Písanie i/y v koncovkách prídavných mien (cvičenie 4)

#1. prenikavý hus_ gagot

#2. na napnut_ch lanách

#3. od mamut_ch mláďat

#4. sviež_ vzduch

#5. pod spadnut_m stromom

#6. matk_na blúzka

#7. s gréck_m filozofom

#8. slávn_ spisovateľ

#9. literatúra pre dospel_ch

#10. sestrin_ známi

Vyhodnotiť

Výsledok

-