Diskusný príspevok (ako napísať diskusný príspevok?)

Diskusný príspevok patrí medzi žánre rečníckeho štýlu. Ide však o hybridný žáner, ktorý kombinuje prvky rečníckeho a náučného štýlu. Využíva najmä výkladový slohový postup s dôrazom na argumentáciu. V určitých častiach však môžu prevažovať úvahové prvky. Text môže obsahovať aj krátke prerozprávanie zážitku, ktoré autor využije ako argument alebo opis udalostí.

Diskusný príspevok je akousi reakciou, vyjadrením názoru jednotlivca na niečo, čo bolo spomenuté v referáte, prednáške alebo inom diskusnom príspevku, prípadne doplnením toho, čo už odznelo.

Má subjektívno-objektívny ráz. Autor je síce subjektívny (používa 1. os. sg., prípadne 1. os. pl.; vyjadruje svoj názor: Myslím si, že… Dovolím si tvrdiť… Rád by som vyzdvihol… Ja vidím príčiny v… Dovoľte mi skonštatovať… Podľa mňa je… Zdá sa mi… Domnievam sa… Podľa mojej mienky… ), no opiera sa o objektívne fakty.

Autor hodnotí určitý problém, jav, pričom využíva aktuálne poznatky o danej problematike. Objasňuje, vysvetľuje, vyjadruje svoj názor a zaujíma určité stanovisko, ktoré však musí byť podložené rozumnými argumentmi – autor sa snaží presvedčiť prijímateľa o pravdivosti svojich tvrdení. Pri dokazovaní tvrdení sa využíva napr. citácia, štúdium materiálov, argumenty podložené odbornou literatúrou ap. Ako argument môže autor využiť aj porovnanie a príklad.

Ide o útvar rečníckeho štýlu – využívajú sa kratšie a jednoduchšie vety (adresátom je skupina poslucháčov – text nie je napísaný, teda poslucháč sa k nemu nemôže vrátiť. Ak je veta dlhá a má komplikovanú stavbu, poslucháč ju nemusí zachytiť a môže stratiť pozornosť), rešpektuje sa princíp zdvorilosti (autor prejavuje úctu prijímateľovi dôsledným výberom výrazových prostriedkov, nepoužíva nespisovné a vulgárne slová, neznevažuje názory, činy, vlastnosti iných, napr. myšlienky predchádzajúceho rečníka, poďakuje za udelené slovo alebo pozornosť), udržiava sa kontakt s publikom prostredníctvom opakovaného oslovenia.

Poznámka. Pri písomnej maturitnej skúške žiak nemá k dispozícii odborné pramene, z ktorých by mohol čerpať, preto pracuje len s tým, čo má o danej problematike naštudované. Zostáva teda len na všeobecnej úrovni a využíva menej účinnú argumentáciu. Má k dispozícii málo faktov a v takom prípade môže využívať úvahové výrazové prostriedky, najmä syntaktické (otázky, zamyslenie sa nad uvedenými faktmi, nedokončená výpoveď ap.).

Kompozícia diskusného príspevku

1. časť

Oslovenie – rešpektuje princíp zdvorilosti. Oslovenie Vážení prítomní používame len vtedy, keď vzhľadom na nejasné zadanie nevieme vymyslieť iné.

Nadviazanie na tému, predchádzajúceho diskutujúceho. Pri nadväzovaní sa využívajú rôzne frázy, napr.
Nedá mi, aby som sa nevyjadril k…
Cítim potrebu zareagovať na…
Dovoľte mi vyjadriť sa k…

Pri nadväzovaní môže autor zaujať stanovisko (vyjadriť súhlas alebo nesúhlas), napr.
Aj napriek spomenutým argumentom si dovolím s vami nesúhlasiť, pretože…
Nie som presvedčený o tom, že…
Nemôžem súhlasiť s názorom, že…

Ak s niekým súhlasíme/nesúhlasíme, udržujeme kontakt s jeho názorom v celom texte, napr.
Dovolím si s vami nesúhlasiť… Ja si na rozdiel od môjho predrečníka myslím… Ďalší dôvod, prečo sa rozchádzam s názorom predchádzajúceho diskutujúceho…

Vo vedeckom diskusnom príspevku často absentuje časť nadviazania, pretože všetci účastníci sú oboznámený s témou vedeckej konferencie a môžu si pripraviť svoje príspevky a nachystať rôzne materiály. V diskusnom príspevku nemusí autor (ale môže) reagovať na konkrétny jazykový prejav, ktorý zaznel bezprostredne pred jeho vystúpením.

2. časť

Vyjadrenie vlastného názoru – objasňovanie, vysvetľovanie, argumentovanie, osobné zhodnotenie.

Záverečná časť – napr. zhrnutie základnej myšlienky; vyslovenie priania alebo presvedčenia; poďakovanie na záver; môže mať historizujúci alebo „výchovný“ charakter – výzva na záver, posolstvo, odkaz.

Poďakovanie za slovo ako osobitný odsek. Záverečná formulka sa používa len vtedy, keď rečníkovi bolo udelené slovo, niekto ho vyzval alebo ohlásil jeho meno. Vo voľnej, neriadenej diskusii sa formulka nepíše.

Témy diskusných príspevkov na maturitnej skúške

 • Zmeny v spoločnosti sú rýchlejšie než naša schopnosť adaptovať sa na ne
  • (Diskusný príspevok – Maturita 2017)
 • A načo je sloboda, ak nie na to, aby si sa angažoval?“ J. P. Sartre
  • (Diskusný príspevok – Maturita 2018)
 • Základný zdravotnícky výcvik by mal byť povinný
  • (Diskusný príspevok – Maturita 2019)

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: Enigma Publishing, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2010. ISBN 978-80-89509-02-7.
 3. Caltíková, M. – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 4 – učebnica. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2014. ISBN 978-80-8120-630-6.
 4. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.

Kategória: Ako napísať | Maturitné útvary/žánre