Rozprávací slohový postup

Rozprávací slohový postup je najstarší zo všetkých slohových postupov. Zároveň je veľmi vyspelý, rozvinutý a typovo rozmanitý. Už v starovekých civilizáciách bol súčasťou rôznych príbehov, príhod a dejov. Bol základom starovekých mýtov, bájí, legiend, eposov – najstarších literárnych pamiatok.

Využíva sa najmä v hovorovom štýle (rozprávanie zážitku, skúsenosti, príbehu) a umeleckom štýle (povesť, bájka, poviedka). Vyskytuje sa aj v administratívnom štýle vo forme krátkeho literárneho útvaru – fejtónu a v rečníckom štýle (napr. rôzne monologické prejavy).

Základným slohovým útvarom je rozprávanie, ktoré môže mať dialogickú aj monologickú podobu.

Pozri aj:
Rozprávač, typy rozprávačov
Rozprávanie (ako napísať rozprávanie?)

Rozprávací slohový postup je charakteristický veľmi pestrou modalitou viet, frekventovaný je výskyt priamej reči a rôznych syntaktických konštrukcií. Z morfologických výrazových prostriedkov prevládajú najmä slovesá a oproti iným slohovým postupom je častejší výskyt prísloviek, častíc a citosloviec.

Najstarším typom rozprávania je ústne rozprávanie. Pre tento typ rozprávania je príznačný bezprostredný kontakt medzi rozprávačom a poslucháčom.

Obdobu ústneho rozprávanie môžeme nájsť v umeleckých dielach vo forme ja-rozprávania (rozprávač je postava príbehu, ktorá rozpráva svoj vlastný príbeh v 1. os. sg.).

V bežnej komunikácii sa vyskytuje jednoduché rozprávanie (čisté rozprávanie). Využíva sa v rodinnom prostredí, medzi priateľmi, v škole (napríklad žiak rozpráva udalosť, ktorá sa stala počas víkendu). Autor väčšinou dodržuje dejovú líniu, udalosti na seba nadväzujú a nasledujú podľa časovej postupnosti. Takéto rozprávanie je bez podrobnejších opisov a úvah.

Komplexné rozprávanie využíva aj opis, charakteristiku a obsahuje prvky úvahy.

Znaky rozprávacieho slohového postupu

1. súdržnosť a postupnosť

Pri rozprávaní dochádza k rozvíjaniu príbehu, dbá sa na časovú postupnosť (začiatok – dej – koniec) a dejovú následnosť (každá akcia/čin vyvolá určitú reakciu/dôsledok). Jednotlivé úseky sú chronologicky usporiadané a nemôžu sa ľubovoľne obmieňať.

2. Výkladovosť

Rozprávač nám zdôvodňuje konanie postáv, vysvetľuje ich činy, bližšie špecifikuje situácie deja, objasňuje miesto, kde sa príbeh odohráva ap.

3. Subjektívnosť

Prostredníctvom rozprávača autor hodnotí povahu postáv, ich činy, charakter, ale aj samotný príbeh. Cez rozprávača nám poskytuje svoj pohľad a vyjadruje svoj názor.

4. Aktualizovanosť

Dochádza k sprítomňovaniu deja (rozprávač používa prítomný čas aj pri dejoch odohrávajúcich sa v minulosti).

Kompozičné postupy rozprávania

 • Chronologický postup
  • dej prebieha po časovej osi, podľa časovej postupnosti
  • 1.→2.→3.→4.→5.
 • Retrospektívny postup
  • dejová línia je prerušená, príbeh sa vracia do minulosti, no má podobu prítomnosti
  • 4.→1.→2.→3.→5.
 • Rozpávanie in medias res
  • autor začína uprostred deja, bez úvodu
  • 3.→4.→5.

V umeleckom rozprávaní nájdeme súhrn všetkých jazykových prostriedkov. Má zložité kompozičné prvky, pričom sa využívajú všetky kompozičné postupy (chronologický postup, retrospektívny postup, reťazový postup, paralelný postup, aj technika in medias res).

Kompozícia umeleckého rozprávania

 • 1. Expozícia (úvod)
  • zobrazenie prostredia, doby, hlavných postáv, náznak konfliktu
 • 2. kolízia (zápletka)
  • dôjde k príhode, ktorá má rozhodujúci vplyv na dej, objaví sa konfliktná postava, dochádza k stupňovaniu deja, využívajú sa expresívne jazykové prostriedky
 • 3. kríza (vyvrcholenie deja)
  • konflikt v deji vrcholí
 • 4. peripetia (obrat)
  • dochádza k dejovému obratu, ktorý je prekvapivý, nikto ho nepredpokladá, dej sa zrýchľuje a približuje sa k rozuzleniu konfliktu
 • 5. rozuzlenie/katastrofa
  • rozuzlenie konfliktu, nastáva zlý, dobrý alebo nečakaný koniec

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-719-8.
 3. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.

Kategória: Slovenčina | Štylistika