Životopis (ako napísať životopis?)

Životopis je útvar administratívneho štýlu, ktorý zaraďujeme medzi písané jazykové prejavy oficiálnej komunikácie. Úradný životopis/administratívny životopis je opisom vášho života, prináša informácie o vás, o vašom vzdelaní, skúsenostiach a doterajšej kariére.

Obyčajne sa posiela spolu s inými úradnými listinami, napr. so žiadosťou, prihláškou, motivačným listom ap. Životopis je súčasťou súboru európskych dokumentov transparentnosti – Europass.

Životopis je vaším prvým kontaktom s potenciálnym zamestnávateľom, preto si na ňom treba dať záležať. Je to marketingový nástroj, ktorým prezentujete svoje schopnosti. Jeho úlohou je, aby u personalistu vyvolal dojem, že: „Áno, s týmto človekom sa chcem osobne stretnúť, chcem sa s ním porozprávať na pracovnom pohovore.“

V súčasnosti sa uprednostňuje štruktúrovaný životopis, ktorý má heslovitú formu – píše sa v bodoch, využívajú sa v ňom strohé fakty.

Kompozícia štruktúrovaného životopisu

Dobrý životopis by mal obsahovať:

 • osobné údaje
 • vzdelanie
 • pracovné skúsenosti
 • znalosti a zručnosti
 • vodičský preukaz (uvádza sa len v prípade, ak osoba je držiteľom vodičského preukazu)
 • vlastnosti
 • záujmy
 • referencie

Osobné údaje

Osobné údaje uvádzame dostatočne viditeľne, vždy na prvú stranu.
Uvádzame meno, priezvisko, akademický titul a kontaktné údaje:

 • telefónny kontakt vo formáte s medzinárodnou predvoľbou +421
 • e-mail – mejlová adresa by mala pôsobiť profesionálne a seriózne (napr. meno.priezvisko@email.dd
  • nepoužívajte e-mail, ktorý má v názve prezývku (napr. dracica37@email.dd)
  • nepoužívajte pracovnú adresu svojho aktuálneho zamestnávateľa
 • adresa, na ktorej ste zastihnuteľný
 • webové stránky alebo sociálne siete, ktoré súvisia s vaším kariérnym pôsobením (napr. Instagram, LinkedIn ap.)

Vek a dátum narodenia

Vek a dátum narodenia nie je povinné uvádzať. Niektorí personalisti však odporúčajú uviesť tento údaj, pretože vek môže byť často výhodou. Nemusíte sa báť vekovej diskriminácie. Niektorí zamestnávatelia hľadajú čerstvých absolventov bez zaužívaných návykov z inej spoločnosti, iné pracovné pozície sú zasa určené pre starších alebo pre seniorov.

Ak si teda myslíte, že by váš vek mohol byť výhodou, môžete ho uviesť. Ak si zasa myslíte, že by to mohol byť skôr problém, uviesť ho nemusíte. V konečnom dôsledku každý personalista vie zistiť váš približný vek vzhľadom na obdobie, keď ste študovali.

Fotografia

V súčasnosti prebieha množstvo diskusií o tom, či fotografiu uvádzať, alebo nie. Líšia sa aj názory samotných personalistov.

Personalista by mal byť profesionál, nemal by sa rozhodovať na základe sympatií, ale mal by sa zameriavať na skutočné kvality uchádzača, na jeho skúsenosti, schopnosti a zručnosti. Predpokladá sa však, že každý človek si pri rýchlom pohľade na fotografiu vytvorí spojenie s daným uchádzačom a zaradí ho do skupiny: sympatický alebo nesympatický. Preto sa môže stať, že uchádzať vzbudí negatívny dojem už pri prvom pohľade na životopis.

Sú však aj takí, ktorí tvrdia, že vďaka fotografii si personalista priradí dané schopnosti a zručnosti k vašej tvári a bude vás vďaka tomu vnímať osobnejšie.

Vo všeobecnosti preto platí princíp, že ak fotografiu do životopisu nedáte, nič sa nestane, ak ju tam však dáte, môžete tým veľmi veľa pokaziť. Preto, ak si fotografiu vyslovene nežiadajú (resp. pre danú pracovnú pozíciu nie je vzhľad relevantným faktorom), je lepšie ju v životopise neuvádzať.

