Výr a vír

Pri pravopise slov výr a vír môžeme použiť nasledujúcu pomôcku:

 • Výr je vták – môžeme sa ho dotknúť, stisnúť ho, pretože je „pevný/tvrdý“ – preto tvrdé y
 • Vír je krúživý pohyb – nemôžeme sa ho dotknúť, pretože nie je „pevný/tvrdý“ – preto mäkké i

Výr

Slovo výr označuje dravého vtáka – veľkú sovu:

 • Výr skalný patrí medzi naše najväčšie sovy.
 • Výry v klietke ohrozovala neznáma choroba.
 • Na výstave sme pohli pozorovať orly, sokoly, výry i iné druhy vtákov.

Vír

Slovo vír má v slovenčine dva významy:

1. Prudký pohyb vody alebo vzduchu okolo zvislej osi:

 • V rieke sa vytvoril vír.
 • Vzdušné víry môžu byť pre pilotov nebezpečné.

2. Čo pripomína vír (rýchly pohyb, neusporiadaný sled), vírenie:

 • Počas oslavy len tak krúžili vo víre tanca.
 • Život, to je jeden neprestajný vír udalostí.

Jazykový chyták

Používatelia jazyka neraz riešia nasledujúci „jazykový rébus“: Na oblohe sa vytvoril vzdušný vír, do ktorého vletel výr a onedlho sa oba v_ry stratili v diaľke. Ktorý tvar nominatívu množného čísla treba zvoliť?

Slová výr a vír homonymá. To znamená, že rovnako znejú, ale majú odlišný význam aj odlišnú grafickú podobu – v písomnej podobe sa líšia vo všetkých pádoch, čiže aj v nominatíve plurálu. Odpoveď je preto takáto: Uvedená veta sa dá vysloviť, ale nie napísať.

Ak chceme vetu s rovnakým obsahom použiť v písomnej podobe, musíme ju preštylizovať, napr.
–► Na oblohe sa vytvoril vzdušný vír, do ktorého vletel výr a onedlho sa vír aj výr stratili v diaľke.


Zdroje

 1. Kačala, J. – Pisárčiková, M. – Považaj, M. Krátky slovník slovenského jazyka [online]. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, © 2003. Dostupné na: https://slovnik.juls.savba.sk/
 2. Mislovičová, S. a kol. Slovenčina na každý deň. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. ISBN 978-80-224-1861-4.