PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1 IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA, OKRUH DOTKNUTÝCH OSÔB A ÚVODNÉ INFORMÁCIE

1.1 Spoločnosť Discoveria Group s. r. o., sídlo: Doležalova 15C, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 54 368 596, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 158194/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle článku 24 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP) (ďalej len ako „GDPR“) v informačných systémoch, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje Dotknutých osôb. Pre označenie Prevádzkovateľa môžeme v texte Dokumentu využívať slovo „My“, „Náš“ a všetky modifikácie týchto slov.

1.2 Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré v dôsledku používania webovej stránky Prevádzkovateľa www.discoveria.org poskytnú osobné údaje Prevádzkovateľovi. Dotknutou osobou sú aj iné fyzické osoby, ktoré nám udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na príslušné účely, napríklad osoby, ktoré sa prihlásili k odberu noviniek prostredníctvom príslušného formulára dostupného na Webovom sídle. Pre označenie Dotknutej osoby môžeme v texte Dokumentu využívať slovo „Vy“, „Váš“ a všetky modifikácie týchto slov.

1.3 Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len ako „Dokument“) pre Dotknuté osoby sme vytvorili z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré dodržiavame pri ochrane súkromia a Vašich osobných údajov, ako aj z dôvodu splnenia informačnej povinnosti podľa článku 13 a 14 GDPR, pričom zabezpečujeme Vaše informovanie o obsahu tohto Dokumentu už pred získavaním osobných údajov, pri ktorom nám osobné údaje prvýkrát poskytujete, prípadne priamo pri udeľovaní Vášho súhlasu na spracúvanie osobných údajov na vymedzené účely.

1.4 Tento Dokument sa zaoberá spracúvaním osobných údajov a dodržiavaním základných zásad legálneho spracúvania osobných údajov, ktoré sú založené najmä na tom, že vykonávame potrebné spracúvanie osobných údajov zákonným spôsobom, spravodlivo ku všetkým zainteresovaným stranám a transparentne k Dotknutým osobám. Kontinuálne kladieme vysoký dôraz na bezpečnosť spracúvania osobných údajov, pričom minimalizujeme dáta a spracovateľské operácie na nevyhnutné minimum.

1.5 Vyhlásenie o oboznámení sa s týmto Dokumentom uverejneným v rámci Webového sídla, vykonávate v podobe potvrdenia svojej vôle byť jeho ustanoveniami v prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov, resp. využívaním Webového sídla.

2 ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÝ JE PREDMETOM SPRACÚVANIA, ÚČEL SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD

MARKETING A KOMUNIKÁCIA

2.1 Na Našom Webovom sídle sme k dispozícii skoro neustále a formou elektronickej komunikácie poskytujeme podporu v rámci poradenstva, poskytovania informácií o publikovanom obsahu, ako aj uplatnených sťažnostiach, najmä, avšak nie výlučne prostredníctvom funkcie na to určenej, označenej formuláciou KONTAKT. Na účely elektronickej podpory spracúvame na právnom základe plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

meno, adresa elektronickej pošty, prípadne ďalšie údaje obsiahnuté v zmysle Vášho rozhodnutia v obsahu doručenej správy.

Osobné údaje nám nie ste povinný poskytnúť, avšak možné následky neposkytnutia týchto údajov predstavujú nemožnosť poskytnutia podpory formou telekomunikačných a elektronických prostriedkov. Doba uchovávania údajov predstavuje dobu do vyriešenia požiadavky takto doručenej.

2.2 Našim záujmom je, aby sme spolu s Vami zostali v kontakte a mohli sme Vás informovať o novinkách, ktoré na našom Webovom sídle nájdete. Na tento účel Vám predkladáme možnosť vyjadrenia súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na marketingové účely a prihlásenia sa k odberu Newslettra. Na marketingové účely spracúvame na právnom základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

meno, priezvisko, e-mailová adresa.

Poskytnutie týchto osobných údajov nepredstavuje splnenie zmluvnej požiadavky, preto Nám nie ste povinný tieto osobné údaje poskytnúť. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Doba uchovávania osobných údajov predstavuje 3 (slovom: tri) roky od jeho udelenia, ak nepríde k jeho obnoveniu.

