Historizmy, archaizmy, zastarané slová a neologizmy

Slová z hľadiska doby vzniku rozdeľujeme na historizmy, archaizmy, zastarané slová a neologizmy. Historizmy Historizmy sú slová, ktoré označujú osoby, predmety, javy, ktoré už nejestvujú (zanikli),...

Slohové postupy a slohové útvary/žánre

Slohový postup je spôsob, akým sa jednotlivé zložky textu skladajú, obsahovo členia, spájajú a usporadúvajú do zmysluplného celku so zreteľom na funkciu jazykového prejavu...

Slovné druhy

Slovné druhy sú triedy slov, vymedzené na základe úplnosti lexikálneho a gramatického významu. Majú rovnaké všeobecné využitie v stavbe vety. Zaradenie slov do slovných...

Prídavné mená (adjektíva)

Prídavné mená sú plnovýznamový, ohybný, slovný druh. Pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat, predmetov, javov a vlastnícke vzťahy (príslušnosť k niečomu). V spojeniach s podstatným menom...

Zámená (pronominá)

Zámená sú plnovýznamový ohybný slovný druh. Poukazujú alebo odkazujú na osoby, zvieratá, veci a javy – neoznačujú skutočnosť priamo. Môžu zastupovať iný slovný druh: podstatné...

Číslovky (numeráliá)

Číslovky sú plnovýznamové ohybné i neohybné slovné druhy. Vyjadrujú číselnú stránku reality. Označujú počty, množstvo, poradie, násobnosť a členenie. Majú vetnočlenskú platnosť – vo...

Slovesá (verbá)

Slovesá sú plnovýznamový, ohybný slovný druh (časujú sa). Pomenúvajú dynamické príznaky vecí – deje, činnosti a stavy. Rozdelenie sloviesPodľa lexikálneho významu rozdeľujeme slovesá na: Plnovýznamové –...

Neurčité slovesné tvary

Neurčité slovesné tvary nevyjadrujú kategóriu času, kategóriu spôsobu, ani kategóriu osoby (majú kategóriu vidu a niektoré majú menné gramatické kategórie). Neurčité slovesné tvary: neurčitok, trpné...

Príslovky (adverbiá)

Príslovky sú plnovýznamový neohybný slovný druh, ktorým sa vyjadrujú: okolnosti, vlastnosti slovesných dejovsedí na lavičke, kúpe sa vo vani, prišiel včeravlastnosti vyjadrené prídavným menom alebo...

Predložky (prepozície)

Predložky sú neplnovýznamové neohybné slovné druhy, ktoré sa spájajú s podstatnými menami, prídavnými menami, zámenami a číslovkami. Vyjadrujú okolnostné, predmetové a prívlastkové vzťahy medzi...

Hovorový štýl

Hovorový štýl je subjektívny jazykový štýl využívajúci sa v bežnej komunikácii. Je to štýl, ktorý sa využíva v súkromných rozhovoroch s priateľmi, rodinou, známymi,...

Dialogické útvary hovorového štýlu

Dialogické útvary bežnej komunikácie delíme na: 1. Ústneosobný rozhovor,telefonický rozhovor,videohovor,debata,diskusia,hádka,polemika.2. Písanéčet/chat,diskusia na internete/v tlači. Dialogické jazykové prejavy bežnej komunikácie Osobný rozhovor Počas rozhovoru dochádza ku komunikačnej interakcii, hovoriaci...

Populárne