Slávnostný prejav (ako napísať slávnostný prejav)

Slávnostný je prejav je žáner rečníckeho štýlu, ktorý sa spolu so smútočným prejavom zaraďuje medzi najpôsobivejšie a najdôstojnejšie rečnícke jazykové prejavy.

Slávnostný prejav

Prevládajú v ňom úvahové prvky, ale má aj znaky výkladu. Slávnostný prejav je často označovaný aj ako hovorená hodnotiaca úvaha. Využívajú sa v ňom:

 • výrazové prostriedky výkladového slohového postupu (vymenúvanie, analýza, hodnotenie, objasnenie pojmov ap.)
 • výrazové prostriedky umeleckého štýlu a rečnícke figúry (metafora, prirovnanie, metonymia, synekdocha, alegória, hyperbola, opakovacie figúry, paralelizmus ap.)
 • syntaktické výrazové prostriedky (opytovacie vety – rečnícka, básnická otázka; zvolacie vety)
 • lexikálne výrazové prostriedky (spisovné slová, knižné slová, frazeologizmy, eufemizmy ap.)

Časté sú citácie, parafrázy, jednočlenné vety. Autor môže využiť litotes (dvojitý zápor – nemožno mi nespomenúť), perifrázu (nepriame pomenovanie – skúška dospelosti/maturita), okrídlený výraz, aforizmus, bonmot ap.

V slávnostnom prejave sa oceňuje originálnosť, efektívne a tvorivé využitie jazykových prostriedkov. Dôležité je rešpektovať spoločenskú normu – treba uplatňovať zdvorilostné princípy komunikácie (najmä pri oslovení); v obsahu by sa nemalo vyskytovať nič negatívne.

(Poznámka. Slávnostný prejav nie je list, preto sa zámená ty, vy vo všetkých pádoch píšu s malým písmenom.)

Kompozícia slávnostného prejavu

Slávnostný prejav sa kompozične člení na tri časti:

 • úvod
  • oslovenie, pomenovanie príležitosti
 • jadro
  • klasifikácia
 • záver
  • záverečné pokyny

Úvod

Oslovenie
V jubilejných a gratulačných prejavoch oslovujeme na prvom mieste jubilanta. Ak sú prítomní hostia, majú v oslovení prednosť pred domácimi. V zozname hostí, v ktorom sú všetci „funkčne“ na rovnakej úrovni dávame prednosť ženám. Ak medzi hosťami existuje určitá hierarchia, ako prvého oslovujeme najvyššie postaveného človeka, napr.
Vážený pán riaditeľ!
Ctený pedagogický zbor!
Milí študenti!

Ak v jednom oslovení vymenúvame viac ľudí – hovoríme o enumeratívnom type oslovenia:
Vážený pán riaditeľ, ctený pedagogický zbor, milí študenti!

Prítomných môžeme osloviť aj viackrát, s oslovením môžeme pracovať v priebehu prejavu. Rečník využíva opakované a modifikované oslovenia (vážení prítomní, milí zúčastnení). Oslovenie však musí byť použité funkčne. Ak sa nachádza v strede vety, vyčleňujeme ho čiarkou zľava aj sprava.

To, koľkokrát sa oslovenie vyskytne v prejave, si určuje autor, pričom zohľadňuje dĺžku prejavu, druh príležitosti a iné faktory. Niekedy je však menej viac a nevhodne použité, príliš časté opakovanie oslovenia, pôsobí rušivo a znižuje úroveň rečníckeho prejavu.

Pomenovanie príležitosti
V akomkoľvek rečníckom prejave musíme po oslovení pomenovať, objasniť príležitosť, ktorá je dôvodom stretnutia, slávnosti.
Zišli sme sa tu dnes, aby sme oslávili…
Nadišiel ten deň, ktorým sa…
Vítam vás všetkých na…

Jadro

Klasifikácia

 • objasnenie, posudzovanie pojmov
  • Navždy sa zachová v pamäti stužková…
  • Maturitná skúška nie je len skúškou vedomostí, ale i skúškou dospelosti, skúškou…
  • Päťdesiatku, tú človek oslavuje iba raz…
 • analýza – analýza, rozoberanie témy, jej vysvetlenie, hodnotenie ap.
  • Roky, ktoré sme tu prežili, kamarátstva, ktoré sme…
  • Žiaľ, boli medzi nami aj takí, ktorí nemali to šťastie, aby…
 • porovnanie; zovšeobecnenie, podloženie tvrdenia citátom
  • Tak ako aj iní študenti, aj my tu dnes stojíme pred vami…
  • Dostali by sme sa sem len veľmi ťažko nebyť…
  • Shakespeare povedal: „Svet je veľké javisko, na ktorom každý hrá svoju úlohu.“ Naša úloha sa na javisku gymnázia definitívne končí. Prichádza však čas…
 • predpoklad – vyslovenie predpokladu, viery, hypotézy, presvedčenia, očakávaní do budúcnosti.
  • A ja pevne verím…
  • Som presvedčený, že…
  • Myslím si, že môžem povedať…

Záver

Záverečné pokyny
Zhrnutie, návody, výzvy, poďakovanie, želanie pekného večera, vyjadrenie úcty, obdivu.

Témy slávnostných prejavov na maturitnej skúške

 • Začiatok či koniec? (Slávnostný príhovor pri príležitosti ukončenia stredoškolského štúdia)
  • (maturita 2017)
 • Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám (Slávnostný príhovor pri príležitosti ukončenia stredoškolského štúdia)
  • (maturita 2018)

Zdroje

 1. Caltíková, M. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2010. ISBN 978-80-89509-02-7.
 2. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: Enigma Publishing, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 3. Caltíková, M. – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 4 – učebnica. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2014. ISBN 978-80-8120-630-6.
 4. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.

Kategória: Ako napísať | Maturitné útvary/žánre