Úvaha (ako napísať úvahu?)

Úvaha je slohový útvar, ktorý je spolu s výkladom základným slohovým útvarom výkladového slohového postupu. Využíva prvky všetkých jazykových štýlov (okrem administratívneho). V niektorej staršej odbornej literatúre sa osobitne vyčleňuje úvahový slohový postup.

Úvaha

V úvahe autor analyzuje, posudzuje a hodnotí všeobecne známe javy a fakty – vyberá si taký jav, ktorý je dostatočne známy širšiemu okruhu ľudí a zároveň ich zaujme, je pre nich atraktívny (napr. zdravie, priateľstvo, láska, školstvo, sociálne siete). Vyjadruje a vysvetľuje svoj subjektívny názor, postoj a odkrýva stanovisko k príslušnej téme.

Autorovým cieľom je pôsobiť na city adresáta, získať si ho na svoju stranu, formovať jeho mienku. Autor chce, aby prijímateľ posúdil jav/vec z nového hľadiska. Ide o argumentačný útvar, no východiskom tvrdení nemusia byť len objektívne fakty a poznatky, ale aj subjektívne skúsenosti, názory, zážitky, prípadne skúsenosti iných ľudí.

Pri písaní úvahy treba dodržiavať určitú logickú postupnosť, nadväznosť textu, podľa ktorej autor usporiada svoje myšlienky. Tému si dôkladne premyslí, pričom berie do úvahy svoje znalosti, aktuálnu situáciu, vlastné skúsenosti a názory.

Zvolí si určitý kompozičný postup a dodržuje ho. Text sa člení prostredníctvom odsekov na základe myšlienkových celkov – úvaha má toľko odsekov, koľko má myšlienkových celkov. Odsek môže tvoriť aj jedno slovo, jedna veta.

Poznámka. Častá žiacka chyba je, že vyčlenia len tri odseky podľa troch kompozičných častí (úvod, jadro, záver).

Autor prezentuje svoj subjektívny názor, ktorý podporí argumentmi. Ako dôkaz môže využiť aj osobnú skúsenosť. Pre úvahu sú typické formulácie v 1. os. sg.: myslím si, podľa mňa, spomínam si, popravde musím povedať. V úvahe treba byť subjektívny a originálny, odporúča sa prísť s niečím novým, prekvapiť novosťou pohľadu, navrhnúť inovatívne riešenie a neostať len pri všeobecnom hodnotení.

V úvahe sa využívajú výrazové prostriedky umeleckého štýlu (trópy a figúry: metafora, prirovnanie, personifikácia, epiteton, metonymia, elipsa, opakovanie rovnakých syntaktických konštrukcií, inverzný slovosled na zdôraznenie jadra výpovede, nezvyčajná lexika, slovná hračka ap.), pestrá modalita a dĺžka vety (veta je kratšia ako vo výklade – komplikované zložené súvetia sa nevyužívajú; mení sa dĺžka vety; časté sú krátke menné vety; autor často opakuje za sebou krátke vety, aby rytmizoval text), sugestívne výrazové prostriedky rečníckeho štýlu (rečnícke otázky, zvolania, neukončené výpovede), morfologické prostriedky (striedanie slovesnej osoby: 1. os. sg. a pl.). Autor môže využiť aj citát, frazeologizmus, známy výrok, parafrázu, anekdotu, iróniu, humor, krátke rozprávanie.

Dobrú úvahu napíše ľahšie ten, kto má veľa znalostí a poznatkov, veľa toho zažil, má veľa skúseností, prečítal množstvo kníh – hlavne však ten, kto vie formulovať svoj názor. V úvahe je totiž veľmi dôležité, aby autor mal názor na požadovanú problematiku a vedel ho vyjadriť. Ten, kto si o danej problematike nič nemyslí, nevie si vytvoriť názor, nenapíše dobrú úvahu.

