Číslovky (numeráliá)

Číslovky sú plnovýznamové ohybné i neohybné slovné druhy. Vyjadrujú číselnú stránku reality. Označujú počty, množstvo, poradie, násobnosť a členenie. Majú vetnočlenskú platnosť – vo vete môžu zastupovať všetky vetné členy členy. S výnimkou nesklonných čísloviek majú číslovky menné gramatické kategórie. Určujeme pri nich rod, čísla, pád, vzor.

Môžu mať podobu podstatných mien (stotina, desatina), prídavných mien (prvý, druhý, tretí) a prísloviek (trikrát, dvojako). Na číslovky sa pýtame otázkami Koľko? Koľkí?

Delia sa na dve veľké skupiny:

 • určité – presné číselné vyjadrenie (päť, osem, sedemnásť, tridsať)
 • neurčité – vyjadrujú počet a číselné určenie nepresne (niekoľko, mnoho, málo)

Určité číslovky delíme na:

 • jednoduché
  • jeden, druhý, dvojitý, tretí, štyri, pätorako, sedem, sto, tisíc, milión, biliónty…
 • zložené
  • tridsať sedem, deväťdesiat osem, stosedem, tri milióny…

Všetky číslovky sa delia podľa špecifického číselného významu na:

 • základné (kardináliá)
 • skupinové (kolektíva)
 • radové (ordináliá)
 • druhové (špeciáliá)
 • násobné (multiplikatíva)

Základné číslovky (kardináliá)

Základné číslovky pomenúvajú počet a množstvo. Sú základnou skupinou čísloviek – ostatné číslovky vznikajú na ich základe. Pýtame sa na ne otázkou Koľko? Koľkí?

Určité základné číslovky

Označujú presný počet jednotiek; môžeme ich prepísať pomocou číselných znakov.

 • jednoduché: nula, jeden, štyri, sedem, osemnásť, dvadsať, tridsať, sto, tisíc, milión…
 • zložené: tridsaťpäť, osemdesiatštyri, dvesto, tristo, tisícštyristo…

Medzi určité základné číslovky zaraďujeme aj zlomkové číslovky, označujúce podielovú kvantitu: desatina sekundy, pol tretej, siedmych osmín, deväť pätín, štvrtina hodiny…

Číslovky pol a štvrť sú nesklonné; číslovka štvrť má tvar množného číslaštvrte.
Pozor. – polovica – ulica; polovička – žena.

V spojení pol hodiny, je slovo hodina zakončené na -y, pretože sa skloňuje podľa vzoru žena. V bežnej komunikácii sa často používa spojenie pol hodina, ktoré je nesprávne.

V hovorom štýle sa slová polovica/polovička často nesprávne nahrádzajú slovom polka (napr. polka chleba, polka masla). Slovo polka je síce spisovné, no označuje tanec v dvojštvrťovom takte.

Neurčité číslovky

Vyjadrujú neurčitý, nepresný počet – nemožno ich prepísať pomocou čísel. Neurčité číslovky sú:
mnoho, veľa, moc, hodne, niekoľko, málo, máličko, trocha, trošku, trošičku…

Skloňovanie základných čísloviek

Základná číslovka nula je ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru žena.
Základné číslovky jeden, dva, tri, štyri majú osobitné skloňovanie.

Skloňovanie číslovky jeden

sg.m. živ.m. neživ.ž. r.str. r.
Njedenjedenjednajedno
Gjednéhojednéhojednejjedného
Djednémujednémujednejjednému
Ajednéhojedenjednujedno
L(o) jednom(o) jednomjednejjednom
IjednýmjednýmjednouJedným
pl.Njednijednyjednyjedny
Gjednýchjednýchjednýchjedných
Djednýmjednýmjednýmjedným
Ajednýchjednyjednyjedny
L(o) jedných(o) jedných(o) jedných(o) jedných
Ijednýmijednýmijednýmijednými
 • V nominatíve plurálu sú všetky koncovky tvrdé, okrem mužského rodu životného
  • jedni muži – jedny poháre, ženy, deti
 • Ďalší rozdiel medzi životným a neživotným nachádzame v akuzatíve plurálu
  • vidím jedného kamaráta – jeden stôl
 • Tvary číslovky jeden môžu mať vo vete funkciu iného slovného druhu:
  • Na túto jednu (otázku) nepoznám odpoveď – podstatné meno
  • Stalo sa to v jeden (ten istý) rok – vymedzovacie zámeno
  • Prišli tam jedny (nejaké) dievčatá – neurčité zámeno
  • Chcel, aby sme to nakreslili jednou (rovnakou) farbou – prídavné meno
 • Rovnakým spôsobom ako číslovka jeden sa skloňuje číslovka nejeden
 • Číslovka jeden sa používa len zriedka, v bežnej komunikácii sa vynecháva. Jej použitím zdôrazňujeme počet
  • Dostal som päťku – Dostal som jednu päťku.
  • Kúpil som si tričko – Kúpil som si jedno tričko.
 • Ak stojí pred podst. menom má totožný rod, číslo i pád
  • jeden muž, jeden tanier, jedna žena, jedno dieťa
 • Ak stojí samostatne označuje číselný údaj a je mužského rodu
  • učebňa číslo jeden, Mierova jeden (Mierova 1)

