Malka – František Švantner

Dielo: Malka (rok vydania: 1942)
Autor: František Švantner (1912 – 1950)
Narodil sa v Bystrej v rodine robotníka. Vzdelanie získal na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. Po skončení vysokoškolského štúdia pôsobil ako učiteľ na viacerých miestach. Neskôr pracoval aj ako externý pracovník Matice slovenskej. Bol slovenský prozaik, ktorý je považovaný za vrcholného predstaviteľa slovenského naturizmu.
Z tvorby: Malka (zbierka noviel), Nevesta hôľ (románová novela), Život bez konca (román)

Zaradenie: naturizmus
Útvar: novela zo zbierky noviel Malka (súbor noviel: Strenutie, Aťka, Horiaci vrch, Malka, Zhanobená krv, Prízraky, Piargy, Šabľa).

Charakteristika diela

Dielo Malka je novelas baladickým charakterom, ktorá je považovaná za vrcholné a ukážkové dielo slovenského naturizmu. Hoci má malý rozsah a stručný dej, autorovi sa podarilo majstrovsky využiť všetky hlavné prvky tohto literárneho prozaického smeru.

Znaky naturizmu

 • Výrazové prostriedky a umelecké postupy lyriky v próze
  • Dielo má veľmi bohatú a pestrú formu. Nájdeme v ňom množstvo umeleckých prostriedkov, metafor, personifikácii, lyrických opisov, štylisticky príznakových slov ap.
 • Filozofia prírodného človeka
  • V centre pozornosti je príroda (hory, lesy, hole). Kľúčové scény sa odohrávajú ďaleko od civilizácie, v nedotknutom prostredí prírody. Silná priestorová zakotvenosť – prostredie je v naturizme veľmi dôležité. Prostredníctvom personifikácii ožívajú prírodné živly (napr. vietor hľadí Valacha po tvári).
 • Prísne rozdelenie postáv na kladné a záporné
  • Záporná postava – záporná postava je obyčajne v deji aktívnejšia, často sa len tak zjaví, nikto nevie odkiaľ (Šajban sa zjavil jedného dňa na salaši, Valach netušil, kto to je a odkiaľ prišiel).
  • Kladná postava – je pasívnejšia, často je to žena, neraz umiera (Malka) alebo je obeťou násilia (Malka sa obetuje, aby zachránila brata).
 • Postavy prežívajú intenzívnu citovú skúsenosť (Valachova vrúcna láska k Malke), správajú sa živelne, pudovo a priamočiaro. Ich konanie je prirodzené (Valach nevie, čím ho Malka očarila, no je zaplavený láskou. Nevie, prečo ide zachrániť Malkinho brata, no vedel, že tak musí učiniť.).
 • Biologický/cyklický čas
  • Dej sa meria vekom postavy, striedaním sa dňa a noci, prírodnými dejmi.
  • Svojská/autonómna realita autora – netušíme čo sa deje so štátom, aké udalosti sa odohrávajú vo svete.
 • Slabé sociálne väzby
  • Sociálne väzby postáv sú veľmi slabé – často nepoznáme ich rodinu ani ich pôvod. Nie sú prítomní ich priatelia. Ostatné postavy – dedinčania a ľudia v krčme, na ulici sú iba kulisami.
 • Slabá dejová línia
  • Dej sa odohráva ďaleko od ľudí, s malým počtom postáv. Chýbajú postavy, s ktorými by hrdinovia nadväzovali rozsiahlejšie sociálne vzťahy vytvárajúce dejovú líniu. Preto sú najčastejšími útvarmi poviedka a novela (v próze naturizmu chýba román).
  • V deji naturistických diel sa neraz objavuje násilná vražda alebo neobjasnená smrť (Malka zomiera za záhadných okolností).
 • Priamy rozprávač
  • Subjektívne rozprávanie v 1. osobe (rozprávač Valach odkrýva svoj vnútorný svet, svoje vrúcne city, lásku, vzťah k prírode).
 • Prvky ľudovej slovesnosti
  • Ľudovosť v jazyku – melódia vety, výber slov (napr. nárečové slová), slovosled.

