Obálka (ako vypísať obálku?)

Súkromné listy či pohľadnice patria do formy korešpondencie, ktorá ustupuje do úzadia. Napriek tomu, že sú v dnešnej modernej dobe vo veľkej miere nahrádzané elektronickou formou komunikácie, sa stále využívajú. Posielajú sa poštou v papierovom obale – v obálke. Obálka má dve strany: prednú (adresnú časť – strana obálky bez chlopne) a zadnú. Na prednú časť sa píše adresa odosielateľa, adresa adresáta a lepí sa poštová známka.

Na to, aby bola obálka doručená príslušnému adresátovi, musí byť správne napísaná adresa.

Adresa

Adresy v poštovom styku predstavujú jedinečné údaje, ktoré umožňujú doručenie zásielky konkrétnej osobe, na konkrétne miesto. Z Hľadiska čitateľnosti je najvyhovujúcejšie uvádzať adresu výpočtovou technikou. Ak píšeme adresu na počítači alebo inom zariadení, veľkosť písma nemôže byť menšia ako 3 mm. Píše sa latinským písmom a arabskými číslicami. Text musí byť čitateľný, prehľadný, bez škrtanie a prepisovania, jednotlivé písmená musia byť zreteľne rozlíšiteľné.

Ak obálku vypisujeme rukou, je ideálne použiť modré pero. Nie je dovolené písať obyčajnou ceruzkou, atramentovým perom, červenou farbou, akoukoľvek zmazateľnou látkou alebo prostriedkom obsahujúcim luminiscenčné farbivo.

Označenie odosielateľa

Adresa odosielateľa sa umiestňuje v ľavej hornej štvrtine prednej, adresnej strany obálky (strana obálky bez chlopne). Odosielateľ uvedie:

  • meno a priezvisko (aj prípadné tituly)
  • adresu – ulicu a orientačné číslo, príp. súpisné číslo
  • poštové smerovacie číslo (PSČ) a obec

Ak posiela list do zahraničia, uvedie aj krajinu (SLOVENSKO).

Poznámka. Poštové smerovacie číslo (PSČ) je číselne označenie, ktoré sa používa v poštovom styku ako súčasť adresy. Je to označenie obvodu dodávacej pošty, ktoré slúži na uľahčenie automatickej identifikácie miesta doručenia.

Je to 5-miestne číselné označenie, prvé tri číslice sú oddelené medzerou od posledných dvoch. Medzi poslednou číslicou a názvom dodávacej pošty sa píšu dve medzery, napr.
949 01 Nitra 1
841 05 Bratislava
040 14 Košice 14

Pi vyhľadávaní poštových smerovacích čísel ulíc, obcí a pôšt môžete využiť stránku psc.posta.sk

Označenie adresáta

Adresa adresáta sa umiestňuje v pravej dolnej štvrtine prednej, adresnej strany obálky (strana obálky bez chlopne). Ak je adresátom fyzická osoba, začína sa oslovením (Vážený pán, Vážená pani ap.). Potom odosielateľ uvedie:

  • meno a priezvisko, alebo názov organizácie
  • názov ulice a orientačné číslo, príp. súpisné číslo
  • poštové smerovacie číslo (PSČ) a obec

Pri zásielkach adresovaných do zahraničia uvedie v poslednom riadku názov krajiny určenia (napr. DEUTSCHLAND).

Poštová známka

Poštová známka je cenina, ktorá slúži ako doklad o zaplatení poštového poplatku. Obyčajne má formu malého papierového štvorčeka, ktorý je prilepený na obálke (väčšinou v pravom hornom rohu prednej strany obálky).

Obálka – vzor


Kategória: Ako napísať | Písomnosti v našom živote | Maturitné útvary/žánre