Ak sa rozhodnete pridať fotografiu do vášho životopisu, treba si dať záležať na jej výbere. Fotografia by mala byť aktuálna, mala by pôsobiť profesionálne, mala by byť taká, ktorú by ste si dali do občianskeho preukazu alebo pasu (napr. fotografia tváre s jednofarebným pozadím, na ktorej sa nenachádzajú iní ľudia alebo predmety).

Vzdelanie

Vzdelanie uvádzajte chronologicky – začnite s najvyšším dosiahnutým vzdelaním. Základná škola sa uvádza len v prípade, že je to vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie.
Uveďte:

 • roky štúdia
  • začiatok štúdia – ukončenie štúdia
  • ak ešte stále študujete, uveďte predpokladanú dobu ukončenia štúdia
 • celý názov školy/fakulty (nepoužívajte skratky)
 • názov študijného odboru
 • doklad o vzdelaní (čím ste ukončili štúdium – získaný titul, maturitné vysvedčenie ap.)

Do životopisu uvádzajte štúdium aj v prípade, že ste ho nedokončili.

Názov diplomovej práce uvádzajte len vtedy, keď súvisí s pracovnou pozíciou, o ktorú sa uchádzate. Buďte však pripravený na to, že na pohovore sa môžu pýtať na obsah a výsledky práce.

Doplňujúce vzdelanie (kurzy, školenia, rekvalifikácie) sa uvádza len v prípade, že súvisí s pracovnou pozíciou, o ktorú sa uchádzate. Takéto znalosti a vedomosti môžu byť nápomocné pri výberovom procese a pozdvihnúť kredit uchádzača.

Uveďte obdobie/trvanie kurzu (kedy ste absolvovali kurz), názov kurzu, názov vzdelávacej spoločnosti/inštitúcie, ktorá vám školenie/kurz poskytla, doklad o ukončení kurzu (certifikát o absolvovaní kurzu, oprávnenie ap.).

Kurzy, ktoré sa netýkajú danej pozície, sa síce v životopise neuvádzajú, no na pohovore ich môžete spomenúť.

Pracovné skúsenosti

Pracovnú históriu zoraďte chronologicky od najaktuálnejšej. Pri každom zamestnaní sa uvádza:

 • časové rozpätie (mesiac/rok nástupu – mesiac/rok odchodu)
 • názov spoločnosti (mal by byť identický s názvom spoločnosti v obchodnom registry, odporúča sa uviesť aj oblasť, ktorou sa spoločnosť zaoberá)
 • pracovnú pozíciu
 • popis náplne práce

Ak ste pracovali v menšej spoločnosti, ktorá nie je všeobecne známa, je vhodné uviesť, čím sa zaoberá (napr. výrobná spoločnosť kozmetiky; vzdelávacia spoločnosť ap.).

Náplň práce popíšte stručne, prehľadne (ideálne písať v odrážkach) a jednoducho, aby bolo jasné, čomu ste sa vo firme venovali, čo ste mali na starosti. Ak sa výsledky vašej práce dajú vyjadriť v číselných hodnotách – sú kvantifikovateľné – uveďte tieto číselné dáta a fakty v životopise. Môžete uviesť aj vaše pracovné úspechy – to, čo sa vám podarilo – napr. optimalizácia nejakého systému, rôzne vylepšenia ap. Ak ste robili veci navyše, snažili ste sa, môže to vyvolať kladný ohlas.

Môžete sa inšpirovať popisom pracovnej náplne, ktorý vám poskytol zamestnávateľ alebo môžete využiť rôzne internetové katalógy pracovných pozícií (napr. www.pozicie.sk). Vždy sa cení originálnosť jazykového prejavu, a preto sa doslovné kopírovanie neodporúča.

Venujte sa predovšetkým relevantným pracovným skúsenostiam (najmä ak máte za sebou mnoho zamestnaní), ktoré opíšte podrobnejšie. Ostatné pracovné pozície spomeňte len okrajovo, viac o nich môžete povedať na pohovore.