Kompozícia

Dejová línia je slabá, stručná, bez odbočení. Dej sa odohráva v prostredí podhorskej dediny Beňuš, prerušujú ho lyrické opisy – opisy Malkinho výzoru, opisy prostredia, prírody, krajiny i Valachovho duševného stavu.
Rozprávač – 1. os. sg. – je ním Valach, ktorý je zaujatý, koná pudovo, vášne ním zmietajú.
Postavy sú kontrastné – Valach predstavuje dobrú postavu, Šajban je stelesnením zla. Malkina postava je tajomná a mystická, nevieme, či bola dobrá, alebo zlá. V diele sa nijak výraznejšie neprejaví, je mlčanlivá, v celej novele povie len 4 vety.

Postavy

Valach

Jeho meno nepoznáme. Má dvadsať rokov, pracuje ako valach na hornom beňušskom salaši. Zaľúbi sa do dievčaťa – Malky, jej presné meno dodnes nepozná. Nebola krajšia ako iné dievčatá, no niečím ho predsa len zvábila a páčila sa mu taká, aká bola. Počas turíčnych sviatkov sa s ňou chce oženiť. Je to pevný, mocný chlap, no Malke by nikdy neublížil. Chce ju ochraňovať, byť k nej nežný. Je zmietaný vášňami, burcuje ním cit, jeho vnútro je nekontrolovateľné. Koná pudovo a živelne.

Malka

Nepoznáme jej presné meno, ani Valach ho nepozná. Skromná, bojazlivo vyzerajúca, drobná, mladá dievčina s ryšavými vlasmi. Slúžila u Michalčíka – majiteľa krčmy a salaša.

O jej povahe, charaktere, citoch ani myšlienkových pochodoch nevieme nič. Nevie odpovedať Valachovi, či sa zaňho vydá, musí sa opýtať brata. Jej brat zabil Michalčíka, no nevieme, čo si o tom myslí. Takmer nerozpráva, v celom diele povie len štyri vety – dve Valachovi a dve bratovi Šajbanovi.

Šajban

Typická negatívna naturistická postava. Nevieme o ňom takmer nič, nemá meno, má iba prezývku, privandroval od hôľ, nikto ho nepozná, zhovára sa s ním len bača.
Vyzerá hrozivo, má pohľad ani zbojník, je veľmi silný – premôže Valacha. Škodoradostne odpovie Valachovi, že Malka si ho nechce vziať.

Zabil Michalčíka, okradol ho a zahrabal v lese. Chce utiecť za more. Žiada Malku, aby mu vyprala košeľu, pretože je celá od krvi. Chce sa o ňu postarať – po čase by jej poslal pas i peniaze na cestu, aby prišla za ním.
Ujde pred žandármi a už sa o ňom nedozvedáme.

Dej

Valach sa zaľúbi do dievčaťa – Malky, ktoré slúži u miestneho krčmára Michalčíka. Hoci si ju chce vziať, nepozná ani jej presné meno. Nemôže povedať, že by bola tou najkrajšou dievkou, no mala v sebe niečo, čím ho zvábila.

Valach sa zastaví v krčme, kde nájde len ustrašenú Michalčíčku. Jej muž sa pred štyrmi dňami vybral na jarmok do Liptova a dosiaľ sa nevrátil, hoci mal prísť domov hneď na druhý deň. Mal pri sebe väčšiu sumu peňazí.

Vyhľadá Malku a požiada ju o ruku. Malka mlčí, neodpovedá a potom zašepce: „Opýtam sa brata a zajtra ti poviem.“ Ostal prekvapený. Myslel si, že je sirota. Dohodnú sa, že zajtra odbehne do Jám a ona príde za ním aj s odpoveďou.

Valach odchádza, vydáva sa na salaš. Cestou sa prihovára vetru. Chce, aby ho pohladkal po tvári, pričom si bude myslieť, že ho hľadí Malka. Vietor mu ochotne urobí po vôli a plazí sa mu po tvári. Líha si do trávy, zatvára oči a v predstavách sa mu zobrazuje Malka. Súhlasí so sobášom, no v tom Valach rozpleští oči a po Malke ani chýru.

Na salaši narazí na akéhosi Šajbana, ktorý má pohľad ani zbojník. Honelník mu prezradí, že prišiel z hôľ a celý čas sa s bačom o voľačom dohovárali. To vzbudí vo Valachovi podozrenie, že neznámy muž sa ho snaží nahradiť na salaši.