Skloňovanie číslovky dva


m. živ.m. neživ.ž. r.; str. r.
Ndvajadvadve
Gdvochdvochdvoch
Ddvomdvomdvom
Advochdvadve
Ldvochdvochdvoch
Idvoma/dvomidvoma/dvomidvoma/dvomi
 • Tvary číslovky dva sa líšia v N a A
  • N: dvaja muži, dva taniere, dve ženy, dve deti
  • A: vidím dvoch chlapov, dva stoly, dve dievčatá, dve perá
 • V inštrumentáli je možné použiť dvojtvar dvoma/dvomi
 • Pri počítaní, napr. v matematike, má číslovka dva tvar m. r. neživ.
  • šesť krát dva je dvanásť
 • rovnakým spôsobom skloňujeme aj tvary obidvaja, obidva, obidve

Skloňovanie čísloviek tri a štyri


Tri (m. živ.)Tri (ostatné rody)Štyri (m. živ.)Štyri (ostatné rody)
Ntrajatrištyriaštyri
Gtrochtrochštyrochštyroch
Dtromtromštyromštyrom
Atrochtrištyrochštyri
Ltrochtrochštyrochštyroch
Itroma/tromitroma/tromištyrmištyrmi
 • Rozdiely medzi m. živ. a ostatnými rodmi sú v N a A
  • N: traja/štyria muži; tri/štyri stoly, ženy, deti
  • A: troch/štyroch mužov; trom/štyrom stolom, ženám, deťom
 • Pri číslovke tri sa v inštrumentáli používa dvojtvar troma/tromi
 • Pozor číslovka štyri má v inštrumentáli len jeden tvar štyrmi – tvar štyrma neexistuje.

Podľa vzoru päť sa skloňujú číslovky päťdeväťdesiatdeväť.


m. živ.ostatné rody
Npäť, piatipäť
Gpiatichpiatich
Dpiatimpiatim
Apäť, piatichpäť
Lpiatichpiatich
Ipiatimipiatimi
 • Tieto číslovky majú vždy mäkkú koncovku -i: piati, siedmi, desiati, dvadsiati…

a rovnako aj prípony -ich, -im, -imi

 • číslovky zakončené na jedensú vždy nesklonné
  • od dvadsaťjeden chlapov, s dvadsaťjeden ženami
 • Od číslovky dvadsaťdva sa pri skloňovaní píšu jednotky oddelene
  • s dvadsiatimi štyrmi športovcami, od dvadsiatich siedmich ľudí

Skloňovanie vybraných čísloviek

 • číslovka sto sa skloňuje podľa vzoru mesto, len keď stojí samostatne

sg.pl.
Nstostá
Gstasto
Dstustám
Astostá
Lstestách
Istomstami
 • Ak stojí číslovka tisíc samostatne, skloňuje sa podľa vzoru stroj
  • V spojeniach s podstatným menom sa obyčajne neskloňuje alebo sa skloňuje podľa vzoru päť.
 • Číslovky milión, bilión, trilión sa skloňujú podľa vzoru dub
  • miliarda sa skloňuje podľa vzoru žena.

Slová stovka a tisícka pomenúvajú čísla alebo skupiny ľudí, vecí, predmetov s počtom sto, resp. tisíc. Tieto výrazy nezaraďujeme medzi číslovky, sú to podstatné mená ženského rodu.

Neurčité základné číslovky mnoho, veľa, málonesklonné.

