Náučný štýl

Náučný štýl je objektívny odborný štýl. Je to štýl verejných, vedecko-náučných a populárno-náučných jazykových prejavov. Útvary/žánre náučného štýlu môžu mať formu súvislého alebo nesúvislého textu. Využívajú sa v nich výrazové prostriedky spisovného jazyka.

Náučný štýl je jedným z najnáročnejších jazykových štýlov. Má veľké nároky a požiadavky na adresáta, vyžaduje určitý stupeň vzdelania a poznatkov. Podľa úrovne, náročnosti obsahu a formy sa náučné jazykové prejavy delia na:

 • vedecko-náučné – pre úzky okruh špecialistov, vedcov, odborníkov
 • populárno-náučné (popularizačné) – pre širšiu verejnosť

Vedecko-náučné jazykové prejavy

Znaky

 • oboznámenie odborného publika s vedeckými objavmi, výsledkami ap.
 • výber relevantných, významných faktov
 • presná vedecká citácia, argumentácia, kauzalita
 • stereotypná štylizácia
 • cudzie slová, internacionalizmy, odborná terminológia (termíny z určitého odboru sa nevysvetľujú, publikum zložené z odborníkov im rozumie)
 • nocionálne jazykové prostriedky
 • knižné slová
 • oznamovacie vety, zložené súvetia, zložité vetné a polovetné konštrukcie
 • enumerácia (vymenúvanie názvov, autorov, údajov…)
 • presné údaje a neverbálne prostriedky (tabuľky, grafy, mapy, schémy…)
 • rozsiahly zoznam použitej literatúry, citácií a zdrojov obrázkov

Vedecko-náučné slohové útvary/žánre

 • vedecká monografia
 • vedecký referát (koreferát)
 • vedecká prednáška
 • odborný článok
 • vedecká štúdia
 • dizertácia
 • poster na vedeckej konferencii
 • vedecká recenzia, posudok

Cieľ

 • spracovať objavené, oboznámiť odborné publikum s vedeckým objavom, objasniť výsledky výskumu a sprostredkovať informácie, poznatky špecialistom z daného odboru

Populárno-náučné jazykové prejavy

Znaky

 • rozširovanie poznatkov a znalostí širokej verejnosti o vedeckých objavoch, výsledkoch ap.
 • výber najzaujímavejších informácií a faktov
 • zjednodušené a voľnejšie vyjadrovanie, citácia je často nahradená parafrázou, no zachováva sa správna kauzalita a argumentácia
 • pestrejšia štylizácia, využívajú sa prvky z publicistického štýlu a beletristické prostriedky s cieľom oživiť text, zaujať čitateľa, upútať jeho pozornosť
 • uprednostňujú sa zaokrúhlené číselné údaje, zjednodušené názvy, odborné termíny sú nahrádzané domácimi slovami
 • prítomné sú aj expresívne, hodnotiace a presvedčovacie jazykové prostriedky
 • jednoduchšia a menej stereotypná syntax, okrem oznamovacích viet sa vyskytujú aj opytovacie vety s cieľom vzbudiť záujem
 • zjednodušené neverbálne textové prostriedky (grafy, mapy…)
 • výber použitej literatúry

Populárno-náučné slohové útvary/žánre

 • populárno-náučná monografia
 • populárno-náučná prednáška
 • populárno-náučná recenzia
 • populárno-náučný článok
 • encyklopédia – špeciálny populárno-náučný žáner, náučné dielo, ktoré prehľadnou slovníkovou formou poskytuje zhrnuté poznatky, informácie z jednotlivých alebo všetkých vedeckých odborov širokej verejnosti

Cieľ

 • oboznámiť širokú verejnosť s vedeckými objavmi, výsledkami a poskytnúť im také vysvetlenie, ktorému porozumie čo najširšie publikum (aj laici)

Znaky náučného štýlu

Verejnosť

 • verejná vedecká komunikácia
 • používajú sa výlučne jazykové prostriedky spisovného jazyka
 • text je vystavený možnému posudku, recenzii, polemike ap.

Písomnosť

 • jazykové prejavy náučného štýlu majú písanú podobu
 • hovoreným prejavom predchádza písomná príprava
 • využitie neverbálnych prostriedkov (grafy, tabuľky, schémy, vzorce ap.)

Monologickosť a pseudodialogickosť

 • útvary majú predovšetkým monologickú podobu
 • adresát je neprítomný (väčšinou sa však očakáva reakcia, napr. posudok, recenzia práce alebo diela)

Pojmovosť

 • používajú sa nocioálne, neutrálne slová
 • absentujú citovo príznakové slová
 • prítomné sú termíny, pojmy, definície

Odbornosť

 • odborná terminológia príslušného vedného odboru (domáca i medzinárodná)
 • pracuje sa s presnými údajmi (čísla, merania, štatistiky) a faktami
 • využíva sa autorský plurál, autor je v úzadí
 • fakty sú podopreté dôkazmi, príkladmi z praxe, citáciou iných odborníkov

