Jozef Mak – Jozef Cíger-Hronský

Dielo: Jozef Mak (rok vydania 1933)Autor: Jozef Cíger-Hronský (1896 – 1960) Narodil sa vo Zvolene, do školy chodil v Krupine, absolvoval učiteľský ústav v Leviciach,...

Charakteristika osoby (ako napísať charakteristiku?)

Charakteristika Charakteristika osoby je výstižný opis zachytávajúci typické vlastnosti osoby. V charakteristike sa autor sústreďuje na vnútorné (povahové vlastnosti, schopnosti, postoje, názory, temperament, vzťah osoby...

Metafora

Metafora vzniká porovnávaním, prenášaním významu na základe vonkajšej podobnosti niektorých znakov – podobnosť tvarov, funkcií, vlastností, farieb, rozsahu, množstva atď.Metafora sa skladá z troch...

Obohacovanie slovnej zásoby

Slovná zásoba sa neustále mení. Zmeny v slovnej zásobe sa uskutočňujú: pohybom slov medzi centrom a periférnou časťou – slová prechádzajú z periférie slovnej zásoby...

Rečnícky štýl

Rečnícky štýl je subjektívno-objektívny štýl využívajúci sa v súkromnej i verejnej komunikačnej sfére. Prostredie môže byť oficiálne (napr. politická reč), polooficiálne (napr. zhromaždenie v...

Časová modulácia reči

Tempo Tempo reči súvisí s rýchlosťou artikulácie a predstavuje množstvo slabík (alebo slov) vyslovených za jednotku času (napr. počet slov vypovedaných za 10 sekúnd). Tempo...

Citoslovcia (interjekcie)

Citoslovcia sú neohybné a neplnovýznamové slovné druhy vyjadrujúce cit, vôľu alebo napodobňujúce zvuky. Nie sú vetnými členmi, vetnočlenskú platnosť majú iba v prípade, že...

Formy národného jazyka

Národný jazyk je prirodzený živý jazyk národného spoločenstva. Je to zložitý, územne vymedzený, vnútorne diferencovaný a sociálne rozvrstvený systém, ktorý zahŕňa veľké množstvo jazykových...

Kryosféra

Kryosféra (z gr. kryos – ľad, mráz) je časť fyzicko-geografickej sféry, ktorá označuje tú časť našej planéty, na ktorej sa voda dlhodobo vyskytuje v pevnom...

Lomka

Lomka (/) je interpunkčné znamienko v podobe šikmej čiary.Niekedy sa stretávame aj s nespisovným označením lomítko. Toto slovo je prebraté z češtiny a v...