Hovorový štýl

Hovorový štýl je subjektívny jazykový štýl využívajúci sa v bežnej komunikácii. Je to štýl, ktorý sa využíva v súkromných rozhovoroch s priateľmi, rodinou, známymi, kde vzťah komunikantov je blízky a väčšinou sa dobre poznajú. Okrem súkromnej komunikácie sa uskutočňuje aj v neoficiálnej alebo polooficiálnej komunikácii. Príkladom môže byť pracovná komunikácia kolegov alebo komunikácia učiteľa a žiaka.
V hovorovom štýle sa využívajú všetky slohové postupy, no prevládajú rozprávací a opisný.

Bežná komunikácia

Bežná komunikácia v súkromnom rozhovore je veľmi spontánna, uvoľnená, bez zábran a nemá ustálenú schému, ktorú treba dodržiavať. Väčšinou má charakter dialógu alebo polylógu. Takáto komunikácia nevyžaduje dôsledné využívanie spisovného jazyka.

Zanedbáva sa správne využívanie melódie, prízvuku, dôrazu; výslovnosť je často tvrdá a zjednodušená. Písané texty sú neraz bez interpunkčných a diakritických znamienok, často sa neberie ohľad na pravopis ani krasopis.

Veľmi častý je výskyt hovorových slov (furt, tuná, dneska), slangových výrazov, rôznych familiárnych oslovení a pozdravov (napr. mojko, taťko, dobrý), nárečí, subštandardných (nespisovných) slov (kľud, rohlík), skratiek (napr. očerka) ap.

Rozšírené je využívanie častíc, citosloviec, vokatívov (napr. tati, Klári) a nesprávnych ohýbacích prípon (pozrem, dva kotle). Často používané sú elipsy (napr. podaj mi štyri), inverzie (napr. Sa nehádaj!), prerývané výpovede alebo apoziopézy (napr. Prestaň lebo…), expresívne a citovo zafarbené slová.

Každý odosielateľ uplatňuje svoj osobitý/individuálný štýl komunikácie. Počas výpovede bežne dochádza k prepínaniu kódu (napr. počas rodinnej oslavy sa mama rozpráva so synom štandardným jazykom, no pri rozhovore so starými rodičmi používa onikania a nárečové slová).

V súkromnom rozhovore sa veľmi rýchlo striedajú repliky, vyjadrovaná informácia je veľmi stručná, často nedokončená a vyplýva z kontextu, napr. Koľko stoja tie hnedé? (situácia v obchode, komunikant sa pýta koľko stoja topánky hnedej farby, vystavené vo výklade).

Bežná komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom rozličných komunikačných kanálov. Ak rozhovor prebieha pri osobnom stretnutí, hovoríme o priamej komunikácii. Pri nepriamej komunikácii sa využívajú rôzne četovacie aplikácie, písomné odkazy alebo komunikácia prebieha prostredníctvom telefonického hovoru.

Najčastejšie sa realizuje ústnou formou, no s príchodom moderných technológií je čoraz viac využívaná písomná podoba, neraz častejšie ako ústna komunikácia.

Znaky hovorového štýlu

Súkromnosť, neoficiálnosť

 • komunikant je charakteristický svojím osobitým/individuálnym štýlom komunikácie.
 • nedbalá výslovnosť, pravopis a krasopis.
 • hojné zastúpenie akustických komunikačných prostriedkov (nesprávna melódie, dôraz, emfáza, tvrdá výslovnosť).
 • výber jazykových prostriedkov je voľný, využíva sa rôzna kombinácia slohových útvarov – hybridizácia slohových útvarov.
 • vplyv nárečí, miešanie spisovných slov s nespisovnými výrazmi, nesprávne požívanie ohýbacích prípon (napr. dozreť, uzrem).
 • využitie familiarizmov, rôznych rodinných oslovení, frazeologizmov a obrazných pomenovaní
 • prostriedky neverbálnej komunikácie

