Tipovať a typovať

Pri pravopise slov tipovať a typovať je vhodné pozrieť sa aj na dvojicu slov tip a typ.

Tipovať

Sloveso tipovať má význam dopredu určovať výsledok športových súťaží, stávok ap.:

 • Peter pravidelne tipuje výsledky zápasov.
 • Tipujem 4 : 0 pre Duklu Trenčín.

V prenesenom zmysle sa používa vo význame vyberať, odhadovať hodnotu niečoho alebo niekoho, prípadne odhadom zaraďovať do určitej vrstvy, druhu:

 • Tipujem, že tento nábytok bol naozaj drahý.
 • Ten, kto ho nepozná, by ho tipoval na vojaka z povolania.
 • Má 54 rokov, presne ako Andrea tipovala.

Typovať

Sloveso typovať má význam vyberať, voliť, odhadovať ako vhodný typ, prípadne určovať, potvrdzovať typ:

 • Začali sa typovať zamestnanci, ktorí by mohli pracovať na novom projekte.
 • Podľa spôsobu vykonania trestného činu a analýzy biologických vzoriek typovali páchateľa.

Poznámka

Častejšie sa používa predponové dokonavé sloveso vytypovať, ktoré sa spája s významom vybrať, určiť; označiť ako (vhodný) typ:

 • Predtým, než sa vybrali na dovolenku do Talianska, mali vytypované miesta, ktoré by chceli navštíviť.
 • Mal vytypovaných niekoľko miest na stavbu administratívnej budovy.

Doplnenie

Sloveso typovať (s významom vyberať, odhadovať ako vhodný typ, prípadne potvrdzovať typ) sa nesprávne používa ako preklad anglického slovesa to type, teda vo význame „písať na klávesnici, na stroji“ (hovorovo klepať). Ide však o mechanický prenos významu, ktorý je nevhodný, a preto sa slovné spojenia ako typovať údaje (text, dáta ap.) hodnotia ako slangové. V spisovnej slovenčine sa na vyjadrenie tohto význame používajú slovesá písať, zapisovať ap.


Zdroje

 1. Kačala, J. – Pisárčiková, M. – Považaj, M. Krátky slovník slovenského jazyka [online]. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, © 2003. Dostupné na: https://slovnik.juls.savba.sk/
 2. Mislovičová, S. a kol. Slovenčina na každý deň. Bratislava: Veda, vyda