Všeobecná kompozícia úvahy

Kompozícia úvahy je voľnejšia ako kompozícia výkladu. Zachováva si členenie na: úvod, jadro, záver, no hranice medzi týmito časťami sú nezreteľné a nevýrazné. Vyznačuje sa neštruktúrovaným textom – jednotlivé obsahové časti sú vyčlenené odsekmi (jeden myšlienkový celok = jeden odsek, jednotlivé odseky musia svojím obsahom na seba nadväzovať, aby sa dosiahla zovretosť textu). Úvod a záver úvahy sú väčšinou prepojené – autor sa v závere vracia k myšlienke z úvodu, môže sa vrátiť k názvu úvahy, k prvým slovám, vetám.

Úvod

 • Tvorí ho spravidla len jeden odsek;
 • predstavenie témy – autor odhalí čitateľovi, čím sa bude zaoberať v jadre úvahy; môže použiť tvrdenie, ktorým upúta pozornosť;
 • odôvodnenie výberu témy (témou môže byť všeobecne známy jav, skutočnosť, aktuálne dianie ap.);
 • súčasťou môže byť citát, frazeologizmus, známy výrok, text pesničky, motto, krátky príbeh, ktorý uvedie tému;
 • autor môže položiť kľúčovú otázku alebo sériu viacerých zásadných otázok. Môže zopakovať i celý názov úvahy.

Jadro

 • Analýza javu, problému, témy;
 • hodnotenie témy;
 • zaujatie subjektívne stanoviska, formulovanie vlastného názoru, rozvíjanie vlastných myšlienok a postojov k danej problematike:
  • argumentácia,
  • komparácia,
  • opieranie sa o fakty alebo citát/výrok odborníka,
  • využitie príkladu z vlastnej skúsenosti, skúsenosť z praxe, prerozprávanie zážitku,
  • snaha priviesť čitateľa k určitému názoru – presvedčiť ho o správnosti autorovho tvrdenia, stanoviska;
 • snaha nájsť riešenie problému:
  • autor oslovuje neprítomného prijímateľa, kladie rôzne úvahového otázky, pôsobí na jeho city, nabáda ho, aby uvažoval o danej problematike.

Záver

 • Návrat k myšlienkam z úvodu;
 • zhrnutie subjektívneho stanoviska;
 • vyvodenie záveru, odpoveď na nastolenú otázku alebo ponechanie otvoreného konca.

Poznámka.Návrh kompozície má orientačný charakter.

Úvaha a Výklad

ÚVAHAVÝKLAD
SubjektívnosťObjektívnosť
Približnosť údajov, parafráza, voľná citáciaPresnosť údajov, čísel, presná citácia
Pestrá modalita viet (Opytovacie a zvolacie vety) menej zložité súvetia príznakové vetné konštrukcie častý výskyt jednočlenných vietOznamovacie, neutrálne vety zložité zložené súvetia zriedkavé používanie jednočlenných viet
Voľnejšia, nezreteľná kompozíciaZáväzná (stereotypná) prehľadná kompozícia
Pestrá lexika Expresívne a štylisticky príznakové slová (zdrobneniny, knižné slová, publicizmy…) umelecké prostriedkyNocionálne slová odborné termíny
Neštruktúrovaný text jadra (členenie len na odseky)Štruktúrovaný text jadra (kapitoly, a podkapitoly) tabuľky, grafy, schémy
Výkladový/úvahový slohový postup opisný slohový postup rozprávací slohový postupVýkladový slohový postup opisný slohový postup informačný slohový postup

Témy úvah na maturitnej skúške

 • Je smutné, že obeťami podvodníkov sa stávajú tí najzraniteľnejší
  • (Úvaha – maturita 2019)
 • Spoločnosť sa mení, ale ľudská závisť a radosť zostávajú stále rovnaké
  • (Úvaha – maturita 2018)
 • „Načo je knižka,“ pomyslela si Alica, „keď nemá ani obrázky…?“ Lewis Carroll, Alica v krajine zázrakov
  • (Úvaha – maturita 2017)
 • „Najjasnejšie pojmy sú často zatemňované zložitými úvahami.“ Cicero
  • (Úvaha – maturita 2016)

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: Enigma Publishing, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2010. ISBN 978-80-89509-02-7.
 3. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 3. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-733-4.
 4. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.

Kategória: Ako napísať | Maturitné útvary/žánre