Marína – Andrej Sládkovič

Dielo: Marína (rok vydania 1846)
Autor: Andrej Sládkovič (1820 – 1872, vlastným menom Andrej Braxatoris)

Narodil sa v Krupine, pochádzal z rodiny učiteľa a literáta. Študoval na lýceu v Banskej Štiavnici a teológiu na univerzite Halle. Na univerzite sa zoznámil s Heglovou filozofiou, ktorá ovplyvnila jeho filozofické myslenie.

Živil sa vyučovaním v meštianskych domoch. V roku 1839 vyučoval v dome Pavla Pišla, kde sa zaľúbil do jeho dcéry Márie Pišlovej. Ich láska však nebola naplnená – rodičia Máriu vydali za bohatého pernikára a sviečkara. Veľké sklamanie a nešťastie v láske bolo podnetom k napísaniu skladby Marína.
Z tvorby: Marína; Detvan

Zaradenie: slovenský romantizmus
Útvar: básnická skladba

Charakteristika a štruktúra diela

Sladkovičova Marína sa považuje za vrcholné dielo slovenského romantizmu. Literárna veda označuje Marínu ako „dcéru Kollárovej Slávy dcery“.
Štúr prikazoval dať všetko svojej vlasti. Kollárovi sa podarilo rovnomerne rozdeliť lásku k žene a lásku k vlasti a Sládkovič vytvoril syntézu – spojil lásku k žene a lásku k vlasti.

Inšpiráciou bola nenaplnená láska k Márii Pišlovej. V skutočnom živote stratil svoju Marínu, a tak si vytvoril jej obraz v poézii.
Po vydaní ju Štúr prijal s nevôľou a označil ju za „citové výlevy“. Ľúbostnú tému totiž považoval za málo vlasteneckú. Ostatných čitateľov však nadchla.

Forma: Desaťveršové strofy, sylabický veršový systém (počet slabík vo verši – osem, desať). Sládkovičova tvorba sa vyznačuje dokonale prepracovanou formou a pestrými umeleckými jazykovými prostriedkami.

Kompozícia

Skladá sa z 291 desaťveršových strof. Skladba nie je kompozične rozčlenená na časti. Avšak podľa vyznenia veršov možno rozlíšiť dve časti:
1. časť má lyrickoepický charakter
2. časť má reflexívnosymbolický charakter.

Obsah

V skladbe sa objavujú 4 hlavné témy:

1. Krása
2. Láska k Maríne
3. Láska k Slovensku
4. Mladosť

1. Krása
Autor predstavil svoj ideál krásy, ktorého stelesnením je dievčina – Marína. Ona je centrom, živlom, nebom, jednotou všetkých krás. Marína je preňho ako anjel, bohyňa, ktorej krása a čistota sa nedá žiadnymi slovami vyjadriť.

Kráse neprejavuje úctu len človek, ale aj vyššie, nadprirodzené bytosti. Každý, kto nevníma a nevidí krásu, ktorá ho obklopuje a krásu vo svete, sa ochudobňuje. Autor si nevšíma len duchovnú stránku krásy, má oči aj pre fyzickú krásu Maríny.

2. Láska
Sládkovič spojil lásku k žene a lásku k vlasti. Táto syntéza je poetický odkaz Jána Kollára, ktorý rovnomerne rozdelil lásku k žene (Míne) a lásku k vlasti. Svoju lásku k Maríne vyjadril tak originálne a jedinečne, že niektoré verše z diela Marína sú považované za jedny z najkrajších ľúbostných vyznaní.

Nad ich láskou sa zmráka, ich ľúbostný cit naráža na neprekonateľné prekážky (rodičia prikázali dcére, aby sa vydala za medovnikára. Nemohla počúvať srdce a byť ženou toho, ktorého milovala).

3. Slovensko
Láska k vlasti je pokračovaním lásky k Maríne. Spojil lásku k žene s láskou k vlasti. V básni sa spomínajú napr. Tatry, hradby Devína, Hron, Váh.

Marína sa mu mení na pohronskú vílu a vábi ho. On však odmieta imaginárny svet, rozhodne sa pre pozemský život. Odovzdá sa svojej vlasti, ktorá ho potrebuje.

4. Mladosť
Hľadá zmysel života, oslavuje mladosť, nie však mladosť veku, ale mladosť mysle a ducha. Je preňho nádejou, novou príležitosťou. Pôsobivá je strofa č. 185, ktorá je básnickou úvahou o mladosti. Brilantne využíva básnickú otázku.


Zdroje

  1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
  2. Caltíková, M. Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry (výber A). Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2018. ISBN 978-80-8133-077-3.
  3. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 2. Brno: Vydavateľstvo Didaktis, 2010. ISBN 978-80-7358-159-6.
  4. Polakovičová, A. a kol. Literatúra pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-772-3.
  5. Sládkovič, A. Marína – Detvan. Bratislava: Tatran, 1979.

Kategórie: Rozbory diel | Štandardizované diela