Písanie y po mäkkej spoluhláske

Na jednoduché zapamätanie si mäkkých spoluhlások nám pomôže veta: Jedz cicu mäkčeňovú.

Význam tejto vety si môžeme vyložiť nasledujúcim spôsobom: V slovnom spojení „jedz cicu“ sa nachádzajú jediné tri mäkké spoluhlásky bez mäkčeňa, ktoré v slovenskej abecede nájdeme (j, dz, c). Slovo mäkčeňovú zasa naznačuje, že ostatné mäkké spoluhlásky sú tie, ktoré majú mäkčeň (č, š, ž, dž, ď, ť, ň, ľ).

C/Y

Jedinou mäkkou spoluhláskou, po ktorej sa v niektorých slovách píše „y“, je spoluhláska „c“.

Kde napíšeš „y“ po mäkkej spoluhláske

Acylpyrín, bicykel, cyklámenový, cyklický, cyklón, cylinder, cynik/cynický, Cyprián, Cyprus, Cyril, cysta, encyklopédia, erytrocyty, leukocyty, recyklovaný, salicyl, trombocyty.

Cynický Cyril v cyklámenovom cylindri užil salicylový acylpyrín, keď sa počas cyklického cyklónu bicykloval okolo Cyprusu. Cyprián hovoril o cyste a hľadal v recyklovanej encyklopédii charakteristiku erytrocytov, leukocytov a trombocytov.


Zdroje

  1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
  2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-719-8.
  3. Kolektív autorov. Gramatika súčasnej slovenčiny. Bratislava: Lingea, 2016. ISBN 978-80-8145-117-1.
  4. Kolektív autorov. Morfológia slovenského jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1966.
  5. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.
  6. Spišáková, V. Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i/y. Košice: TAKTIK vydavateľstvo, 2016. ISBN 978-80-8180-005-4.