Lakomec – Molière

Dielo: Lakomec (rok vydania 1668)Autor: Molière (1622 – 1673, vlastným menom Jean-Baptiste Poquelin )Narodil sa v Paríži, študoval právo, bol herec, dramatik, režisér i...

Úvaha (ako napísať úvahu?)

Úvaha je slohový útvar, ktorý je spolu s výkladom základným slohovým útvarom výkladového slohového postupu. Využíva prvky všetkých jazykových štýlov (okrem administratívneho). V niektorej...

Metafora

Metafora vzniká porovnávaním, prenášaním významu na základe vonkajšej podobnosti niektorých znakov – podobnosť tvarov, funkcií, vlastností, farieb, rozsahu, množstva atď.Metafora sa skladá z troch...

Rozprávací slohový postup

Rozprávací slohový postup je najstarší zo všetkých slohových postupov. Zároveň je veľmi vyspelý, rozvinutý a typovo rozmanitý. Už v starovekých civilizáciách bol súčasťou rôznych...

Veta. Delenie viet podľa zloženia, obsahu a členitosti

Veta je základná syntaktická jednotka s uceleným lexikálnym významom, gramaticky a syntakticky usporiadaná, zvukovo (intonačne) a modálne uzavretá. Je základnou jednotkou reči. Veta vznikla na...

Prídavné mená (adjektíva)

Prídavné mená sú plnovýznamový, ohybný, slovný druh. Pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat, predmetov, javov a vlastnícke vzťahy (príslušnosť k niečomu). V spojeniach s podstatným menom...

Zátvorky

Zátvorky sú interpunkčné znamienka, ktoré slúžia na oddelenie rôznych častí textu alebo na ohraničenie poznámok, počtových výrazov alebo iných údajov vložených do textu.Zátvorky poznáme:...

Prozodické vlastnosti reči – intonácia

Hlásky sú základne a najmenšie jednotky zvukovej stránky jazyka označujúce sa aj ako segmenty. Tvorenie hlások prebieha prostredníctvom rečových orgánov, tento proces sa nazýva...

Kryosféra

Kryosféra (z gr. kryos – ľad, mráz) je časť fyzicko-geografickej sféry, ktorá označuje tú časť našej planéty, na ktorej sa voda dlhodobo vyskytuje v pevnom...

Lomka

Lomka (/) je interpunkčné znamienko v podobe šikmej čiary.Niekedy sa stretávame aj s nespisovným označením lomítko. Toto slovo je prebraté z češtiny a v...