Žiadosť (ako napísať žiadosť?)

Žiadosť je slohový útvar/žáner administratívneho štýlu. Je to druh úradného listu s veľmi širokým uplatnením. Žiadosť je stručná, vecná, zdvorilá a dodržuje požiadavky STN (slovenskej technickej normy. V každej žiadosti je uvedený autor (podávateľ) a rovnako aj adresát. Písať by sa mala výlučne na čistý biely papier formátu A4.

Obsah a kompozícia žiadosti

1.) Záhlavie

Obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu – čiarkou sa oddeľuje ulica s číslom, poštové smerovacie číslo.

2.) Adresa príjemcu

Podľa noriem STN sa adresa príjemcu v žiadostiach bez predtlače píše na ľavo, od rovnakej zvislice ako text. Ak sa úradná listina posiela v obálke s okienkom (priesvitná časť umiestnená vpravo dole), adresa príjemcu sa píše vpravo.

3.) Miesto a dátum

Píše sa vždy vpravo v poradí: deň, mesiac, rok. Píše sa do jedného riadku alebo do dvoch a bez bodky na konci:

Bratislava 9. septembra 2019

alebo

Bratislava
09.09.2019

4.) Vec/Nadpis žiadosti

Stručne uvádza to, o čo sa žiada. Považuje sa za názov, preto za ním nepíšeme bodku. Ak heslo Vec je predtlačené, obsah žiadosti sa napíše pod heslo a vyznačí sa podčiarknutím, boldom, alebo ich kombináciou.

Vec
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

Ak heslo Vec nie je predtlačené, obsah žiadosti sa heslovito uvedie po vynechaní dvoch prázdnych riadkov.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
Prijatie do pracovného pomeru – žiadosť

5.) Text žiadosti

Obsahuje presnú formuláciu požiadavky. Prináša všetky podstatné, základné a dôležité informácie.

Oslovenie (píše sa, ak je text adresovaný konkrétnemu príjemcovi) sa píše od ľavej zvislice textového stĺpca. Medzi textom a oslovením sa vynecháva jeden prázdny riadok.

Podľa potreby sa text môže členiť na odseky. Odseky sa môžu písať:

  • od ľavej zvislice textového stĺpca s tým, že sa medzi odsekmi vynechá jeden prázdny riadok
  • so zarážkou od ľavej zvislice (o 5 medzier, prípadne s tabulátorom nastaveným na 1,25 cm).

Medzi odsekmi sa môže vynechať prázdny riadok. Odseky môžeme písať viacerými spôsobmi, no v jednej písomnosti musí byť ich úprava vždy jednotná.

6.) Záver

Záver je samostatným odsekom, píše sa od rovnakej zvislice ako predchádzajúce odseky. Od posledného riadka textu sa oddeľuje jedným prázdnym riadkom. Obsahuje stereotypne opakujúce sa zdvorilostné formulky (stereotypné vyjadrovanie je charakteristickým znakom administratívneho štýlu).

Ak záver končí pozdravom, za vetou nepíšeme žiadne interpunkčné znamienka!

S pozdravom
(vynechanie riadka)

Vlastnoručný podpis odosielateľa
(Inštitúcia alebo firma na toto miesto pridáva pečiatku)

Podpis
Podpis sa umiestňuje v pravej polovici. Ak súčasťou listu nie je pečiatka, umiestňuje sa dva až tri riadky pod textom.

7.) Prílohy

Heslo Prílohy sa píše vľavo dole, pred heslom prílohy sa pod posledným textom žiadosti vynechajú štyri prázdne riadky.

Prílohy
Životopis
Motivačný list

Žiadosť – vzor


Zdroje

  1. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-685-6.

Kategória: Ako napísať | Písomnosti v našom živote | Maturitné útvary/žánre