Písanie i/y v koncovkách podstatných mien

Pri písaní i/y v koncovkách podstatných mien sa odporúča postupovať podľa týchto štyroch krokov:

1. krok – zistiť, či ide o koncovku
2. krok – zistiť, o aký slovný druh ide (či ide o podstatné meno)
3. krok – dať podstatné meno do základného tvaru (nominatív singuláru) a určiť jeho rod
4. krok – priradiť správny vzor, podľa ktorého sa určí, akú koncovku vyžaduje

Zároveň si treba zapamätať jedno univerzálne pravidlo, ktoré nemá výnimky a je platné pre všetky slovné druhy: inštrumentál (s kým? s čím?) má vždy koncovku „i.

Ako pomôcka môže poslúžiť skutočnosť, že tento pád má ako jediný na začiatku svojho pomenovania „i“ (inštrumentál) – akoby naznačoval, že aj na svojom konci môže mať jedine „i“.

 • chlapmi, dubmi, ženami, ulicami, deťmi, autami
 • vysokými, dlhými, farebnými,
 • druhými, desiatimi, mnohými,
 • mojimi, našimi, svojimi

Písanie i/y v koncovkách podstatných mien mužského rodu

Životné/neživotné – človečenské/nečlovečenské

Podstatné mená mužského rodu sa bežne rozdeľujú na životné a neživotné. Pri písaní i/y v koncovkách podstatných mien je však jednoduchšie používať delenie na „človečenské“ a „nečlovečenské“ – aj zvieratá a stromy (duby) sú predsa živé, ale nie sú to ľudia.

 • životné („človečenské“ – tie, ktoré označujú človeka/ľudí)
  • chlap – koncovka „i
  • hrdina – koncovka „i
 • neživotné („nečlovečenské“ – tie, ktoré neoznačujú človeka/ľudí)
  • dub – koncovka „i/y“
  • stroj – koncovka „i

Životné

V prvej skupine (životné) sú teda len označenia človeka/ľudí, ktoré môžu mať koncovku jedine „i“.
chlapi, hokejisti, vojakovi, belosi, vnukovi, synovi, majstri, ujovi

Neživotné

Druhá skupina (neživotné) je zložitejšia – treba určiť, či ide o vzor dub alebo stroj. Vzor sa určí podľa tvaru nominatívu plurálu:

 • dva duby – vzor dub
  • dva stromy, kotly, stoly, traktory, sudy, žeriavy, syry,
 • dva stroje – vzor stroj
  • dva koberce, litre, spreje, registre, poháre, semestre

Vzor stroj

Pri podstatných menách skloňújucich sa podľa vzoru stroj je to jednoduché – môžu mať koncovku jedine „i“.

Vzor dub

Podstatné mená skloňujúce sa podľa vzoru dub sú problematickejšie, treba si však zapamätať, že vzor dub v koncovke „y“ len v:

 • nominatíve (kto? čo? – duby)
  • Nachádzajú sa tu vysoké stromy.
 • akuzatíve (koho? čo? – duby).
  • Vidím vyschnuté stromy.

Väčšina slov, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub, nemá v ostatných pádoch koncovku „i/y“ (datív: komu? čomu? – stromu; lokál: o kom? o čom? – o strome), ale ak má byť slovo v týchto pádoch zakončené na „i/y“, tak to bude vždy „i“.

 • datív (komu? čomu?)
  • pavúkovi, orlovi, leopardovi
 • lokál (o kom? o čom?)
  • v hoteli, v tuneli, na klavíri

O inštrumentáli netreba vôbec uvažovať, keďže už vieme, že môže mať koncovku jedine „i“ (s dubmi, so stromami).

Dvojtvary typu psy – psi

Niektoré zvieracie podstatné mená mužského rodu (pes, sokol, vlk, vták) možno v množnom čísle skloňovať ako neživotné aj ako životné – koncovka „i/y“ v takomto prípade závisí od kontextu vety.