Súkromnosť, expresívnosť, emocionálnosť

 • prejavy individuálneho štýlu komunikantov
 • prítomnosť autora v texte (napr. 1. os. sg.)
 • modalita vety je veľmi rozmanitá (opytovacie, rozkazovacie, zvolacie vety)
 • využitie častíc, citosloviec, ukazovacích zámen, expresívnych a štylisticky príznakových slov, ale aj umeleckých prostriedkov
 • expresívne syntaktické konštrukcie (prerývané výpovede, elipsy, apoziopézy)

Stručnosť, dynamickosť

 • krátke slohové útvary/žánre
 • rýchle striedanie slohových postupov
 • krátke jednoduché vety, jednoslovné pomenovania
 • skracovanie slov, využívanie skratiek, skratkových slov
 • rýchle preberanie cudzích výrazov

Spontánnosť, nepripravenosť

 • využitie akustických rečových prostriedkov na naznačenie prekvapenia, strachu, váhania
 • nesprávna výslovnosť, nesprávny pravopis
 • pestrá modalita viet
 • voľný slovosled; inverzia (napr. si nepíš s ním)
 • uvoľnená kompozícia slohového žánru
 • apoziopéza; prerušenie výpovede
 • výskyt opakujúcich sa výrazov alebo slov
 • zvýšená frekvencia významovo prázdnych slov (napr. no, vieš, proste, totok)

Situačnosť

 • využitie neverbálnej komunikácie (gestikulácia, mimika, krátka vzdialenosť medzi komunikantmi, haptika)
 • časté použitie ukazovacích a osobných zámen

Slohové postupy v hovorovom štýle

 • rozprávací – rozprávanie príbehu, udalosti, skúsenosti…
 • opisný – jednoduchý opis predmetov, osôb, opis pracovného postupu (napr. pri amatérskej inštalácii rôznych aplikácií, softvérov, pri amatérskej oprave ap.), návod na prípravu jedál ap.
 • informačný – pozvánka na oslavu narodenín, informácie o mieste a čase konania…
 • výkladový – vysvetlenie nedodržania termínu, neskorého príchodu ap.; príslovia, porekadlá, pranostiky…; mravné ponaučenie

Dialóg a monológ

Dialóg (gr. dialogos, od slovesa dialegomai – rozprávať sa, viesť rozhovor) je najčastejšie ústny jazykový prejav dvoch alebo viacerých komunikantov, ktorí si striedajú role hovoriaceho a počúvajúceho. Reč jednej osoby v dialógu sa nazýva replika. Dôležitou súčasťou dialógu je neverbálna komunikácia.

Opakom dialógu je monológ (z gr. monos – jeden), ktorý predstavuje prehovor jednej osoby. Odlišnosti medzi týmito dvoma prejavmi sú najmä v miere pripravenosti. Dialogický rozhovor je spontánny, nepripravený, dynamicky sa vyvíja, je nepredvídateľný a expresívnejší. Monologické prejavy sú väčšinou pripravované dopredu, výnimku tvoria improvizované monológy.

Útvary hovorového štýlu

Dialogické útvary hovorového štýlu

Dialogické útvary bežnej komunikácie delíme na:

 • 1. ústne
  • osobný rozhovor,
  • telefonický rozhovor,
  • videohovor,
  • debata,
  • diskusia,
  • hádka,
  • polemika;
 • 2. písané
  • čet/chat,
  • diskusia na internete/v tlači.

Monologické útvary hovorového štýlu

V bežnej komunikácii rozlišujeme dva typy monologických jazykových prejavov, a to:

 • 1. ústne
  • rozprávanie príbehu
  • vtip
  • ústne blahoželanie
 • 2. písané
  • súkromný list
  • e-mail
  • SMS/krátka správa
  • oznámenie
  • písané blahoželanie
  • pozdrav/pohľadnica
  • kondolencia
  • súkromný inzerát

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-685-6.
 3. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.

Kategória: Slovenčina | Štylistika