Metafora

Metafora vzniká porovnávaním, prenášaním významu na základe vonkajšej podobnosti niektorých znakov – podobnosť tvarov, funkcií, vlastností, farieb, rozsahu, množstva atď.
Metafora sa skladá z troch častí: téma, figúra, báza.

Jakub je mocný sťa miesiželezo

1. téma osoba, predmet, jav, o ktorom hovoríme; čo/koho chceme obrazne pomenovať: Jakub

2. figúra – pôvodca významu, ktorý prenášame na tému: v našom prípade na Jakuba; pomocou figúry prinášame nový poznatok o téme: Miesiželezo

3. báza základná časť metafory, udáva vlastnosť figúry, ktorú prisudzujeme téme (Jakubovi), spoločná vlasnosť Jakuba a miesiželeza: sú mocní, silní, statní, urastení…

Téma alebo báza nemusí byť v metafore vyjadrená, napr.
Jakub, to je riadny miesiželezo! chýba báza
Hadi! (označenie zlých/nečestných osôb) prítomná je len figúra

V metafore dochádza k charakteristike jedného predmetu na základe jeho podobnosti s iným predmetom, pričom sa do vzájomného vzťahu dostávajú predmety, ktorých spoločný výskyt a spojenie je často nezvyčajné. Prostredníctvom metafory sa ozvláštňuje text, robí sa živší a pestrejší.

Druhy metafor

Lexikalizovaná metafora

Metafora, ktorá svojím stereotypným výskytom zovšednela, používatelia jazyka si zvykli na jej obrazný význam. Využíva sa vo všetkých jazykových štýloch.

 • Vziať nohy na plecia.
 • Horieť od hanby.
 • Mať smrť na jazyku.
 • Smola sa mu lepí na päty.

Aktualizovaná metafora

Metafora vyznačujúca sa svojou originalitou a jedinečnosťou. Je založená na kreativite, tvorivosti a predstavivosti. Najčastejšie sa vyskytuje v umeleckom štýle, no pomerne frekventovaná je aj v rečníckom a publicistickom štýle.

 • Slnce v zlatej kolíske nad horou umiera. (J. Botto: Smrť Jánošíkova)
 • Kvet jej s poľným kvietím uteká, krahne ostrím divých mrazov. (A. Sládkovič: Marína)

Aktualizované metafory sú obľúbeným prostriedkom využívajúcim sa v reklamách a politických rečiach. Metafory sa vyskytujú aj v bežnej komunikácii, pričom si ich prítomnosť často ani neuvedomujeme.

Genitívna metafora

Metafora, ktorá má formu nezhodného prívlastku. Vzniká spojením dvoch podstatných mien, druhé je v genitíve.

 • uzol blesku (P. O. Hviezdoslav: Krvavé sonety)
 • kataklizma krvi (M. Urban: Živý bič)
 • spánok smrti, žihadlá lásky, more bied (W. Shakespeare: Hamlet)

Rozlišujte

 • Je falošný ani judáš! – prirovnanie
 • Ty judáš jeden! – metafora
 • úsmev judáša – genitívna metafora
 • judášske úmysly – básnický prívlastok (metaforické epiteton)

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-685-6.
 3. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
 4. Polakovičová, A. a kol. Literatúra pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-771-6.

Kategória: Literatúra | Umelecké jazykové prostriedky