Za chvíľu alebo o chvíľu?

Predložky za a o v spojení s určitým časovým úsekom (napr. chvíľa, sekunda, minúta, hodina, deň, týždeň ap.) výrazne ovplyvňujú význam celého spojenia, preto...

Svadba alebo svatba?

Podstatné meno svadba je ženského rodu, skloňuje sa podľa vzoru žena a používa sa najmä vo význame „súhrn obradných úkonov a zvykov pri vstupe...

Hanba alebo hamba?

Podstatné meno hanba je ženského rodu, skloňuje sa podľa vzoru žena a používa sa najmä vo význame „stav pohanenia, pocit zneuctenia, výraz odsúdenia“. Spisovný výraz...

Ako sa čítajú a skloňujú desatinné čísla

Číslovky dokážu potrápiť nejedného používateľa slovenčiny. Môžeme pri nich naraziť na množstvo úskalí. Medzi tie najproblematickejšie patria desatinné čísla a zlomky. Čítanie zápisu s desatinným...

Byť a biť

Slovesá byť a biť sú homonymá – rovnako znejú, ale majú odlišný význam. Ten sa v písomnej podobe rozlišuje práve na základe písania i/y. Byť Sloveso...

Dobyť a dobiť

Kedy sa píše dobyť a kedy dobiť? Sloveso dobyť sa používa vo význame získať, zmocniť sa, násilne sa niekam dostať. Pri všetkých ostatných významoch sa...

Kryštál a krištáľ

Kryštál Podstatné meno kryštál označuje pevné teleso s pravidelnou štruktúrou – určitý hmotný objekt, ktorý sa vyznačuje pravidelnosťou usporiadania plôch, hrán, atómov ap. Slovo kryštál...

My a mi

Kedy sa píše my a kedy mi My Tvar my (s ypsilonom y) píšeme, ak ide o 1. osobu množného čísla – vždy označuje viac ľudí...

Radi a rady

Kedy sa píše radi a kedy rady? Radi Slovo rád má v množnom čísle tvar radi pri: 1. –► osobách mužského rodu (životných podstatných menách mužského...

Sami a samy

Kedy sa píše sami a kedy samy? Sami Zámeno sám má v nominatíve množného čísla pádovú príponu -i pri: 1. –► osobách mužského rodu (životných podstatných menách...

Tip a typ

Kedy sa píše tip a kedy typ? Tip Podstatné meno tip (s mäkkým i) sa používa v dvoch významoch: 1. Odhad, predpoklad výsledku (najmä v športe, pri...

Tým a tím

Kedy sa píše tím a kedy tým? Tým Slovo tým môže predstavovať tvar ukazovacích zámen ten a to v inštrumentáli jednotného čísla (ten žiak – s...

Populárne