COOKIES A POUŽÍVANIE WEBOVÉHO SÍDLA

2.3 S cieľom poskytnúť Vám kvalitné a bezproblémové fungovanie Nášho Webového sídla, využívame na našom Webovom sídle súbory typu cookies, o čom ste pri návšteve Webového sídla oboznámený a zároveň vyzvaný k udeleniu súhlasu na ich použitie. Súbory cookies využívané na Našom Webovom sídle možno špecifikovať jednak ako cookies, ktoré umožňujú využívať primárne funkcionality Webového sídla (napríklad zakliknúť niektorú z ponúkaných možností) a súbory cookies, ktoré funkcionality Webového sídla rozširujú, pričom na určitý čas dochádza k uchovávaniu informácií o vašich krokoch a preferenciách (ako sú jazyk alebo naposledy otvorený obsah), takže ich pri ďalšej návšteve Webového sídla alebo prehliadaní jednotlivých podstránok nemusíte opätovne uvádzať.

2.4 Súbory cookies, ktorých využívanie je nevyhnutné na riadne fungovanie Webového sídla sú využívané aj bez Vášho súhlasu, pričom súhlas k využívaniu súborov cookies, ktoré zlepšujú funkcionalitu Webového sídla a uchovávajú niektoré Vaše údaje a informácie, máte možnosť udeliť, resp. neudeliť hneď pri návšteve Webového sídla.

2.5 Využívanie súborov cookies môže spôsobiť zaradenie jednotlivých súborov do reťazca ďalších údajov viažucich sa na Vašu osobu, dôsledkom čoho sa stanú osobnými údajmi. Na účely zlepšenia funkcionalít Webového sídla, ako aj prispôsobenia Webového sídla Vašim preferenciám spracúvame na právnom základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a na právnom základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR osobné údaje vo forme cookies.

Oprávneným záujmom pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto bodu je záujem na riadnom fungovaní Webového sídla, jeho ochrane, ako aj riadneho a výkonu činnosti prevádzkovanej prostredníctvom Webového sídla. V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe súhlasu, máte možnosť svoj súhlas kedykoľvek odvolať, čo však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Doba uchovávania osobných údajov predstavuje dobu trvania oprávneného záujmu, resp. po dobu 24 hodín od udelenia súhlasu.

2.6 Všetky súbory cookies, ktoré Naše Webové sídlo môže ukladať vo Vašom koncovom zariadení možno kontrolovať a vymazať. Vhodným nastavením internetového prehliadača je možné účinne a úplne zamedziť využívaniu súborov typu cookies. Vo všeobecnosti je možné uviesť, že je potrebné v internetovom prehliadači zapnúť funkciu, ktorá sa zvykne označovať ako „Ochrana pred sledovaním“.

3 POUČENIA O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

3.1 Záleží Nám na zachovaní integrity a dôvernosti Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie nielen prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ale aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť práva Dotknutej osoby prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmá identita a právo, o ktorého výkon Dotknutá osoba žiada Prevádzkovateľa. Žiadosti o výkon práva určené Prevádzkovateľovi môžete posielať na našu elektronickú adresu: redakcia@discoveria.org.

3.2 Touto cestou Vás informujeme, že v prípadoch, keď je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Váš súhlas, ste oprávnení kedykoľvek udelený súhlas odvolať. Svoj udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a to kontaktovaním Prevádzkovateľa prostredníctvom zaslania písomnej žiadosti na e-mailovú adresu redakcia@discoveria.org, pričom odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov uskutočnenú pred jeho odvolaním.

3.3 V prípadoch, keď je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), sme oprávnení spracúvať Vaše súvisiace osobné údaje aj bez Vášho súhlasu, pričom ste povinní takéto spracúvanie strpieť. Aj napriek uvedenému však máte v prípade spracúvania Vašich osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu využiť svoje právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. V takomto prípade pristúpime k posúdeniu, či v konkrétnom prípade existujú nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami (napríklad dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov). V prípade priameho marketingu podľa bodu 2.7 tohto Dokumentu bude spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel po Vami aplikovanom práve namietať ukončené.

