Slohové postupy a slohové útvary/žánre

Slohový postup je spôsob, akým sa jednotlivé zložky textu skladajú, obsahovo členia, spájajú a usporadúvajú do zmysluplného celku so zreteľom na funkciu jazykového prejavu...

Hovorový štýl

Hovorový štýl je subjektívny jazykový štýl využívajúci sa v bežnej komunikácii. Je to štýl, ktorý sa využíva v súkromných rozhovoroch s priateľmi, rodinou, známymi,...

Dialogické útvary hovorového štýlu

Dialogické útvary bežnej komunikácie delíme na: 1. Ústneosobný rozhovor,telefonický rozhovor,videohovor,debata,diskusia,hádka,polemika.2. Písanéčet/chat,diskusia na internete/v tlači. Dialogické jazykové prejavy bežnej komunikácie Osobný rozhovor Počas rozhovoru dochádza ku komunikačnej interakcii, hovoriaci...

Monologické útvary hovorového štýlu

V bežnej komunikácii rozlišujeme dva typy monologických jazykových prejavov, a to: ústne – rozprávanie príbehu, vtip, ústne blahoželanie;písané – súkromný list, e-mail, SMS/krátka správa, oznámenie,...

Administratívny štýl

Administratívny štýl je štýl oficiálnej úradnej komunikácie. Komunikácia sa uskutočňuje medzi fyzickou/právnickou osobou a inštitúciou alebo inou právnickou osobou, prípadne medzi inštitúciami. Autor je...

Informačný slohový postup

Informačný slohový postup je najjednoduchší slohový postup. Zároveň patrí medzi najpoužívanejšie postupy, pretože pri každej komunikácii dochádza k výmene určitých informácii. Vyznačuje sa vysokou...

Rozprávací slohový postup

Rozprávací slohový postup je najstarší zo všetkých slohových postupov. Zároveň je veľmi vyspelý, rozvinutý a typovo rozmanitý. Už v starovekých civilizáciách bol súčasťou rôznych...

Opisný slohový postup

Opisný slohový postup sa zameriava na zachytenie vlastností a znakov prostredia, osôb, predmetov a javov. Pri opise sa využíva logický postup a následnosť činností....

Opisný slohový postup – charakteristika

Charakteristika (z gr. – vryté znamenie) je výstižný opis podstatných, typických znakov niekoho alebo niečoho. Pričleňuje sa k opisu ako samostatný žáner. Charakteristika osoby (postavy)...

Publicistický štýl

Publicistický štýl je objektívno-subjektívny štýl uplatňujúci sa v masmediálnej komunikačnej sfére. Využíva sa v prostriedkoch masovej komunikácie – v hromadných oznamovacích prostriedkoch, ktorými sú...

Náučný štýl

Náučný štýl je objektívny odborný štýl. Je to štýl verejných, vedecko-náučných a populárno-náučných jazykových prejavov. Útvary/žánre náučného štýlu môžu mať formu súvislého alebo nesúvislého...

Výkladový slohový postup

Výkladový slohový postup dôkladne rozoberá, analyzuje a vysvetľuje vývinové, funkčné, logické a kauzálne (príčinné) vzťahy medzi predmetmi alebo javmi, poprípade vzťahy vnútri predmetov a...

Populárne