Písanie i/y v koncovkách čísloviek

Číslovky označujú počty, množstvo, poradie, násobnosť a členenie. Delíme ich na:

 • základné
  • koľko?
  • jeden, sedem dvadsať
 • skupinové
  • koľko?
  • jedny, dvoje, štvoro
 • radové
  • koľký? (ktorý?)
  • prvý, druhý, štvrtý
 • druhové
  • koľkoraký?
  • dvojaký, trojaký
 • násobné
  • koľkokrát
  • dvakrát, trikrát, päť ráz

Základné číslovky majú koncovku vždy mäkkú – i“.
–► tri, štyri, šiesti, siedmi, siedmich, ôsmim

Radové, druhové, násobné číslovky sa riadia vzormi pekný a cudzí. To znamená, že rozhodujúca je posledná spoluhláska pred koncovkou v jeho základnom tvare.
Pozri aj Písanie i/y v koncovkách prídavných mien

 • nemäkká (tvrdá alebo obojaká) spoluhláska – vzor pekný
  • prvý športovec (N sg.)
  • prví športovci (N pl.)
 • mäkká spoluhláska – vzor cudzí
  • číslovky tretí [treťí] a tisíci

Základné a radové číslovky

Pri písaní i/y v koncovkách čísloviek sú najproblematickejšie základné a radové číslovky. Problém spočíva v tom, že často majú rovnaký tvarlíšia sa len pravopisom.

–► Sedeli tam ôsmi. – základná číslovka (Koľko ich tam sedelo? – Sedelo ich tam osem.)
–► Prišli ako ôsmi. – radová číslovka (Ako koľkí prišli? Na ktorom mieste v poradí? – Prišli na ôsmom mieste.)
–► Prišiel ako ôsmy. – radová číslovka (Ako koľký prišiel? Na ktorom mieste v poradí? – Prišiel na ôsmom mieste.)

 • Základné číslovky
  • otázky:
   • Koľko, koľkí, koľkým, koľkých
 • radové číslovky
  • otázky:
   • koľký/koľkí v poradí
   • ktorý/ktorí v poradí

Príklady

1.

–► Prišlo auto so siedmimi sedadlami. (siedmimi – základný tvar = sedem)
–► Koľko sedadiel bolo v danom aute?
–► Prišlo auto, v ktorom bolo sedem sedadiel.
–► základná číslovka – mäkká koncovka.

2.

–► Uskutočnilo sa to v tridsiatych [-tich] rokoch minulého storočia. (tridsiatych – základný tvar = tridsať)
–► V ktorých rokoch minulého storočia v poradí sa to uskutočnilo?
–► Boli to tridsiate roky minulého storočia, keď sa to uskutočnilo.
–► Radová číslovka – koncovka podľa vzoru pekný.

3.

–► Oženil sa vo svojich tridsiatich [-ťich] rokoch. (tridsiatich – základný tvar = tridsať)
–► Koľko mal rokov, keď sa oženil?
–► Mal tridsať rokov, keď sa oženil.
–► Základná číslovka – mäkká koncovka.

4.

–► Pozoroval siedmich športovcov. (siedmich – základný tvar = sedem)
–► Koľkých športovcov pozoroval?
–► Pozoroval športovcov, ktorých bolo sedem.
–► Základná číslovka – mäkká koncovka.

5.

–► Medailu odovzdal obom druhým pretekárom. (druhým – základný tvar = dva)
–► Ktorým pretekárom v poradí odovzdal medailu?
–► Medailu odovzdal obom pretekárom, ktorí prišli ako druhí v poradí.
–► Radová číslovka – koncovka podľa vzoru pekný.

6.

–► Prišli na oslavu devätnástych [-tich] narodenín.
–► Koľké narodeniny v poradí to boli?
–► Boli devätnáste v poradí.
–► Radová číslovka – koncovka podľa vzoru pekný.

Jedni a jedny

Podoba Jedni/jedny je skupinová číslovka, ktorá je utvorená od základnej číslovky jeden. V takomto tvare sa používa najmä v spojení s pomnožnými podstatnými menami a pri podstatných menách označujúcich páry alebo viazané množstvo (trojice, zostavy, družstvá).

Jedni

Tvar jedni sa používa, ak:

1. –► sa vzťahuje na osoby mužského rodu (životné podstatné mená mužského rodu)
jedni manželia, jedni rodičia

2. –► sa vzťahuje na podstatné meno, ktorého rod sa nedá určiť
Jedni sa na nás nahnevali. Na súťaži sa zúčastnili len jedni.

Jedny

Tvar jedny sa používa, ak:

1. –► sa vzťahuje na neživotné podstatné mená mužského rodu.
jedny psy, jedny zajace

2. –► sa vzťahuje na podstatné mená ženského rodu alebo stredného rodu.
Jedny krajčírky, jedny topánky, jedny deti

Cvičenia – otestuje svoje vedomosti

 1. Písanie i/y v koncovkách čísloviek (cvičenie 1)
 2. Písanie i/y v koncovkách čísloviek (cvičenie 2)
 3. Písanie i/y v koncovkách čísloviek (cvičenie 3)

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-719-8.
 3. Kolektív autorov. Gramatika súčasnej slovenčiny. Bratislava: Lingea, 2016. ISBN 978-80-8145-117-1.
 4. Kolektív autorov. Morfológia slovenského jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1966.
 5. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.
 6. Spišáková, V. Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i/y. Košice: TAKTIK vydavateľstvo, 2016. ISBN 978-80-8180-005-4.