Cválajúce dni – Ján Smrek

Dielo: Cválajúce dni (rok vydania 1925)
Autor: Ján smrek (vlastným menom Ján Čietek, 1898 – 1982)
Narodil sa v Zemianskom Lieskovom pri Trenčíne. V detstve osirel a žil v evanjelickom sirotinci v Modre. Narukoval do armády a aktívne sa zapojil do prvej svetovej vojny. Dostal sa až do Istanbulu a do Palestíny. Po návrate zložil skúšky na učiteľskom ústave, ale neučil, pracoval vo vydavateľstvách v Bratislave, v Martine a istý čas aj v Prahe.

Založil Edíciu mladých slovenských autorov (EMSA), vydával literárno-umelecký mesačník Elán, do ktorého prispievali nielen spisovatelia, literárni historici, ale aj výtvarníci. Neskôr sa tento mesačník stal časopisom Spolku slovenských spisovateľov. Po roku 1948 ako básnik upadol do nemilosti. Dlhý čas nevydal žiadnu básnickú zbierku a venoval sa najmä prekladom. Jeho tvorbu zaraďujeme do slovenskej medzivojnovej poézie. Zomrel v Bratislave, pochovaný je v Martine.
Z tvorby: Cválajúce dni (polytematická zbierka), Božské uzly (zbierka básni), Odsúdený k večitej žízni (symbolistická zbierka), Básnik a žena (básnická skladba)

Zaradenie: vitalizmus
Útvar: lyrická básnicka skladba (básnická zbierka)

Charakteristika a štruktúra diela

Polytematická básnická zbierka, ktorá sa stala reprezentatívnou zbierkou slovenského vitalizmu. Vyznačuje sa oslavnosťou, optimizmom, radosťou zo života, spontánnosťou a sviežosťou. Hlavnými témami básní sú: radosť zo života, žena, láska, dedina, mesto, činorodosť, aktivita, budovanie, príroda, svet, cudzie kraje.

Vitalizmus(myšlienkový prúd) vznikol bezprostredne po 1. svetovej vojne ako reakcia na ukončenie tohto globálneho konfliktu. Umelci verili v mier a obnovu vojnou zničených hodnôt. Vo vitalizme dominovali radosť, optimistické myšlienky, činorodosť, aktivita,senzualizmus (krásu sveta a života vnímali naplno – všetkými zmyslami a celým svojím srdcom), avanturizmus (dobrodružstvo, túžba po ďalekých cestách).

Formálna stránka básní je neusporiadaná, forma veršov nie je sterilne presná. Verše sú napísane spevnou a hravou formou. Básnik dokonca experimentuje s vonkajšou formou básne, v básni Cválajúce dni využil schodíkovú stavbu verša.

Autorov jazyk je veľmi pestrý a živý, prítomné sú aj hovorové slová, čechizmy a gramatické nepresnosti. Z básnických prostriedkov dominujú epitetá a metafory.

Kompozícia

Básnická zbierka sa skladá z 30 básní. V básňach dominuje optimizmus, radosť zo života, pozitívne myšlienky.

V zbierke sa objavujú aj dve básne, ktoré majú baladické vyznenie (Balada noci májovej, Balada o cynickom milovaní), preto je v názvoch útvar balada.

Báseň Narodeniny má charakter autobiografie, autor v nej hovorí o budúcnosti, má dvadsaťpäť rokov, je mladý, život má pred sebou, hovorí o tom, čo chce zažiť, nie o tom, čo dovtedy zažil.

V zbierke sa nachádza aj jedna báseň s dialogickou formou – Balada o cynickom milovaní.

Obsah vybratých básní podľa tém

1. Životný elán, chuť žiť, aktivita, radosť zo života

Cválajúce dni

Prvá slovenská vitalistická báseň. Má rovnaký názov ako celá zbierka. Autor v básni oslavuje mladosť, chuť žiť, životný elán, aktivitu, pokrok, civilizáciu. Nehovorí len za seba, vyjadruje pocity celej svojej generácie. Generácie, ktorá je po vojne. Mnohí zažili hrôzy, ktoré vojna priniesla, boli svedkami dovtedy najkrutejšieho konfliktu v dejinách ľudstva, ale prežili. Prežili a to ich napĺňa životnou silou, elánom a energiou. Sú presvedčení, že to zlé si už odžili, nechali to za sebou a teraz sa ženú vpred, sú pripravení zmeniť svet. Túto zmenu vykoná mladá generácia, ktorú pomenúva symbolmi bujní žrebci, neosedlaní; stepilí cowboji; krasojazdci; my mladí, jarí šarvanci; jazdci diví. Používa originálne básnické prostriedky, ktoré symbolizujú ich životnú silu, rýchlosť, dravosť, nespútanosť.

Autor hovorí v 1. os. pl.: my mladí, jarí šarvanci, čím splýva s mladou generáciou, je ich súčasťou. Typický je pre nich pohyb, let, zmena prostredia (preskakujú oceán, ženú sa krkolomným cvalom, chcú preletieť), patrí im celý svet.

Počas vojny sa stretli so smrťou a uvedomujú si, že život majú len jeden, a preto ho musia žiť intenzívne (sme celým dúškom živí). Chcú žiť aktívne, chcú vykonávať určitú činnosť, sú optimisti, aj keď im môže hroziť určité riziko (nemôžme znať, či nespadneme a nezlomíme väz).

2. Žena a láska

Vitalistický básnik sa díva na ženu ako muž, nezaujíma ho odkiaľ pochádza, kde pracuje, či je chudobná, ale či je pekná, alebo nie. V tejto zbierke má žena rôzne podoby: dedinčanka stepilá, zdravá nevesta, babička, matka, dievča-robotníčka, tanečnica, prostitútka.

V básni Dievča v rozkvete prejavuje veľkú poctu dievčaťu: „Niet pôvabnejšej veci na svete, ako je dievča v rozkvete!“

V básni Mne dedinčanka stepilá sa mu páčia dievčiny so štíhlymi „bôčkami“, no má problém, pretože by svoje srdce chcel dať každej – on má rád všetky.

Balada o cynickom milovaní patrí k Smrekovým epizujúcim básňam. Má formu veršovaného dialógu ženy a muža. V názve sa objavuje balada, pretože báseň má baladické vyznenie, dievčina sa obáva, že priveľmi zhrešila so svojím milým.

V básni Dievča od tlačiarenského stola vidíme, ako vitalistický básnik vníma ženu. Dievčina má ťažký život, každý deň pracuje od svitu do mrku. Nie je mu však ľúto, že dievčina musí tvrdo pracovať, ale že tá ťažká práca ju okráda o pôvab.

3. Práca ako radosť, hra; budovanie, stavanie, konštruovanie

Básnik hovorí o stavaní domov ako o hre, stavanie predstavuje bavenie sa, „stavanie domu je poézia“. Človek pozerá na steny, múry, budovy „s hrdosťou tvorcu“, „pozerá v spokojení, akoby na svoje deti. Má radosť z toho, že skončila vojna, že ľudia sa opäť stavajú na nohy, stavbári veselo chodia po uliciach, mestá rozkvitajú.


Zdroje

  1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
  2. Caltíková, M. Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry (výber C). Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2006, 2010. ISBN 80-85471-43-4.
  3. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
  4. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 2. Brno: Vydavateľstvo Didaktis, 2010. ISBN 978-80-7358-159-6.
  5. Polakovičová, A. a kol. Literatúra III pre stredné školy. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-773-0.
  6. Smerk, J. Cválajúce dni. In: Ako žitné pole. Bratislava: Elán, 2001.

Kategórie: Rozbory diel | Štandardizované diela