Priraďovacie súvetie

Priraďovacie (parataktické) súvetie je spojenie dvoch rovnocenných viet, ktoré sú od seba syntakticky nezávislé a mohli by sa vyskytovať samostatne. Sú to dve hlavné vety spojené priraďovacou spojkou alebo bezspojkovo.

Postavil sa a zakričal. (spojené spojkou a)
Choď pomaly, neutekaj! (spojené bezspojkovo)

Vety v priraďovacom súvetí sú:

 • Gramaticky nezávislé – môžu stáť samostatne
 • Obsahovo voľné – môžu sa vyskytovať jedna bez druhej

V práci sa mu darilo, no nebol šťastný.
V práci sa mu darilo. Nebol šťastný.

Rozlišujeme:

 • Zlučovacie súvetie
 • Odporovacie súvetie
 • Stupňovacie súvetie
 • Vylučovacie súvetie

Zlučovacie súvetie (kopulatívne)

Zlučovacie súvetie je spojenie dvoch rovnocenných viet, ktorých dej sa uskutočňuje súbežne, jeden za druhým, striedavo (vety môžeme prehodiť) alebo ide len o výpočet faktov.
Vety v zlučovacom súvetí sa spájajú najčastejšie spojkami a, i, aj, ani, alebo, či, no často sa používajú aj zdvojené spájacie výrazy i – i, aj – aj, ani – ani, jednak – jednak, raz – raz, tu – tu…

Šoféroval a spieval.
Postavil sa, odišiel.
Ani nekreslil, ani nemaľoval.

Odporovacie súvetie (adverzatívne)

V odporovacom súvetí význam jednej vety odporuje významu druhej vety – vety si významovo protirečia, druhá veta obmedzuje platnosť prvej vety alebo významy viet tvoria kontrast.
Spojky a spájacie výrazy v odporovacom súvetí: ale, no, lež, avšak, ibaže, však, zato, predsa, síce – no, síce – však…

Objednal, ale nezaplatil.
Snažila sa, no vyhrať nedokázala.
Prišla síce do školy, no vôbec sa nesústredila.

Stupňovacie súvetie (gradačné)

Vstupňovacom súvetí druhá veta stupňuje význam prvej vety – význam druhej vety je zvyčajne významovo závažnejší než význam prvej vety.
Spojky a spájacie výrazy v stupňovacom súvetí: ba, ba aj, ba dokonca, ba i, nielenže – ale aj, ba priam…

Skríkol, ba dokonca sa zahnal palicou.
Nielenže meškal, ale aj prišiel nepripravený.

Vylučovacie súvetie (disjunktívne)

Vylučovacie súvetie je spojenie dvoch rovnocenných viet, v ktorom význam jednej vety vylučuje význam druhej. Deje vo vetách nemôžu platiť/uskutočniť sa naraz – ak sa uskutočňuje dej prvej vety, nemôže sa uskutočniť dej druhej vety a naopak.
Spojky a spájacie výrazy vo vylučovacom súvetí:alebo, či, buď – alebo, alebo – alebo, či – či, či už – alebo…

Buď sa utíšiš, alebo odídeš.
Alebo to spravíš ty, alebo to spravím ja.
Ísť či neísť?

Vetosled v priraďovacom súvetí

Vetosled (poradie viet) v priraďovacích súvetiach môže byť:

 • pevný poradie viet nemôžeme meniť
  • Zlučovacie súvetie s časovou následnosťou
   • Nakrája cibuľu a vloží ju do hrnca.
  • Stupňovacie súvetie
   • Nielenže spadol, ale si aj zlomil nohu.
 • voľný
  • Vylučovacie súvetie
   • Buď sa naješ, alebo ostaneš hladný.
   • Buď ostaneš hladný, alebo sa naješ.
  • Zlučovacie súvetie
   • Modrý tým vyhral a zelený tým sa umiestnil na treťom mieste.
   • Zelený tým sa umiestnil na treťom mieste a modrý tým vyhral.

Čiarka v priraďovacom súvetí

Čiarka sa píše:

 • v bezspojkovom spojení viet a pred spojkami (okrem spojok a, i, aj, ani, alebo, či v zlučovacom význame)
  • Snežilo, fúkal silný vietor.
  • Kričal, ba dokonca sa aj vyhrážal.
  • Prišiel, ale nepomohol.
 • Pri opakujúcich sa spojkách a dvojitých, resp. trojitých priraďovacích spojkách (čiarka sa píše za druhou spojkou)
  • Ani neprišiel, ani nezavolal.
  • Buď budeš poslúchať, alebo ideme domov.

Čiarka sa nepíše:

 • Ak sú spojky a, i, aj, ani, alebo, či v zlučovacom vzťahu. Ak majú iný ako zlučovací význam, čiarku písať môžeme i nemusíme.
  • Povedal aj dodržal.
  • Prídeš, či neprídeš?

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-719-8.
 3. Kolektív autorov. Gramatika súčasnej slovenčiny. Bratislava: Lingea, 2016. ISBN 978-80-8145-117-1.
 4. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.

Kategórie: Slovenčina | Syntax