Výrazové prostriedky náučného štýlu

Lexikálne prostriedky

 • odborné slová, názvy, termíny
 • nocionálne a knižné slová
 • cudzie slová a internacionalizmy
 • skratky a značky
 • viacslovné pomenovania (multiverbizácia)
 • združené pomenovania

Morfologické prostriedky

 • autorský plurál
 • neosobné vyjadrovanie
 • trpný rod
 • neurčité slovesné tvary (príčastia, prechodníky)
 • častý výskyt mien a názvov
 • gnómický prézent (štylistické využitie prítomného času; vety všeobecnej platnosti, napr. slová za a pred patria medzi predložky)

Syntaktické prostriedky

 • dvojčlenné oznamovacie vety
 • podraďovacie a zložené súvetia (súvetia môžu byť zložitejšie, pretože čitateľ má možnosť prečítať si text viackrát)
 • polovetné konštrukcie
 • parentéza – vsuvka (modifikácia vetnej skladby)
 • enumerácia – vymenúvanie, vypočítavanie (viacnásobné vetné členy)
 • nadvetné syntaktické prostriedky (odseky, kapitoly, odstupňovanie textu)

Neverbálne prostriedky

 • číselné údaje
 • tabuľky, grafy, schémy, vzorce, rôzne iné prílohy
 • obrazové materiály, nákresy a ilustrácie
 • mapy
 • označovanie kapitol, odsekov, obrázkov (číslicami alebo písmenami)

Slohové postupy náučného štýlu

 • Výkladový slohový postup
  • dominantný slohový postup v náučnom štýle
  • základom je analýza a hodnotenie určitého javu, objasnenie zmyslu niečoho, vysvetlenie logických príčinných a následných súvislostí javu
 • Opisný slohový postup
  • je súčasťou dlhších a náročnejších výkladových textov
  • v náučnom štýle sa vyskytuje, napr. odborný opis, ktorý presne zachytáva znaky, tvary a vlastnosti predmetu (napr. anatomické štruktúry v lekárskych vedách) a opis pracovného postupu (napr. pracovný postup pri chemických/fyzikálnych experimentoch)
  • prítomné môžu byť aj rôzne ilustrácie a schémy
 • Informačný slohový postup
  • je súčasťou opisných útvarov (napr. vypočítavanie pomôcok, laboratórneho skla, nádob pri opise pracovného postupu nejakého experimentu)
  • vymenúvanie autorov, diel…
  • enumerácia údajov, čísel, faktov, štatistík ap.
  • prevláda v populárno-náučných jazykových prejavoch, odborných referátoch a recenziách
 • Rozprávací slohový postup
  • využíva sa najmä v motivačných častiach textu v náučných jazykových prejavoch určených mladším prijímateľom

Kompozícia textov náučného štýlu

Texty náučného štýlu by mali byť kompozične zrozumiteľné, jasné s cieľom vylúčiť dvojzmyselnosť a omyl, prehľadné, umožňujúce ľahkú orientáciu čitateľa v texte. Práve preto sa dbá na prehľadné grafické členenie textu a bezpríznakové vyčleňovanie odsekov.

Vonkajšia kompozícia slohových útvarov/žánrov náučného štýlu môže byť rôzna, jej forma najčastejšie závisí od krajiny, vedného odboru, ale aj od adresátov, ktorým je určená.
Kompozícia útvarov náučného štýlu, ktoré sú určené na ústne prednesenie, vychádza aj z prvkov rečníckeho štýlu.

Kompozícia vedecko-náučného textu

1. Úvodná časť

 • titul/názov
 • meno autora/kolektívu autorov
 • abstrakt –krátka, výstižná charakteristika obsahu náučného textu v cudzom jazyku
 • predhovor – vyčlenený ako samostatná časť publikácie, jeho súčasťou je charakteristika práce, jej hodnotenie, prínos, kontext a vzťah k príbuzným prácam
 • úvod
  • uvádza čitateľov do problematiky práce, oboznamuje ich s témou práce a zdôvodňuje jej výber; oboznamuje prijímateľov s predmetom výskumu a rovnako aj so stanoveným cieľom práce; popisuje štruktúru práce, uvádza metódy a postupy použité pri jej tvorbe
  • jeho súčasťou môžu byť aj bibliografické údaje – literatúra, z ktorej autor vychádzal pri spracovaní teoretickej časti

2. Jadro

 • najdlhšia časť práce
 • člení sa na diely, odseky, kapitoly a podkapitoly
 • autor spracúva informácie z odborných zdrojov
 • analyzuje problém, ktorý autor skúmal
 • popisuje metódy a postupy práce
 • využívajú sa citácie a parafrázy

3. Záverečná časť

 • tvorená samostatným odsekom
 • autor zhrňuje výsledky a hodnotí prácu
 • ak sa v práci nenachádza abstrakt, je súčasťou záveru aj resumé (záverečný súhrn)
 • citovaná a použitá literatúra, iné použité zdroje
 • vecný a pojmový register

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 3. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-733-4.
 3. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.

Kategória: Slovenčina | Štylistika