Dotyky – Miroslav Válek

Dielo: Dotyky (rok vydania 1959)Autor: Miroslav Válek (1927 – 1991)Narodil sa v Trnave, študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Pracoval ako redaktor v...

Rozprávanie (ako napísať rozprávanie?)

Rozprávanie je základný slohový útvar rozprávacieho slohového postupu. Zachytáva určitý príbeh, sleduje dejovú líniu, ktorá saodohráva v čase a priestore. Je jedným z najzovretejších...

Metafora

Metafora vzniká porovnávaním, prenášaním významu na základe vonkajšej podobnosti niektorých znakov – podobnosť tvarov, funkcií, vlastností, farieb, rozsahu, množstva atď.Metafora sa skladá z troch...

Číslovky (numeráliá)

Číslovky sú plnovýznamové ohybné i neohybné slovné druhy. Vyjadrujú číselnú stránku reality. Označujú počty, množstvo, poradie, násobnosť a členenie. Majú vetnočlenskú platnosť – vo...

Diakritické a interpunkčné znamienka

Diakritické znamienka Diakritické znamienka sú grafické znaky s rozlišovacou funkciou (rozlišujú písmená), ktoré zároveň môžu meniť výslovnosť písmena alebo celého slova.V slovenčine poznáme štyri základné...

Historizmy, archaizmy, zastarané slová a neologizmy

Slová z hľadiska doby vzniku rozdeľujeme na historizmy, archaizmy, zastarané slová a neologizmy. Historizmy Historizmy sú slová, ktoré označujú osoby, predmety, javy, ktoré už nejestvujú (zanikli),...

Opisný slohový postup

Opisný slohový postup sa zameriava na zachytenie vlastností a znakov prostredia, osôb, predmetov a javov. Pri opise sa využíva logický postup a následnosť činností....

Zápor v slovenčine

Záporom (negáciou) meníme platnosť významu pôvodnej vety (výpovede). Zápor vyjadruje opačné tvrdenie ako pôvodná veta. Ona je šikovná – Ona nie je šikovná.Byť či nebyť? Druhy...

Kryosféra

Kryosféra (z gr. kryos – ľad, mráz) je časť fyzicko-geografickej sféry, ktorá označuje tú časť našej planéty, na ktorej sa voda dlhodobo vyskytuje v pevnom...

Lomka

Lomka (/) je interpunkčné znamienko v podobe šikmej čiary.Niekedy sa stretávame aj s nespisovným označením lomítko. Toto slovo je prebraté z češtiny a v...