Vyť a viť

Vyť

Sloveso vyť sa najčastejšie používa v súvislosti so zvieratami (najmä so psami, vlkmi, kojotmi a šakalmi) vo význame vydávať prenikavý, ťahavý zvuk; zavýjať:

 • Vytie psov nás vyrušovalo celú noc.
 • Vlci pozorovali mesiac a neprestajne vyli.

Môže však byť použité aj v spojitosti so zvukovými prejavmi ľudí. Vtedy má funkciu expresívneho výrazu:

 • Oslava bola v plnom prúde, ľudia tancovali, spievali, až vyli od radosti.
 • Komediantovo číslo ho rozosmialo natoľko, až vyl od smiechu.

V spojitosti s ľuďmi, môže byť nahradené synonymami nariekať, jajkať, revať alebo žalostiť:

 • Vojaka vážne zranili v boji, celé hodiny vyl od bolesti.

V prenesenom zmysle môže byť použité ako výraz, ktorý označuje žalostivý, srdcervúci alebo iný tiahly, vyrušujúci zvuk:

 • Slávnostné zhromaždenie bolo prerušené hlasným vytím sirén.
 • Nálada bola pochmúrna i z rádia vyli ťaživé melódie.

Viť

Sloveso viť znamená spletaním, zväzovaním zhotovovať:

 • Skúsené kvetinárky vili vence z červených ruží.
 • Vije kyticu pre pani prezidentku.

Zdroje

 1. Kačala, J. – Pisárčiková, M. – Považaj, M. Krátky slovník slovenského jazyka [online]. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, © 2003. Dostupné na: https://slovnik.juls.savba.sk/
 2. Mislovičová, S. a kol. Slovenčina na každý deň. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. ISBN 978-80-224-1861-4.