Skupinové číslovky (kolektíva)

Označujú počet ako súhrn osôb, vecí, predmetov atď., sú nesklonné. Pýtame sa na ne otázkou Koľko? Používajú sa najmä pri:

 • pomnožných podstatných mien:
  • jedny husle, dvoje nohavíc, osmoro okuliarov…
 • podstatných menách pomenúvajúcich predmety v páre:
  • dvoje topánok, troje rukavíc…
 • vyjadrení súhrnného počtu:
  • štvoro detí, šestoro jabĺk…
 • označení podstatných mien vo viazaných množstvách:
  • troje zápaliek, pätoro skrutiek…
 • ustálených výrazoch:
  • Desatoro Božích prikázaní…
  • Poznámka. Výraz desatoro sa využíva aj ako podstatné meno označujúce súbor pravidiel, návodov, predpisov (napr. lekárske desatoro, novinárske desatoro, desatoro správneho politika…). V prípade, že označuje Božie prikázania, píše sa s veľkým D.

Určité skupinové číslovky
dvoje, troje, štvoro, pätoro, šestoro…

Neurčité skupinové číslovky
viacero – jediná spisovná neurčitá skupinová číslovka

Tvorenie skupinových čísloviek

Skupinové číslovky sú utvorené od základných čísloviek pomocou prípon:

 • -oje dvoje, troje
 • -oro štvoro, pätoro, šestoro, sedmoro…

Pozor! – Skupinové číslovky utvorené od základných čísloviek dva a trivždy zakončené na -ojedvoje, troje, výrazy dvojo a trojonesprávne.

Radové číslovky (ordináliá)

Radové číslovky vyjadrujú číselné postavenie – poradie počítaného javu. Majú podobu prídavných mien (prvý, druhý, tretí, posledný, piaty…) alebo prísloviek (prvýkrát, druhý raz…).

Určité radové číslovky – môžeme ich vyjadriť číselnými znakmi.
1. prvý; 3. tretí; 20. dvadsiaty, 100. stý…

Neurčité radové číslovky
niekoľký, posledný, ostatný (vo význame posledný)

Tvorenie radových čísloviek

Radové čísla sa tvoria od základných čísloviek, a to:

 • Nepravidelne – číslovky jeden, dva, tri, štyri
  • jeden – prvý, dva – druhý, tri – tretí, štyri – štvrtý
 • Pravidelne – radové číslovky od päť a vyššie. Tvoria sa pomocou prípon -ý/-tý, -á/-tá
  • príponaý:
   • sedem – siedma,deväť – deviate,desať – desiaty, dvadsať – dvadsiaty…
  • prípona –:
   • nula – nultý, milión – miliónty, bilión – biliónty, miliarda – miliardtý

Ak je radová číslovka vyjadrená číslicou, píšeme za ňou bodku a ďalšie slovo píšeme malým písmenom:

 • 20. strana – dvadsiata strana, 8. kapitola ôsma kapitola…

Ale – ak stojí radová číslovka za určeným podstatným menom alebo označuje letopočet bodku za ňou nepíšeme:
strana 20; kapitola 8…
Pozor! – číslovka sto stý, ale číslovky dvesto – dvojstý, tristo – trojstý. Výrazy dvestý a tristý sú nespisovné.

Skloňovanie radových čísloviek

Radové číslovky majú adjektívne skloňovanie – skloňujú sa podľa vzorov prídavných mien.

 • Zakončené na -y/ sa skloňujú podľa vzoru pekný:
  • prvý, druhý, štvrtý…
 • podľa vzoru cudzí skloňujeme radové číslovky:
  • tretí a tisíci

Pravopis a výslovnosť radových čísloviek

 • Musíme rozlišovať koncovky v pravopise aj vo výslovnosti, napr.
  • Oženil sa vo svojich tridsiatich rokoch. [-ťich] – slovo predstavuje základnú číslovku označujúcu počet (Koľko mal rokov, keď sa oženil?).
  • Oženil sa v tridsiatych rokoch minulého storočia. [-tich] – slovo predstavuje radovú číslovku označujúcu poradie (V ktorých rokoch minulého storočia v poradí?).

