Snežienky & biblie – Jozef Urban

Dielo: Snežienky & biblie (rok vydania 1996)Autor: Jozef Urban (1964 – 1999) Narodil sa v Košiciach, vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Pracoval ako redaktor,...

Beletrizovaný životopis (ako napísať beletrizovaný životopis?)

Beletrizovaný životopis patrí do umeleckého štýlu a opisného slohového postupu. Zachytáva priebeh celého života osoby. Autor si vyberie niekoľko kľúčových faktov zo života osoby...

Metafora

Metafora vzniká porovnávaním, prenášaním významu na základe vonkajšej podobnosti niektorých znakov – podobnosť tvarov, funkcií, vlastností, farieb, rozsahu, množstva atď.Metafora sa skladá z troch...

Slovo. Lexikálny a gramatický význam slova

Slovo je základná stavebná jazyková jednotka pozostávajúca z jednej alebo viacerých morfém (písmen). Ide o základný prostriedok jazykovej komunikácie. Má ustálenú grafickú aj zvukovú...

Slohové postupy a slohové útvary/žánre

Slohový postup je spôsob, akým sa jednotlivé zložky textu skladajú, obsahovo členia, spájajú a usporadúvajú do zmysluplného celku so zreteľom na funkciu jazykového prejavu...

Podraďovacie súvetie

PODRAĎOVACIE SÚVETIE (HYPOTAKTICKÉ) Podraďovacie súvetie je spojenie dvoch viet, ktoré sú syntakticky a gramaticky nerovnocenné – jedna veta je nadradená (hlavná) a druhá veta je...

Predložky (prepozície)

Predložky sú neplnovýznamové neohybné slovné druhy, ktoré sa spájajú s podstatnými menami, prídavnými menami, zámenami a číslovkami. Vyjadrujú okolnostné, predmetové a prívlastkové vzťahy medzi...

Komunikácia

Komunikácia (z lat. communicare – dorozumievať, oznamovať) je proces vymieňania alebo odovzdávania informácií, myšlienok pomocou dorozumievacích prostriedkov. Môže mať verbálnu alebo neverbálnu formu. Jazyk a...

Bioklimatické pásma a zóny

V dôsledku nepravidelného guľovitého tvaru planéty Zem sa na jednotlivé územia dostáva rozličné množstvo slnečného žiarenia. Najviac lúčov dopadá na rovníkové oblasti a smerom k pólom sa...

Pravidlo o rytmickom krátení

Pravidlo o rytmickom krátení je pravidlo, ktoré ovplyvňuje dĺžku slabík v slovenčine. Podľa tohto pravidla v slovenčine nemôžu dve dlhé slabiky nasledovať bezprostredne za...