajú pri meraní. V takýchto spojeniach je príslušné podstatné meno v tvare genitívu jednotného čísla, napr.

 • 15,8 s –► pätnásť celých (a) osem desatín sekundy
 • 42,17 g –► štyridsaťdva celých (a) sedemnásť stotín gramu
 • 2,78 m –► dve celé (a) sedemdesiatosem stotín metra

Podobné pravidlo sa uplatňuje aj pri čítaní zápisu s peňažnou sumou, napr.

 • 73,70 € –►sedemdesiattri celých (a) sedem desatín eura

Takýto zápis však môžeme prečítať alebo zapísať aj ako sedemdesiattri eur sedemdesiat centov.


Zdroje

 1. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-719-8.
 2. Kolektív autorov. Gramatika súčasnej slovenčiny. Bratislava: Lingea, 2016. ISBN 978-80-8145-117-1.