Slohové postupy a slohové útvary/žánre

Slohový postup je spôsob, akým sa jednotlivé zložky textu skladajú, obsahovo členia, spájajú a usporadúvajú do zmysluplného celku so zreteľom na funkciu jazykového prejavu a autorský zámer (informovať, porozprávať, opísať, vysvetliť, analyzovať, hodnotiť, uvažovať, interpretovať ap.). Rozlišujeme štyri základné slohové postupy: informačný, rozprávací, opisný a výkladový.

Slohový postup spolu s jazykovým štýlom formuje slohový útvar/žáner. Slohový útvar/žáner je významovo, formálne i obsahovo uzavretá jazyková jednotka s ustálenými štylistickými a kompozičnými vlastnosťami.

V súčasných textoch sa zvyčajne uplatňuje viacero slohových postupov. V čistej forme vyskytujú len zriedkavo. Dochádza k hybridizácii slohových postupov – v určitom texte sa prelínajú viaceré slohové postupy.

Slohové postupy

Informačný slohový postup

Najjednoduchší slohový postup, má vysokú mieru objektivity, je plný faktografických údajov. Odpovedá na otázky: Čo? Kto? Kedy? Kde? Prevláda v ňom menné vyjadrovanie, oznamovacie vety, enumerácie.

Útvary informačného slohového postupu

 • hlásenie
 • inzerát
 • list
 • oznámenie
 • plagát
 • pozvanie
 • správa
 • správa o činnosti
 • vyhláška
 • zápisnica
 • žiadosť
 • iné

Rozprávací slohový postup

Najstarší zo všetkých slohových postupov, vyspelý, rozvinutý, typovo rozmanitý. Zachytáva určitú udalosť alebo príbeh, pričom dbá na časovú postupnosť a dejovú následnosť, je zovretý – jednotlivé úseky sú chronologicky usporiadané a nemôžu sa ľubovoľne obmieňať.

Útvary rozprávacieho slohového postupu

 • anekdota
 • báj/mýtus
 • bájka
 • epos
 • fejtón
 • novela
 • povesť
 • poviedka
 • román
 • rozprávanie príbehu
 • rozprávka
 • iné

Opisný slohový postup

Zachytáva vlastnosti a znaky prostredia, osôb, zvierat, predmetov a javov. Zameriava sa na podobu predmetu, ktorý opisuje podľa určitej logickej postupnosti.

Útvary opisného slohového postupu

Pozri aj
Opisný slohový postup – charakteristika

Výkladový slohový postup

Dôkladne rozoberá, analyzuje a vysvetľuje vývinové, funkčné, logické a kauzálne (príčinné) vzťahy medzi predmetmi alebo javmi, poprípade vzťahy vnútri predmetov a javov.

Myšlienkové postupy vo výkladovom slohovom postupe: dedukcia, indukcia, analógia/podobnosť, generalizácia/zovšeobecňovanie, komparácia/porovnanie, klasifikácia/triedenie, exemplifikácia/konkretizácia, argumentácia, interpretácia,

Útvary výkladového slohového postupu

 • výklad
 • úvaha v úvahe autor analyzuje a posudzuje všeobecne známe javy a fakty, vyjadruje a vysvetľuje svoj subjektívny názor, postoj a odkrýva stanovisko k určitej téme. Jeho cieľom je pôsobiť na city adresáta, formovať jeho mienku, autor chce, aby prijímateľ posúdil jav/vec z nového hľadiska.
  • editoriál
  • glosa
  • komentár
  • stĺpček
  • úvaha
  • úvodník
 • esej

Poznámka: V niektorej staršej odbornej literatúre je úvahový slohový postup osobitne vyčlenený. Jeho základným slohovým útvarom je úvaha.


Zdroje

 1. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-685-6.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-719-8.
 3. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 3. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-733-4.
 4. Caltíková, M. – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 4 – učebnica. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2014. ISBN 978-80-8120-630-6.

Kategória: Slovenčina | Štylistika