3.4 Súčasne máte právo na prístup k osobným údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať voči spracúvaniu (článok 21 GDPR), právo žiadať o preskúmanie individuálneho rozhodnutia, ktoré by bolo založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov (článok 22 GDPR).

3.5 Touto cestou Vás upozorňujeme, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie totožnosti, a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo osobne v sídle našej spoločnosti (i. e. napr. v prípadoch bežných emailových žiadostí alebo telefonátov).

3.6 Každá doručená žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní od prijatia žiadosti.

4 POLITIKA A GARANCIE PREVÁDZKOVATEĽA

4.1 Osobné údaje nezverejňujeme bez Vášho súhlasu a ani ich neprenášame do žiadnej tretej krajiny, ktorá by nezabezpečovala primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Garantujeme Vám spracúvanie osobných údajov výlučne na území členských štátov Európskej únie, konkrétne v čase účinnosti tejto verzie Dokumentu sú všetky osobné údaje Dotknutých osôb spracúvané a fyzicky uchovávané výlučne na území Slovenskej republiky.

4.2 K zverejneniu osobných údajov môže dôjsť iba na základe Vášho individuálne vyjadreného súhlasu alebo Vášho vedomého konania (napr. zverejnenie obsahu vo forme recenzie Našich služieb na Našom Webovom sídle alebo oficiálnom profile zriadenom na sociálnych sieťach, ktoré môžu, avšak nemusia byť prepojené s Webovým sídlom). V tejto súvislosti Vás informujeme, že uverejnením príspevkov, fotiek alebo realizáciou akejkoľvek činnosti, či aktivity, ktorá má za následok Vaše identifikovanie na našom oficiálnom profile na sociálnej sieti, dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov v informačných systémov danej sociálnej siete a na našom profile. Svojím konaním v zmysle predchádzajúcej vety poskytujete tzv. konkludentný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na naše marketingové činnosti.

4.3 Pravidelne kontrolujeme a revidujeme nielen prijaté bezpečnostné opatrenia určené na vysoké zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov, ale aj ostatné postupy a pravidlá určené na ochranu súkromia a osobných údajov, pričom môžeme spolupracovať s odborníkom určeným do funkcie zodpovednej osoby (DPO – Data Protection Officer).

4.4 Pri dátovom prenose vedenom cez verejne prístupnú počítačovú sieť medzi Vašim koncovým zariadením a našim serverom využívame primerané prostriedky šifrovacej ochrany informácií. Rovnako všetky dáta a osobné údaje uchovávame na určených dátových úložiskách, pričom tieto sú zabezpečené vhodnými prostriedkami šifrovacej ochrany informácií.

4.5 Garantujeme Vám, že nijaké súhlasy na spracovanie osobných údajov nebudeme podmieňovať uzavretím alebo plnením Zmluvy.

4.6 Vaše osobné údaje spracúvame a využívame výlučne len na účel vymedzený v tomto Dokumente. V prípade, ak príde k zániku účelu spracúvania Vašich osobných údajov (v celom alebo aj iba v čiastočnom rozsahu), skúmame, či existuje v danom momente iný účel na spracovanie konkrétnych osobných údajov a ak nie, bude spracúvanie aj ukladanie osobných údajov ukončené, a to vo vzťahu k osobným údajom v celom rozsahu, alebo vo vzťahu k jednotlivým osobným údajom, na ktorých účel spracúvania zanikol.

4.7 Všetky subjekty, ktoré sú okrem nás legálne zapojené do procesu spracúvania osobných údajov sú transparentne identifikované v rámci tohto Dokumentu spoločne s ich postavením podľa GDPR. S Vašimi osobnými údajmi nevykonáme nijakú spracovateľskú operáciu k tretej strane a/alebo príjemcovi, ak nie je transparentne identifikovaná v tomto Dokumente a súčasne nedisponujeme na to potrebným právnym základom podľa článku 6 GDPR.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • poskytovateľ účtovných služieb, IT služieb, služieb právneho poradenstva a právneho zastupovania.