Znalosti a zručnosti

V tejto časti spomeňte svoje špecifické schopnosti, zručnosti a znalosti. Opäť platí, že je vhodné zamerať sa na relevantné zručnosti, ktoré vyžaduje daná pracovná pozícia. Vyberte najmä to, čo potenciálneho zamestnávala osloví, zaujme. Znalosti, ktoré s danou pracovnou ponukou nesúvisia, neuvádzajte.

Ak máte skúsenosti alebo prax s niečím zriedkavým, čo nie je úplne bežné, môžete to uviesť. Odporúča sa spomenúť aj významné pracovné projekty, na ktorých ste sa podieľali a pracovné úspechy, ktoré ste dosiahli.

Jazykové znalosti

Uveďte cudzie jazyky, ktoré ovládate, a úroveň vašej znalosti. Znalosť sa určuje pomocou štandardizovaných úrovní: úplný začiatočník (A1); začiatočník (A2); mierne pokročilý (B1); stredne pokročilý (B2); pokročilý (C1); expert (C2).

Začnite s jazykom, ktorý ovládate najlepšie. Ak sa uchádzate o pracovnú pozíciu v zahraničí, uveďte aj váš materinský jazyk. V prípade pracovnej pozície na Slovensku, rodný jazyk neuvádzajte.

Niekedy sa stáva, že uchádzači nevedie posúdiť svoje jazykové znalosti. V takomto prípade vám môžu pomôcť webové stránky, ktoré sa zameriavajú na online testovanie jazykovej úrovne.

Ak ste absolvovali jazykový kurz s výstupným certifikátom alebo navštevujete jazykovú školu, určite to uveďte, môže to byť vašou výhodou – zamestnávatelia oceňujú snahu a prácu navyše.

Neodporúča sa klamať a uvádzať nepravdivé informácie o vašich jazykových schopnostiach. Potenciálny zamestnávateľ si ich môže veľmi ľahko overiť v priebehu pohovoru.
Rovnako sa neodporúča uvádzať jazyky na úrovni začiatočník (A1) alebo „cestovateľskú úroveň“ jazyka.

Počítačové znalosti

Do tejto časti uveďte počítačové programy, s ktorými máte skúsenosti (napr. MS Office, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, AutoCAD, programovacie programy), a úroveň ich ovládania (vyberte niektorú z úrovne: základy/pokročilý/expert). Uvádzajte tie programy a technológie, ktoré sú potrebné pre danú pracovnú pozíciu. Znalosti, ktoré s pracovnou pozíciou nesúvisia, nemusíte uvádzať (životopis má byť „vzdušný“ – stručný a prehľadný).

V prípade, že ovládate prácu s programovacími, grafickými alebo inými špecifickými programami, uveďte konkrétne príklady – projekty, na ktorých ste pracovali.

Vodičský preukaz

Uvádzajte len v prípade, ak máte vodičské oprávnenie (a ste aktívny šofér). Zároveň bližšie špecifikujte skupinu (napr. B1; C1; D1).

Osobitné schopnosti (vlastnosti)

Opíšte svoju osobnosť. Uvádzať stereotypne vyskytujúce sa vetné spojenia (napr. som komunikatívna, kreatívna, samostatná, rada sa učím nové veci) sa neodporúča. Oceňuje sa kreativita a originálnosť.

Uveďte vaše silné stránky, tie záporne nespomínajte. V prípade, že posielate životopis spolu s motivačným listom alebo sprievodným listom, môžete podrobnejšie opísať svoje vlastnosti v týchto útvaroch.

Záujmy

Voľnočasové aktivity nie je povinné uvádzať, no môžu prezradiť veľa o vašom charaktere, o tom, aký ste človek. Spomeňte, aké sú vaše záľuby, čo vás baví, čomu sa venujete dlhodobo. Je vhodné spomenúť niečo, čím sa odlíšite, nejaké zaujímavosti alebo úspechy.

Ak napíšete, že vašimi záľubami sú knihy a bicyklovanie, veľa to o vás nepovie. Preto sa odporúča uvádzať aj konkrétne príklady napr. Mojou vášňou je bicyklovanie, v roku 2019 som precestoval na bicykli pobrežie Francúzska.

