Mor ho! – Samo Chalupka

Dielo: Mor ho! (rok vydania 1864)
Autor: Samo Chalupka (1812 – 1883)
Slovenský básnik, mladší brat dramatika Jána Chalupku. Narodil sa v rodine evanjelického kňaza, študoval filozofiu a teológiu na evanjelickom lýceu v Bratislave. Pôsobil ako farár, najdlhšie na otcovej fare vo svojom rodisku, v Hornej Lehote. Patril k iniciátorom vzniku samovzdelávacieho spolku Spoločnosť českoslovanská. V roku 1930 sa zúčastnil ako dobrovoľník na poľskom povstaní proti ruskej nadvláde. Angažoval sa v slovenskom národnom hnutí, bol člen Štúrovskej školy, prijal Štúrovu kodifikáciu spisovnej slovenčiny.
Z tvorby: Mor ho! Branko; Valibuk; Turčín Poničan

Zaradenie: slovenská romantická literatúra (romantizmus).
Útvar: hrdinská epická skladba

Námet: Pri vzniku básne Mor ho! Samo Chalupka využil historické boje Rimanov s kmeňmi Limigantov/Lemiakov, ktoré považoval za Slovákov. Tí napadli rímskeho cisára Constantina v roku 358.
Historické udalosti a fakty prispôsobil svojmu zámeru. O týchto bojoch sa dočítal v Šafárikových Dejinách slovenskej reči a literatúry.
Idea: právo na slobodu, rovnoprávnosť, odvaha a odhodlanie bojovať proti presile aj za cenu straty vlastného života.

Charakteristika a štruktúra diela

Dielo Mor ho! je hrdinská epická báseň. Je to reprezentatívne dielo slovenskej hrdinskej epiky. Ostro odmieta zotročovanie a podmaňovanie malých národov. Spoločnou témou Chalupkových diel je boj za slobodu aj napriek presile súpera. Oslavuje slobodu, rovnoprávnosť a lásku k svojej vlasti.

Hrdina je kolektívny, nie je ním jednotlivec, ale skupina – slovenská družina. Junáci vystupujú ako jedna osoba, ktorá je idealizovaná – Chalupka na nich preniesol všetky ideálne vlastnosti.

Autor v diele nedodržiava epický odstup medzi rozprávačom a rozprávaným dejom. Chalupka rozpráva príbeh tak, akoby aj on sám bol jeho súčasťou a dej sa odohrával pred jeho očami.

Kompozícia

Dielo má jednoduchú dejovú líniu, ktorá je prerušovaná opismi (opis slovenských junákov, lyrický opis rímskej družiny, opis charakteristických vlastností Slovákov a Slovanov).

Autor využíva kontrast, ktorý je charakteristickým znakom romantizmu. Slovenskí bojovníci predstavujú mier, slobodu a rovnoprávnosť; rímska družina je symbolom násilia a zotročovania.

Kontrast využíva aj pri charakteristike postáv – slovenskí junácisú mierumilovní, pohostinní, hrdí, odhodlaní; cár je krutý, zbabelý, panovačný, plný pýchy.

Dej

Na územie Slovenska prichádza rímsky cár aj so svojou armádou s cieľom získať nadvládu nad Slovanmi. K cisárovi prichádzajú vyslaní posli staršiny – slovenskí junáci. Sú vyslancami svojej zeme, ktorí prichádzajú v mieri a poukazujú na svoje zvyky a vlastnosti – mierumilovnosť, pohostinnosť, rovnosť a sloboda medzi ľuďmi, netolerovanie otroctva. Cár však odmieta ich slobodu a vyhlasuje ich za otrokov.

Slovenskí junáci si cenia slobodu viac ako svoj život. Uvedomujú si, že sú rímske vojská v obrovskej presile, no napriek tomu tasia meče a vrhajú sa do nerovného boja.
Strhne sa boj, v ktorom posli umierajú za svoj rod, no spôsobia Rimanom veľké škody.
Keď boje stíchnu, cár vidí pred sebou veľkú hromadu mŕtvych Rimanov a hanbí sa. Zvíťazil nad nevinnými a slabšími, no morálne víťazstvo nie je na jeho strane.

Báseň sa končí veršami:

A ty mor ho! – hoj mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu;
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.

V poslednom verši je vyjadrené posolstvo národa.


Zdroje

  1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
  2. Caltíková, M. Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry (výber A). Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2018. ISBN 978-80-8133-077-3.
  3. Chalupka, S. Mor ho! a iné. Bratislava: Tatran, 1974.
  4. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
  5. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 2. Brno: Vydavateľstvo Didaktis, 2010. ISBN 978-80-7358-159-6.
  6. Polakovičová, A. a kol. Literatúra pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-772-3.
  7. https://www.youtube.com/

Kategórie: Rozbory diel | Štandardizované diela