Násobné číslovky (multiplikatíva)

Násobné číslovky vyjadrujú koľko ráz sa určitý dej, jav, činnosť opakuje, vyskytuje ap. Pýtame sa na ne Koľkokrát? Koľko ráz? Koľkonásobne? Koľkonásobný? Po koľký raz? Ak sa pýtame:

 • Koľkonásobný? – majú povahu prídavného mena – skloňujú sa
  • dvojnásobný, desaťnásobného, trojnásobnej
 • Koľkokrát/koľko razy/ráz? – majú povahu nesklonných čísloviek
  • dvakrát/dva razy, osemkrát/osem ráz
 • Koľkonásobne – majú povahu prísloviek – neskloňujú sa
  • trojnásobne, sedemnásobne, osemnásobne, stonásobne

Slová koľkonásobný a koľkonásobne, ktorými sa pýtame na radové číslovky, sú opytovacími číslovkovými zámenami – nie sú to číslovky.

Skloňovanie násobných čísloviek

Násobné číslovky, ktoré majú podobu prídavných mien (sú zakončené na -násobný, -itý), sa skloňujú podľa vzoru pekný, napr. dvojnásobný majster sveta – dvojnásobní majstri sveta

Násobné číslovky s časťou -krátnesklonné.

Ak je pomocné podstatné meno raz v samostatnom postavení číslovkového výrazu, skloňuje sa podľa vzoru dub (po jednom raze, z piatich razov).

Raz a -krát – písanie spolu a oddelene

Číslovky obsahujúce časť -krát sa píšu spolu: päťkrát, dvakrát, trikrát.
Číslovky obsahujúce časť -raz/-ráz/-razy sa píšu oddelene: jeden raz, dva razy, sedem ráz, tri razy.

Druhové číslovky (špeciáliá)

Druhové číslovky označujú počet druhov určitých vecí, dejov, javov. Pýtame sa na ne otázkou koľkoraký?/koľkorako?
Tvoria sa zo skupinových čísloviek pomocou prípon:

 • -aký/-aká/-aké majú podobu prídavných mien, plnia úlohu zhodného prívlastka
  • dvoje – dvojaký, troje – trojaká, štvoraké, pätoraké…
 • -ako – majú podobu prísloviek
  • dvoje – dvojako, trojako, štvorako, pätorako…

Ohybné druhové číslovky sa skloňujú podľa vzoru pekný.

Určité druhové číslovky
jednaký, jednako, dvojaký, dvojako, trojaký, štvoraký…

Neurčité druhové číslovky
mnohoraký, mnohorako, niekoľkoraký, niekoľkorako…

Funkcia číslovky vo vete

 • podmet
  • Dvaja prišli neskoro.
 • súčasť slovesno-menného prísudku
  • V tíme sú ôsmi.
 • predmet
  • Už porazili šiestich.
 • prívlastok
  • V prvom kole získali najvyšší počet bodov.
 • príslovkové určenie
  • Mnohorako namaľovaný obraz je ozdobou hlavnej siene.

Štylistické využitie čísloviek

Určité číslovky sa vyskytujú v jazykových prejavoch, v ktorých je nutná presnosť číselných údajov, štatistík, grafov ap. Nájdeme ich najmä v náučnom(chrbtica má sedem krčných stavcov), administratívnom(odsúdený na dobu 18 mesiacov) a publicistickom štýle(klub kúpil hráča za 28 miliónov).

Výskyt neurčitých čísloviek je frekventovanejší v hovorovom(museli spreneveriť státisíce) a rečníckom štýle(mnohí ste sa neraz zamysleli…).

Magický a symbolický charakter niektorých čísel sa využíva v umeleckom a rečníckom štýle, napr. číslo 3 a jeho násobky (M. Figuli: Tri gaštanové kone – 3 hlavné postavy, 3 gaštanové kone, 3 úlohy, 3 stretnutia); biblické čísla, napr. 12 (dvanásť apoštolov) atď.

Iné štylistické využitie čísloviek, napr.

 • V expresívnych prejavoch môžeme využiť antonymickú dvojicu prvý a posledný
  • Dnes som tu bol prvý- aj poslednýkrát!
 • Gradácia – číslovkami môžeme stupňovať text, napr.
  • Nepremenil ani prvú, ani druhú a ani tretiu gólovú šancu.
 • Hyperbola – číslovkami môžeme zveličovať, napr.
  • Tento film som videla už miliónkrát.

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-719-8.
 3. Kolektív autorov. Gramatika súčasnej slovenčiny. Bratislava: Lingea, 2016. ISBN 978-80-8145-117-1.
 4. Kolektív autorov. Morfológia slovenského jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1966.
 5. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.

Kategórie: Slovenčina | Morfológia