Referencie

Referencie sú vítanou súčasťou životopisu. Ak sa rozhodnete uviesť referencie, kontaktné osoby vždy vopred informujte a požiadajte ich o súhlas.

Do životopisu môžete uviesť aj odkazy na webové stránky alebo na profesionálne projekty, ktorými chcete prezentovať svoju prácu.

Rozsah životopisu

Životopis by mal byť „vzdušný“ – stručný a prehľadný. Maximálne tolerovaná dĺžka životopisu sú 2 strany A4, no ideálne je zmestiť sa na jednu stranu A4. Príliš sa nerozpisujte a uvádzajte len dôležité informácie, ktoré sú relevantné pre danú pracovnú pozíciu.

Aj ľudia, ako napr. Elon Musk, ktorí majú naozaj množstvo pracovných skúseností, majú životopis na jednu stranu. Preto by sa to malo podariť aj vám.

Vzhľad životopisu

Ak už máte napísaný obsah životopisu, treba si dať záležať aj na jeho vzhľade. Najvhodnejšie je, ak farby a dizajn životopisu prispôsobíte farbám spoločnosti, ktorej posielate životopis.

Potrebujete zaujať, potrebujete sa odlíšiť. Jedinečným dizajnom navyše dáte najavo, že príslušný životopis je prispôsobený konkrétnemu pracovnému miestu a neposlali ste ho aj iným spoločnostiam.

Existuje množstvo programov, ktoré môžete pri tvorbe životopisu použiť. Jednou z najlepších takýchto aplikácií je canva.com, ktorá je v základnej verzii zadarmo.

Pri tvorbe životopisu mnoho ľudí využíva vzory životopisov, ktoré sú dostupné na rôznych internetových stránkach a pracovných portáloch. Takéto stránky vám ponúkajú šablóny s niekoľkými grafickými dizajnmi. Šablóny vás prevedú celou tvorbou životopisu; kolónky v šablóne vyplníte svojimi údajmi a o niekoľko minút je životopis hotový.

Táto metóda je síce veľmi jednoduchá a rýchla, no jej výsledkom je neoriginálny životopis, ktorý určite nezaujme. Môže sa totiž stať, že personalista videl už desiatky životopisov vytvorených rovnakou šablónou.

Táto možnosť sa preto veľmi neodporúča.

Sprievodný list

Ak reagujete na pracovnú ponuku, (e-mail, formulár na stránke spoločnosti), súčasťou komunikácie by mal byť tzv. sprievodný list. Sprievodný list sa píše do tela mejlu, v ktorom posielate životopis. Je to stručný text, v ktorom dvoma/troma vetami spomeniete, prečo sa uchádzate o danú prácu.

Užitočné rady

 • Pred odoslaním skontrolujte pravopisnú, gramatickú stránku životopisu, správnosť a aktuálnosť (pred odoslaním aktualizujte dátum a miesto) údajov.
 • Dokument uložte vo formáte PDF – formátovanie zostane neporušené aj v inom počítači.
 • Dokument uložte tak, aby bolo jasné a zreteľné, že ide o váš životopis, napr. CV_Meno_Priezvisko. Ak personalista dostane 50 dokumentov s názvom „Životopis“, nebude vedieť, ktorý je ten váš.
 • Nepodceňujte sa, no ani sa príliš nechváľte. Nezavádzajte a uvádzajte pravdivé informácie.
 • Pre viac cenných informácií a užitočných rád, ako postupovať pri písaní životopisu, odporúčame navštíviť článok https://www.plotbase.sk/blog/navod-ako-napisat-dokonaly-zivotopis, v ktorom sa dočítate napríklad aj o nástrojoch a programoch, ktoré môžete použiť na vytvorenie životopisu či o formátoch, ktoré môžete zvoliť pri jeho tvorbe.

Chyby v životopise

 • gramatické chyby, preklepy, zle uvedené názvy spoločností
 • príliš stručný životopis
 • príliš obšírny životopis
 • nevhodná fotografia (napr. fotografia, na ktorej je skupina ľudí; fotografia vyhotovená s bleskom v zrkadle ap.)
 • životopis uložený v nesprávnom formáte (inom ako PDF)

Kategória: Ako napísať | Písomnosti v našom živote | Maturitné útvary/žánre