Vetný sklad/syntagma

Vetný sklad/syntagmaje základná jednotka syntaxe. Je to spojenie dvoch alebo viacerých plnovýznamových slov, ktoré odrážajú vzťahy z reálnej skutočnosti. Syntagmu tvoria vždy aspoň dve jednotky...

Vetné členy

Vetný člen je základná a najmenšia syntaktická jednotka, základná časť gramatickej stavby vety. Funkciu vetného člena môžu mať len plnovýznamové slovné druhy (výnimkou je...

Veta. Delenie viet podľa zloženia, obsahu a členitosti

Veta je základná syntaktická jednotka s uceleným lexikálnym významom, gramaticky a syntakticky usporiadaná, zvukovo (intonačne) a modálne uzavretá. Je základnou jednotkou reči. Veta vznikla na...

Slovosled

Slovosled je poradie/usporiadanie slov vo vete. Slovosled v slovenskom jazyku je podstatne voľnejší ako slovosled v niektorých iných jazykoch (napr. angličtina, nemčina ap.). V...

Zápor v slovenčine

Záporom (negáciou) meníme platnosť významu pôvodnej vety (výpovede). Zápor vyjadruje opačné tvrdenie ako pôvodná veta. Ona je šikovná – Ona nie je šikovná.Byť či nebyť? Druhy...

Modifikácia vetnej stavby

Veta v jazykovom prejave nemá vždy ideálnu stavbu, v ktorej dodržujú zákonitosti slovosledu. Vo vete sa môžu vyskytovať rôzne odchýlky a osobitosti. Takéto nepravidelnosti vetnej...

Priraďovacie súvetie

Priraďovacie (parataktické) súvetie je spojenie dvoch rovnocenných viet, ktoré sú od seba syntakticky nezávislé a mohli by sa vyskytovať samostatne. Sú to dve hlavné...

Podraďovacie súvetie

PODRAĎOVACIE SÚVETIE (HYPOTAKTICKÉ) Podraďovacie súvetie je spojenie dvoch viet, ktoré sú syntakticky a gramaticky nerovnocenné – jedna veta je nadradená (hlavná) a druhá veta je...

Polovetné konštrukcie

Polovetná konštrukcia tvorí prechod medzi vetným členom a vetou.Svojou stavbou sa blíži k vete, ale nie je to veta – vo vete má funkciu...

Populárne