Byť a biť

Slovesá byť a biť sú homonymá – rovnako znejú, ale majú odlišný význam. Ten sa v písomnej podobe rozlišuje práve na základe písania i/y.

Byť

Sloveso byť sa používa vo význame existovať, jestvovať, nachádzať sa. Tvar byť sa vyskytuje len v neurčitku (tento tvar je menej častý):

 • Vždy chcel byť poslušný.
 • Dnes musím byť doma.
 • Byť astronautom nie je nič jednoduché.
 • Chcel už byť v Austrálii.

Oveľa častejšie je použitie slovesa byť v určitých tvaroch:

–► prítomný čas: som – si – je – sme – ste – sú
–►
minulý čas: bol som – bol si – bol/bola/bolo – boli sme – boli ste – boli
–►
budúci čas: budem – budeš – bude – budeme – budete – budú

Biť

Sloveso biť sa najčastejšie používa vo význame tĺcť, udierať, zasahovať údermi, teda vtedy, ak ide o skutočnú bitku:

 • Bil svojho spolužiaka po chrbte.
 • Päsťou bije do stola.
 • Futbalisti sa prestali biť.

Môže sa však používať aj v prenesenom význame:

 • Vlny bijú (udierajú) do čela lode.
 • Lejak bil (udieral) do sklenenej strechy.

V iných prípadoch označuje zvuk vydávaný pri nárazoch, úderoch:

 • Hodiny bijú dvanásť.
 • Hromy bili príliš silno.
 • Srdce mu bilo až v hrdle.

Zdroje

 1. Kačala, J. – Pisárčiková, M. – Považaj, M. Krátky slovník slovenského jazyka [online]. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, © 2003. Dostupné na: https://slovnik.juls.savba.sk/
 2. Mislovičová, S. a kol. Slovenčina na každý deň. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. ISBN 978-80-224-1861-4.