Dobyť a dobiť

Kedy sa píše dobyť a kedy dobiť?

Sloveso dobyť sa používa vo význame získať, zmocniť sa, násilne sa niekam dostať. Pri všetkých ostatných významoch sa používa tvar dobiť.

Dobyť

Sloveso dobyť sa najčastejšie používa vo význame ovládnuť mocou, zmocniť sa niečoho vojensky:

 • Po mimoriadne vyčerpávajúcich bojoch sa im nakoniec podarilo dobyť hrad.
 • Pevnosť odolávala nepriateľským vojskám, no napokon ju dobyli.
 • Povstalci sa snažili dobyť mesto.

V prenesenom význame môže byť použité aj v zmysle s úsilím niečo získať, dosiahnuť:

 • Jeho nový album dobyl celý svet.
 • Už pri prvom pokuse dobyl zlatú medailu.
 • Hrdinskými činmi dobyl srdce svojej milovanej.

Dobyť sa

Sloveso dobyť sa (zvratný tvar slovesa dobyť) použijeme vtedy, ak chceme vyjadriť význam násilne sa niekam dostať, vynútiť si vstup:

 • Násilník sa dobýjal do chalupy.
 • Páchateľ sa dobýjal do jej bytu.

Dobiť

Sloveso dobiť sa používa v týchto významoch:

1. V súvislosti s hodinami či srdcom má význam prestať biť (označuje ukončený dej):

 • Hodiny dobili šiestu. (prestali biť po šiestich úderoch)
 • Jej srdce už dobilo. (srdce prestalo biť – umrela)

2. V prípade fyzickej bitky sa môže použiť v expresívnom význame veľmi zbiť:

 • Vojnového zajatca dobili na nepoznanie.

Ale aj v prenesenom význame:

 • Prišiel z práce celý dobitý. (veľmi unavený, zmorený, slabý)
 • Správa o jeho smrti ho dobila. (zdeptala – spôsobila duševné utrpenie)

3. V súvislosti s bitkou však môže znamenať aj zabiť, usmrtiť:

 • Bezmocných psov dobili lopatami.

4. V súčasnosti sa veľmi často používa vo význame doplniť elektrickú energiu:

 • Batéria sa bude dobíjať 4 hodiny.
 • Akumulátor je vo veľmi zlom stave, treba ho dobiť.

5. Dodať finančnú sumu na účet:

 • Prosím ťa, dobi mi kredit.
 • Musíš si dobiť kredit predplatených služieb.

6. Doplniť náboj do zbrane:

 • Vyčisti zbraň a dobi ju!

Slovné spojenie dobiť si batérie/baterky sa používa aj prenesene, vo význame „načerpať“ nové sily:

 • Dobiť si baterky niekde pri mori. To je presne to, čo potrebujem.

Zdroje

 1. Kačala, J. – Pisárčiková, M. – Považaj, M. Krátky slovník slovenského jazyka [online]. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, © 2003. Dostupné na: https://slovnik.juls.savba.sk/
 2. Mislovičová, S. a kol. Slovenčina na každý deň. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. ISBN 978-80-224-1861-4.