Smrť Jánošíkova – Ján Botto

Dielo: Smrť Jánošíkova (1862)
Autor: Ján Botto (1829 – 1881)
Bol najmladším predstaviteľom štúrovskej generácie. Narodil sa vo Vyšnom Skálniku v roľníckej rodine. Študoval na evanjelickom lýceu v Levoči, neskôr v Pešti, odbor zememerač, v ktorom neskôr aj pracoval. Počas jeho štúdia v Pešti prebiehala revolúcia, hoci sa do nej aktívne nezapojil, reagoval na ňu svojou básnickou tvorbou.
Jeho smrť bola náhla, príčinou bola srdcová porážka.

Zaradenia: romantizmus
Útvar: lyrickoepická skladba (autorom nazvaná romanca)
Veršový systém: sylabický (rovnaký počet slabík vo verši)
12-slabičný verš s prestávkou po šiestej slabike

Charakteristika a štruktúra diela

Lyrickoepická skladba s jánošíkovskou témou, ktorá bola po mnohé roky zdrojom národného povedomia. V ľudovej slovesnosti máme množstvo rozprávok a povestí s postavou Jánošíka. Práve týmito príbehmi sa autor inšpiroval. Máme príbehy o Jánošíkových pokladoch, zlate, zbraniach, no tie si autor nevybral. Zo života terchovského zbojníka Jánošíka si vybral zlapanie, väznenia a popravu. Tieto tragické udalosti symbolizovali stav národného hnutia po neúspešnej revolúcii 1848/49. V hrdinstve a tragike Jánošíka je znázornený osud slovenskej romantickej generácie. Generácie, ktorá bojovala za národné práva, no bola potrestaná šibenicou, väzením alebo policajným dozorom.

Kompozícia

Ppredspev (úvod) a 9 spevov.
Autor využíva v celej básni kontrast, ktorý je zjednocujúcim kompozičným prostriedkom:
I. spev – vatra horí – vatra dohára; družina na výslní – nešťastná družina bez Jánošíka,
II. spev – Jánošík mocný, nepremožiteľný – Jánošík uväznený a mučený,
III. spev – tmavá čierna noc (svet) – vtáča biele, jeho milá,
IV. spev – uväznený, spútaný v žalári – voľný a slobodný vo sne,
V. spev – pravda, právo – bezprávie,
VI. spev – morálka Jánošíka – kruté panské zákony,
VII. spev – spomienky na zlatú slobodu – popravisko, čakanie na smrť,
VIII. spev – Jánošík umiera – Jánošík ožíva v povestiach ľudu, jeho odkaz žije,
IX. spev – alegorický spev.

Postava Jánošíka

Postava Jánošíka prechádza niekoľkými transformáciami. V I. a II. speve je predstaviteľom protifeudálneho odboja. V IV. speve je vyobrazený ako romantický hrdina a v V. speve sa mení na bojovníka za práva ľudu. V IX. speve je Jánošík alegorickou bytosťou.

I. spev
Jánošík je postavou ľudovej slovesnosti. Má neobvyklý odev, je mocný, vzbudzuje veľký rešpekt u pánov. Bohatým berie to, čo oni zobrali chudobným. Jeho družina za ním stojí, je mu verná a oddaná, siroty mu prejavujú úctu.

II. spev
Jánošík má nadľudské schopnosti, je taký, akého ho vyobrazujú ľudové rozprávky. Nemá slabé miesto, nemožno ho zraniť.

III. spev
Jánošíkova postava je pasívna.

IV. spev
Jánošík je vyobrazený ako romantický hrdina. Spev je charakteristický kontrastom medzi realitou a snom. Jánošík je v skutočnosti lapený, zbičovaný v okovách, no vo sne je voľný.
Je nepoddajný a nezlomný, aj napriek krutosti osudu má úsmev na tvári.

V. spev
Jánošík sa mení na bojovníka za práva ľudu.

VI. spev
Jánošík ide na šibenicu v ušľachtilej podobe ako otec ľudu, ako jeho duchovný vodca.

VII. Spev
Obraz Jánošíka v podobe romantického hrdinu.

VIII. spev
V tomto speve sa Jánošík ako postava nevyskytuje. Je tu prítomný v podobe príbehov a mýtov, ktoré sa o ňom rozprávajú. Ľud v Jánošíka verí, rozpráva sa, že neumrel, že sa vráti k životu.

IX. spev
Jánošík je alegorickou bytosťou, takou istou ako víla alebo Rusalka. Je ženíchom kráľky (kráľovnej víl).

Obsah diela

I. spev
V úvode diela je vyobrazená vatra (symbol slobody a odboja), pri ktorej sedí Jánošíkova družina, zbojníci, 12 hôrnych chlapcov. Žijú slobodným životom a v očiach ľudu vykonávajú spravodlivosť – berú bohatým to, čo oni zobrali chudobným.
V závere vatra dohára, oheň slabne, družina sa dozvedá o lapení kapitána.

II. spev
Janík sedí za stolom, popíja víno, no v tom ho obkľúčia drábi. Zradil ho jeden z vlastných – Gajdošík. Jánošík je mocný, odhadzuje stráže, ale jedna baba prezradí vojakom jeho slabé miesto.
Jedna z guliek zasiahne čarovnú žilku v jeho opasku, Jurka chytia a uväznia.

III. spev
Je noc, Jánošík je v putách v temnici a prichádza za ním duša ľudu (má podobu jeho milej). Spieva labutiu pieseň, v ktorej sa so žiaľom obracia na svoju matku.
Rozhodne sa ukončiť svoj život a skočí do Dunaja.

IV. spev
Jánošík je pomenovaný ako syn Tatier. Je zbičovaný, v okovách, celý od krvi, no vo sne je voľný, sníva sen slobode a mladosti.
Blíži sa Jánošíkova smrť.

V. spev
Jánošík spomína na voľnosť, ktorej si dosť neužil, a uvedomuje si svoje neslobodné postavenie.
Končí sa noc, začína sa deň, no s novým dňom neprichádza nový život, ale Jánošíkova smrť.

VI. spev
Jánošíka privádzajú na šibenicu, vedú ho na smrť. Môžu ho zabiť, no jeho odkaz nikdy nezmizne, bude žiť na veky.

VII. spev
Cintorín stíchol, Jánošík umiera a príroda sa s ním lúči a smúti. Po smrti sa ocitá medzi vílami, v prostredí nesmrteľných. Víta ho panien kráľka.
V závere prichádza posol nesúci list o Jurkovej milosti. Prišiel však neskoro, Jánošík už vydýchol a odišiel do večnosti.

VIII. spev
Slovensko smúti, po smrti Jánošika je zakliatou krajinou. Rozprávajú sa však chýry a povesti, že Jánošík ožije, vráti sa, letiac na drakovi.

IX. spev
V prostredí víl a rusaliek sa chystá sobáš. Nevestou Jánošíka je kráľovná víl.


Zdroje

  1. Botto, J. Smrť Jánošíkova. Bratislava: Tatran, 1973.
  2. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
  3. Caltíková, M. Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry (výber A). Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2018. ISBN 978-80-8133-077-3.
  4. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
  5. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 2. Brno: Vydavateľstvo Didaktis, 2010. ISBN 978-80-7358-159-6.
  6. Polakovičová, A. a kol. Literatúra pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-772-3.

Kategória: Rozbory diel | Štandardizované diela