Byť a biť

Slovesá byť a biť sú homonymá – rovnako znejú, ale majú odlišný význam. Ten sa v písomnej podobe rozlišuje práve na základe písania i/y. Byť Sloveso...

Dobyť a dobiť

Kedy sa píše dobyť a kedy dobiť? Sloveso dobyť sa používa vo význame získať, zmocniť sa, násilne sa niekam dostať. Pri všetkých ostatných významoch sa...

Kryštál a krištáľ

Kryštál Podstatné meno kryštál označuje pevné teleso s pravidelnou štruktúrou – určitý hmotný objekt, ktorý sa vyznačuje pravidelnosťou usporiadania plôch, hrán, atómov ap. Slovo kryštál...

My a mi

Kedy sa píše my a kedy mi My Tvar my (s ypsilonom y) píšeme, ak ide o 1. osobu množného čísla – vždy označuje viac ľudí...

Radi a rady

Kedy sa píše radi a kedy rady? Radi Slovo rád má v množnom čísle tvar radi pri: 1. –► osobách mužského rodu (životných podstatných menách mužského...

Sami a samy

Kedy sa píše sami a kedy samy? Sami Zámeno sám má v nominatíve množného čísla pádovú príponu -i pri: 1. –► osobách mužského rodu (životných podstatných menách...

Tip a typ

Kedy sa píše tip a kedy typ? Tip Podstatné meno tip (s mäkkým i) sa používa v dvoch významoch: 1. Odhad, predpoklad výsledku (najmä v športe, pri...

Tým a tím

Kedy sa píše tím a kedy tým? Tým Slovo tým môže predstavovať tvar ukazovacích zámen ten a to v inštrumentáli jednotného čísla (ten žiak – s...

Tipovať a typovať

Pri pravopise slov tipovať a typovať je vhodné pozrieť sa aj na dvojicu slov tip a typ. Tipovať Sloveso tipovať má význam dopredu určovať výsledok športových...

Výr a vír

Pri pravopise slov výr a vír môžeme použiť nasledujúcu pomôcku: Výr je vták – môžeme sa ho dotknúť, stisnúť ho, pretože je „pevný/tvrdý“ – preto...

Vyť a viť

Vyť Sloveso vyť sa najčastejšie používa v súvislosti so zvieratami (najmä so psami, vlkmi, kojotmi a šakalmi) vo význame vydávať prenikavý, ťahavý zvuk; zavýjať: Vytie psov...

Populárne