Zátvorky

Zátvorky sú interpunkčné znamienka, ktoré slúžia na oddelenie rôznych častí textu alebo na ohraničenie poznámok, počtových výrazov alebo iných údajov vložených do textu.
Zátvorky poznáme: 1. okrúhle ( ), 2. hranaté [ ], 3. lomené < > alebo〈 〉, 4. zložené { }.

Okrúhle zátvorky

Okrúhle zátvorky sú najpoužívanejšie, kladie sa do nich:

1. vložený výraz alebo slovo, ktoré vysvetľuje, objasňuje alebo poskytuje doplňujúcu informáciu, napr. Predikatívna syntagma (prisudzovací sklad) vzniká medzi podmetom a prísudkom.
Poznámka. Zátvorky môžeme nahradiť čiarkami; v prípade dlhej vsuvky môžeme použiť pomlčky.

2. meno autora za citátom alebo aj meno autora a názov práce, prípadne aj iné doplňujúce informácie, napr. Najväčší úspech človeka nie je v tom, že nikdy nespadne, ale v tom, že vždy opäť vstane (Konfucius).

3. časový alebo iný údaj za menom osoby alebo názvom, napr. Ľudovít Štúr (1815 – 1856).

4. údaje tvoriace jeden celok a s ktorými sa narába ako s jedným celkom, napr. (a2 + b2), Al(OH)3,

5. fakultatívne prvky, napr. skrývať (sa), (ne)vykonať,

6. rôzne symboly a výrazy v texte, napr. (!), (?),

7. číselné údaje v súvislom texte pri triedení, napr. Medzi Newtonove zákony pohybu patrí: (1) zákon zotrvačnosti, (2) zákon sily, (3) zákon akcie a reakcie.

8. v odborných textoch odkazy na literatúru, napr. (Hořejší, 1996, s. 72)

Hranaté zátvorky

Do hranatých zátvoriek sa kladú:

1. v odborných prácach tie časti textu, ktoré v pôvodnom texte omylom chýbajú, vysvetlivky skratiek použitých v citovanom texte, autorove poznámky ap., napr. Bitka pri W. [Waterloo] sa odohrala 18. júna 1815.

2. v odborných textoch údaje o výslovnosti, napr. Vták [fták], vážka [váška],

3. preklady cudzojazyčných zdrojov, napr. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban [Harry Potter a väzeň z Azkabanu].

Lomené a zložené zátvorky

Lomené zátvorky sa môžu používať rovnako ako hranaté zátvorky. Používajú sa aj vtedy, ak sa v texte nachádzajúcom sa v zátvorkách vyskytuje slovo, ktoré je takisto v zátvorkách, napr. (Do tejto skupiny zaraďujeme aj sloveso umývať〈sa〉).

Do zložených zátvoriek sa kladú množiny, napr. N = { 4, 5, 6, …}.


Zdroje

  1. Kolektív autorov. Praktická pravopisná príručka. Bratislava: OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, 2008. ISBN 978-80-7360-699-2.
  2. Kolektív autorov. Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013. ISBN 978-80-224-1331-2.

Kategórie: Slovenčina | Pravopis