Valach si celú situáciu premyslí a uvedomí si, že na dolnom beňušskom salaši potrebujú druhého valacha. Ak by ho bača chcel nahradiť Šajbanom, pôjde pracovať tam. S týmto úmyslom sa ráno pustí do roboty. Čas mu ubieha rýchlo, teší sa na stretnutie s Malkou. Jeho milá však nechodí. Namiesto nej prichádza honelník s papierikom, ktorý mu poslala. Valach však nevie čítať. Chlapec mu prezradí, že Šajban vie aj písať, aj čítať, pretože popoludní niesol Malke podobný papierik od neho.

Hneď ako prišlo ráno sa po bezsennej noci vydal za Šajbanom. Ten po prezretí lístka škodoradostne oznamuje Valachovi, že Malka odkazuje, aby nekupoval zlato, lebo ona sa ešte nemieni vydávať. Po Malkinej odpovedi ostal plný mučivého bôľu a s vyrabovanou dušou sa pobral za ovcami.

Pred obedom za ním pribehol honelník a odkázal mu, aby išiel do Jám, že tam niekto naňho čaká. Nebola to však pravda. V Jamách zahliadol Šajbana a Malku, ktorá držala kus zakrvaveného odevu. Začul časť ich rozhovoru, v ktorom spomenuli Michalčíkove peniaze. Neskôr Malka vravela, že ho môžu dolapiť, Michalčíčka vraj niečo tuší, včera bola pri žandároch. Šajban jej povedal, aby sa nebála a oprala mu košeľu. Bača mu poradil, ako sa najrýchlejšie dostane k moru. Michalčíka vyňuchajú len líšky a on tam už vtedy nebude. Valach vyrozumel, že Šajban zavraždil a okradol krčmára.

Valach stratil chuť k životu, premáhal ho žiaľ. Ležal pod smrekovým porastom tvárou dolu, keď začul kroky. Uvedomil si, že to môže byť len Šajban. Skočil za najbližší strom a len čo sa Šajban priblížil, vyrútil sa naňho. Strhol sa súboj, po ktorom Valach ostal ležať na zemi. Tichý, krotký ako bez života. Premohla ho strašná túžba po pomste – chcel sa pomstiť Šajbanovi, ale najviac Malke. Pozbieral sa na nohy a pobral sa rovno k žandárom. Tí verili jeho slovám a vydali sa hneď do Jám.

Cestou späť sa mu kráčalo veselo. Zastavil sa v krčme, vypil tri poháriky a oznámil Malke, že bol v meste pri žandároch udať zbojníka, ktorý zabil Michalčíka. Malka celá obelela, tvár jej ochladla, pohľad sa jej chvel. Valach sa jej opýtal, či má rada toho zbojníka. Ona odpovedala, že ho musí mať rada, lebo je jej brat.

Vonku sa vzhmáhal hluk. Ktosi povedal, že žandári išli na salaš po Malkinho brata. Valach nečakal ani chvíľu, vyšiel von a bez dychu vybehol na Poľanu. Nevedel, či ho hnala dopredu zvedavosť alebo výčitky svedomia. Pod smrekom ležal Šajban, čakajúc na Malku, ktorá mu mala doniesť vypratú košeľu.

Na Poľane sa ukázala žandárska prilba a bolo počuť Malkin výstražný hlas – aj ona sa vybrala varovať svojho brata. Šajban hneď všetko pochopil a zmizol v hore. Bola tma na nepoznanie. Valach chvíľu počkal a potom prebehol pomedzi žandárov, aby ich zmiatol. Ozvali sa výstreli, no jeho chránila húština stromov. Šajbanovi sa podarilo utiecť a Valach bol spokojný. Odčinil to, čo Malke spôsobil. Tešil sa, pretože určite videla, ako riskoval život pre záchranu jej brata. Noc prežil v hore, ležiac pod ihličím, a ráno sa vybral na salaš.

Pred salašom našiel honelníka, ktorý mu oznámil, že baču odviedli žandári. Po chlapcových slovách ho striasla zima a šiel rovno do koliby, kde našiel Malku. „Ležala na holej zemi… a dolu ľavým ramenom stekal jej uzučký potôčik krvi.“ Bola mŕtva.


Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry (výber C). Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2006, 2010. ISBN 80-85471-43-4.
 3. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
 4. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 2. Brno: Vydavateľstvo Didaktis, 2010. ISBN 978-80-7358-159-6.
 5. Polakovičová, A. a kol. Literatúra III pre stredné školy. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-773-0.
 6. Švantner, F. Novely. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1976.

Kategória: Rozbory diel | Ostatné diela