Ak tieto podstatné mená označujú zvieratá (neživotné/nečlovečenské), skloňujú sa v množnom čísle podľa vzoru dub a majú koncovku „y.

 • Psy zničili drevenú ohradu.
 • Sokoly lietali nad tatranskými štítmi.

Ak však označujú ľudí (životné/človečenské – v prenesenom význame), skloňujú sa v množnom čísle podľa vzoru chlap.

 • Zlodeji, tí psi, ukradli dennú tržbu.
 • Naši futbalisti, slovenskí sokoli, zvíťazili nad favoritom.

Písanie i/y v koncovkách podstatných mien ženského rodu

Pri písaní i/y v koncovkách podstatných mien ženského rodu sa odporúča rozdelenie na „áčkové“ – tie, ktoré sú v základnom tvare zakončené na písmeno „a“ (voda, ryba, rola) a „neáčkové“ – tie, ktoré nie sú v základnom tvare zakončené na písmeno „a“ (báseň, myseľ, česť).

 • Áčkové“ (majú koncovku „a“ – výnimku tvoria podst. mená skloňujúce sa podľa vzoru idea)
  • žena – koncovka „y
  • ulica – koncovka „i
 • Neáčkové“ (nemajú koncovku „a“)
  • dlaň – koncovka „i
  • kosť – koncovka „i

Áčkové“ podstatné mená ženského rodu môžu mať koncovku „i“ aj „y“, preto je dôležité určiť vzor pomocou množného čísla.

 • tri ženy – vzor žena
  • tri katedry, služby, strechy (N pl.)
  • od žirafy, matky, susedy (G sg.)
 • tri ulice – vzor ulica
  • tri knižnice, veže, žemle

Neáčkové“ podstatné mená ženského rodu môžu mať koncovku jedine „i“, preto ju môžeme napísať automaticky bez zaraďovania ku konkrétnemu vzoru (v krvi, o mysli, v stepi).

Vzor idea

Podstatné mená ženského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a sú zakončené na samohláskovú skupinu ea, napr. Andrea, Kórea, orchidea, sa skloňujú podľa vzoru idea. Vzor idea má v jednotlivých pádoch tieto tvary:

sg.ideaAndrea
N(jedna) idea(jedna) Andrea
G(bez) idey(bez) Andrey
D(k) idei(k) Andrei
A(vidím) ideu(vidím) Andrea
L(o) idei(o) Andrei
I(s) s ideou(s) s Andreou
pl.

N(tri) idey(tri) Andrey
G(bez) ideí(bez) Andreí
D(k) ideám(k) Andreám
A(vidím) idey(vidím) Andrey
L(o) ideách(o) Andreách
I(s) ideami(s) Andreami

Písanie i/y v koncovkách podstatných mien stredného rodu

Podstatné mená stredného rodu môžu mať pri skloňovaní v koncovke jedine mäkké „i. Preto z tohto hľadiska nie je nutné určovať vzor (v srdci, na poli, o dievčati).

Cvičenia – otestujte svoje vedomosti

 1. Písanie i/y v koncovkách podstatných mien (cvičenie 1)
 2. Písanie i/y v koncovkách podstatných mien (cvičenie 2)
 3. Písanie i/y v koncovkách podstatných mien (cvičenie 3)
 4. Písanie i/y v koncovkách podstatných mien (cvičenie 4)
 5. Písanie i/y v koncovkách podstatných mien (cvičenie 5)
 6. Písanie i/y v koncovkách podstatných mien (cvičenie 6)

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-719-8.
 3. Kolektív autorov. Gramatika súčasnej slovenčiny. Bratislava: Lingea, 2016. ISBN 978-80-8145-117-1.
 4. Kolektív autorov. Morfológia slovenského jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1966.
 5. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.
 6. Spišáková, V. Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i/y. Košice: TAKTIK vydavateľstvo, 2016. ISBN 978-80-8180-005-4.