Historizmy, archaizmy, zastarané slová a neologizmy

Slová z hľadiska doby vzniku rozdeľujeme na historizmy, archaizmy, zastarané slová a neologizmy. Historizmy Historizmy sú slová, ktoré označujú osoby, predmety, javy, ktoré už nejestvujú (zanikli),...

Slovo. Lexikálny a gramatický význam slova

Slovo je základná stavebná jazyková jednotka pozostávajúca z jednej alebo viacerých morfém (písmen). Ide o základný prostriedok jazykovej komunikácie. Má ustálenú grafickú aj zvukovú...

Vzťahy medzi lexikálnymi významami slov

Dôležitou súčasťou lexikálnej roviny jazyka je lexikálna sémantika. Sémantika je náuka o lexikálnom význame jazykových jednotiek (slov, slovných spojení, viet atď.) a zmene ich...

Slovná zásoba. Lexika

Slovná zásoba je usporiadaný súbor všetkých slov, výrazov a viacslovných pomenovaní v určitom jazyku. Základnou jednotkou slovnej zásoby je slovo. Slovná zásoba je mimoriadne rozsiahla,...

Slovníky

Slovník predstavuje súhrnné spracovanie slovnej zásoby (obyčajne usporiadané podľa abecedného poradia), ktoré vzhľadom na typ slovníka poskytuje definíciu, etymológiu, preklad, výslovnosť slova alebo rôzne...

Obohacovanie slovnej zásoby

Slovná zásoba sa neustále mení. Zmeny v slovnej zásobe sa uskutočňujú: pohybom slov medzi centrom a periférnou časťou – slová prechádzajú z periférie slovnej zásoby...

Populárne