Písanie i/y v koncovkách prídavných mien (cvičenie 5)

#1. dlhý žiraf_ krk

#2. potopen_ vrak

#3. dokument o bocian_ch hniezdach

#4. rozprávka so šťastn_m koncom

#5. nespokojn_ zamestnanci

#6. má rád vesel_ch ľudí

#7. cudzí módn_ návrhár

#8. bez merateľn_ch výsledkov

#9. pozeral dychtiv_mi očami

#10. s malými vtáč_mi mláďatami

Vyhodnotiť

Výsledok

-