Slovné druhy

Slovné druhy sú triedy slov, vymedzené na základe úplnosti lexikálneho a gramatického významu. Majú rovnaké všeobecné využitie v stavbe vety. Zaradenie slov do slovných...

Prídavné mená (adjektíva)

Prídavné mená sú plnovýznamový, ohybný, slovný druh. Pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat, predmetov, javov a vlastnícke vzťahy (príslušnosť k niečomu). V spojeniach s podstatným menom...

Zámená (pronominá)

Zámená sú plnovýznamový ohybný slovný druh. Poukazujú alebo odkazujú na osoby, zvieratá, veci a javy – neoznačujú skutočnosť priamo. Môžu zastupovať iný slovný druh: podstatné...

Číslovky (numeráliá)

Číslovky sú plnovýznamové ohybné i neohybné slovné druhy. Vyjadrujú číselnú stránku reality. Označujú počty, množstvo, poradie, násobnosť a členenie. Majú vetnočlenskú platnosť – vo...

Slovesá (verbá)

Slovesá sú plnovýznamový, ohybný slovný druh (časujú sa). Pomenúvajú dynamické príznaky vecí – deje, činnosti a stavy. Rozdelenie sloviesPodľa lexikálneho významu rozdeľujeme slovesá na: Plnovýznamové –...

Neurčité slovesné tvary

Neurčité slovesné tvary nevyjadrujú kategóriu času, kategóriu spôsobu, ani kategóriu osoby (majú kategóriu vidu a niektoré majú menné gramatické kategórie). Neurčité slovesné tvary: neurčitok, trpné...

Príslovky (adverbiá)

Príslovky sú plnovýznamový neohybný slovný druh, ktorým sa vyjadrujú: okolnosti, vlastnosti slovesných dejovsedí na lavičke, kúpe sa vo vani, prišiel včeravlastnosti vyjadrené prídavným menom alebo...

Predložky (prepozície)

Predložky sú neplnovýznamové neohybné slovné druhy, ktoré sa spájajú s podstatnými menami, prídavnými menami, zámenami a číslovkami. Vyjadrujú okolnostné, predmetové a prívlastkové vzťahy medzi...

Spojky (konjunkcie)

Spojky sú neplnovýznamové a neohybné slovné druhy, ktoré vytvárajú spojenia medzi jazykovými jednotkami (vetnými členmi a vetami). Spájajú jazykové jednotky (majú spájaciu funkciu) a...

Častice (partikuly)

Častice sú neplnovýznamové neohybné slovné druhy vyjadrujúce subjektívny postoj hovoriaceho k obsahu výpovede. Sú to významové odtienky, ktoré jazykovému prejavu dodávajú emociálny charakter so...

Citoslovcia (interjekcie)

Citoslovcia sú neohybné a neplnovýznamové slovné druhy vyjadrujúce cit, vôľu alebo napodobňujúce zvuky. Nie sú vetnými členmi, vetnočlenskú platnosť majú iba v prípade, že...

Populárne