4.8 Všetci príjemcovia osobných údajov k nim pristupujú výlučne na základe Nami udeleného oprávnenia, pričom sú právne zaviazaní osobitnými povinnosťami a právnymi zárukami posilňujúcimi ochranu osobných údajov Dotknutých osôb.

4.9 Garantujeme, že o obsahu internej komunikácie vedenej cez Naše Webové sídlo prípadne prostredníctvom iných prostriedkov, nebudeme poskytovať žiadne informácie a osobné údaje akýmkoľvek neoprávneným fyzickým alebo právnickým osobám, okrem prípadov, keď ide o oprávnené štátne orgány Slovenskej republiky pri výkone ich právomocí v intenciách príslušných osobitných zákonov účinných v slovenskom právnom poriadku.

4.10 Našich obchodných partnerov (tzv. sprostredkovateľov), ktorým sme umožnili spracúvať Vaše osobné údaje sme starostlivo preverili z hľadiska ich spôsobilosti a praktickej schopnosti zabezpečiť bezpečnosť a zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov.

4.11 V rámci poskytovania Vašich osobných údajov tretím stranám však vychádzame z pravidla poskytnúť osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie potrebného účelu.

4.12 Pri spracúvaní osobných údajov a komunikácii s Dotknutými osobami využívame okrem bežnej telefonickej a emailovej komunikácie možnosti komunikácie poskytované prostredníctvom Nášho Webového sídla.

4.13 Osobné údaje maloletých osôb spracúvame výhradne za predpokladu, že Nám ich poskytol ich zákonný zástupca na účely plnenia Zmluvy, za účelom plnenia našich zákonných povinností, ochrany práv a právom chránených záujmov alebo za účelom ich spracovania na účely, na ktoré sa vyžaduje súhlas na spracovanie osobných údajov, a to za predpokladu, že zákonný zástupca tento súhlas na spracovanie osobných údajov detí poskytol.

4.14 Ak v rámci našej komunikácie a riešenia špecifických požiadaviek z vlastnej iniciatívy uvediete nad rámec nami požadovaných informácií aj informácie, ktoré nepotrebujeme a zároveň, ktoré by mohli mať citlivý charakter alebo by z ich kontextu mohol vyplynúť citlivý charakter odhaľujúci údaje z osobitnej kategórie osobných údajov, ktoré nevyžadujeme alebo nie sú nevyhnutné na poskytnutie riadneho Zmluvného plnenia, podľa možnosti zabezpečíme ich bezodkladné vymazanie alebo modifikáciu do neutrálnejšieho významu neumožňujúceho z takýchto náhodne získaných doplňujúcich informácií vytváranie osobitnej kategórie osobných údajov. Zároveň si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste o sebe v rámci našej vzájomnej komunikácie neuvádzali nevyhnutne žiadne nadbytočné údaje a informácie súkromného charakteru, ktoré priamo nesúvisia s našim zmluvným plnením a uzatváraním danej Kúpnej zmluvy.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 V prípade, ak nesúhlasíte alebo nedostatočne rozumiete obsahu či významu ktorejkoľvek časti tohto Dokumentu, uvítame Vaše vecné výhrady a pripomienky, o ktorých budeme s Vami komunikovať s cieľom chrániť a podporovať Vaše práva a brániť vzniku a prehlbovaniu akýchkoľvek rizík pre Vaše práva a slobody, ktoré by mohli byť spôsobené alebo ovplyvnené spracúvaním osobných údajov v tomto Dokumente.

5.2 Tento Dokument pravidelne revidujeme a aktualizujeme, pričom platí vždy aktuálna verzia Dokumentu, ktorá je zverejnená v rámci Webového sídla.

5.3 Svoju sťažnosť súvisiacu so spracovaním osobných údajov môžete adresovať na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Kontaktné údaje dozorného orgánu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava
+421 /2/ 3231 3214
statny.dozor@pdp.gov.sk